Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.66   603.93   95.99   9.6
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   24.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   11.73   15.38
Józefa Piłsudskiego   11.17   14.99
Tytusa Chałubińskiego   10.54   14.38
Kuźnice   10.31   13.76
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   11.83   16.2
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 23.09 14:00
Zachmurzenie
20° / 13° rozproszone chmury
Czw. 14:00
Deszczowo
19°
Pt. 14:00
Deszczowo
18°
Sob. 14:00
Deszczowo
13°
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 11:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Załatw sprawę


Zgłoszenie o organizowaniu imprezy artystycznej, rozrywkowej w rozumieniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. z 2020 poz. 194), nie będącej imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 poz. 217).

Imprezy artystyczne, rozrywkowe, organizowane w ramach działalności kulturalnej, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.

1. przyjęcie zgłoszenia organizacji imprezy (nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Termin liczy się od dnia doręczenia zaświadczenia) wraz z wymaganymi prawem dokumentami formalnymi zawierającymi :
imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną, rozrywkową, sportową, rekreacyjną, turystyczną siedzibę oraz adres do korespondencji,
informację o rodzaju i charakterze imprezy,
miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników
potwierdzenie, iż pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem ( np. atesty, zgłoszenie do starostwa Powiatowego)

2. sprawdzenie zgodności przedstawionych dokumentów z wymaganiami ustawowymi
3. ewentualne wezwanie Strony do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni
4. przygotowanie dokumentów imprezy i przedstawienie stanu faktycznego do akceptacji Zastępcy Burmistrza Miasta
5. przygotowanie informacji do Strony o akceptacji zgłoszenia lub decyzji administracyjnej o zakazie odbycia imprezy
6. wysłanie informacji/ decyzji do Strony
7. ewentualna kontrola merytoryczna przebiegu imprezy

PLIKI DO POBRANIA

Informujemy o możliwości poniesienia ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych.

PLIKI DO POBRANIA

Tryb postępowania administracyjnego w sytuacjach gdy wystąpi podtopienie budynku lub zalewanie działki wodą opadową lub roztopową spływającą z działek sąsiednich

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Zakopane

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Kościuszki 13

34-500 Zakopane

tel. (18) 20-20-424, fax. (18) 20-20-412

e-mail: w.urbas@zakopane.eu

Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00-16:00, wtorek, czwartek, piątek 9:00-14:00, środa 9:00-12:00

Podstawa prawna

Prawo wodne.

Prawo budowlane.

Prawo ochrony środowiska.

Ustawa o odpadach.

Warunki wszczęcia postępowania

W przypadku wystąpienia zmiany stosunków wodnych i wystąpienia podstopień i zalewnia działki wodą spływającą z terenów sąsiednich, zainteresowana Strona powinna na piśmie wystąpić do Burmistrza Miasta Zakopane z wnioskiem o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody – umarza postępowanie.

Wymagane dokumenty

Wyrys mapy ewidencyjnej gruntów lub uwierzytelnioną kserokopię.

Wypis z ewidencji gruntów.

Pełnomocnictwa lub upoważnienia o ile takimi Wnioskodawca dysponuje.

Sposób załatwienia sprawy

 • PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE POSTĘPOWANIA

Urząd wszczyna postępowanie i zawiadamia o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony równocześnie zawiadamiając je o terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin na terenie będącym przedmiotem wniosku strony.

 • DOWÓD Z OGLĘDZIN

Przedstawiciel Urzędu Miasta przeprowadzający dowód z oględzin dokonuje przeglądu sytuacji na terenie który jest przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. Wykonuje szkic sytuacyjny na którym zostają uwidocznione kierunki spływu wód i w miarę możliwości istniejące nachylenie terenu. Z przeprowadzonego dowodu z oględzin zostaje spisany protokół przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. W protokole odnotowuje się wszystkie wnioski i uwagi zgłoszone przez zainteresowane strony. Po spisaniu, protokół odczytuje się wszystkim zainteresowanym stronom i przedkłada im do podpisu.

 • WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Urząd dokonuje analizy zebranych materiałów w trakcie przeprowadzonego dowodu z oględzin. Ustala wartości merytoryczne dowodów w sprawie. Przygotowuje projekt decyzji. Zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego i o możliwości zapoznania się z materiałami postępowania. Wydaje decyzję administracyjną kończącą postępowanie w pierwszej instancji.

PLIKI DO POBRANIA

procedury-przy-zalewaniu-dzia-ek.doc

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - od 1.08.2020

Pojemniki/kontenery na odpady - zamówienie usługi dodatkowej

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta.

Obowiązujące uchwały dostępne są TUTAJ

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tworzy i prowadzi, zgodnie z art. 9b ust. 2 cytowanej ustawy, Burmistrz Miasta Zakopane.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Zakopane jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta Zakopane na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 50 zł.
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 t. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897) przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. 
2. Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (50 % stawki określonej od wpisu) tj. - 25 zł.
3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł.
4. Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł.
Opłatę skarbową uiścić należy:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zakopane: 
Nr rachunku bankowego: 76124047481111000048828147

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Zakopane. 
Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miasta Zakopane
34-500 Zakopane ul. Kościuszki 13
Pracownik prowadzący: Aleksandra Mazur 
pok. 20, tel. 18 20 20 474
e-mail: a.mazur@zakopane.eu
Miejsce odbioru zaświadczenia:
1. Osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska UM Zakopane – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;
2. Za pośrednictwem poczty.
Termin dokonania wpisu:
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze - zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu do Burmistrza Miasta Zakopane wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1206). 
Załączniki do pobrania
1. Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

PLIKI DO POBRANIA

 OŚWIADCZENIE.docx

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane tylko i wyłącznie na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane.

PLIKI DO POBRANIA

Od 1 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl. CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach – osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.


Zadaniem CEIDG jest:
1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
3. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
4. umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu.

Od 1 lipca 2011 roku dane przedsiębiorców z dotychczasowej gminnej ewidencji działalności gospodarczej w Zakopanem zostaną przekazane do CEIDG w terminie ustalonym z Ministerstwem Gospodarki. Po tym terminie Burmistrz Miasta Zakopane przestanie być dla tych przedsiębiorców organem ewidencyjnym, stanie się nim Minister Gospodarki. Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest Burmistrz Miasta Zakopane. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. Druki te dostępne są w siedzibie urzędu Miasta Zakopane – pokój nr 10 lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/13280.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy (a po przeniesieniu danych już działających przedsiębiorców do CEIDG – także ci, którzy będą chcieli dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia swojego wpisu) składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioski na drukach CEIDG-1 oraz załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-SC, CEIDG-RB przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:
1. w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG
2. w formie tradycyjnej – wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy (w Urzędzie Miasta Zakopane w pokoju nr 10).

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:
a. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
b. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
c. podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna),
lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

Wniosek składany w formie papierowej winien zostać:
a) podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub
b) podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub
c) przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

W przypadku wniosków w formie papierowej składanych w urzędzie gminy zadaniem urzędnika jest:

a) sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy,
b) wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku,
c) przekształcenie wniosku papierowego na formę elektroniczną,
d) podpisanie wniosku:

• podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego po certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
• podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
• podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna),
lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

e) przesłanie wniosku do CEIDG najpóźniej dnia następnego.

Organ gminy nie dokonuje wpisów w CEIDG, ponieważ nie jest organem ewidencyjnym. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Organ gminy wydaje zaświadczenia w formie papierowej jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 roku. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Organy administracji publicznej nie mogą się domagać od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

1. Od czego zacząć

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Zezwolenia wydawane są przez Burmistrza Miasta Zakopane (dla punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zakopane), na pisemny wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany ?

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /za cały rok/:

 1. 525,- zł na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 2. 525,- zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100,- zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłata, w w/w wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłata ustalana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach. 
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:

 1. 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 2. 37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 3. 77.000,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości takiej jak przed wydaniem zezwolenia. 
Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, za które opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji
UM Zakopane, ul. Kościuszki 13, pok. nr 9 tel. (018) 20 20 463

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności, w tym zakresie.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 1. Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Weryfikacja złożonych dokumentów.
 3. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem.
 4. Zezwolenie Burmistrza Miasta Zakopane na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Do wniosku należy dołączyć: 

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.).
 2. Uchwała Nr XLVII/721/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zakopane miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. Uchwała Nr XXXIII/466/2008 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 4. Uchwała Nr XXXIV/316/01 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia limitu punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście lub przez pełnomocnika po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pok. nr 9.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :


DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

LIMIT:

Zgodnie z brzmieniem art.12 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. 
Na podstawie cyt. ustawy, w dniu 22 grudnia 2008 Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie miasta Zakopane limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 60 punktów .
Do chwili obecnej limit nie został zwiększony i na dzień dzisiejszy jest w całości wykorzystany.
W związku z powyższym wnioski wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% oraz pow. 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich złożenia oraz z chwilą zwolnienia limitu na ten rodzaj alkoholu.

OPŁATY:

Zgodnie z wymogiem wynikającym z treści art. 111 ust. 1, 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia 31 maja i 30 września danego roku.

Urząd jest czynny:

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek 10:00 - 16:00 Wtorek 9:00-14:00 Środa 9:00-12:00 Czwartek 9:00-14:00 Piątek 9:00-14:00
Kasa Urzędu znajduje się w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Zakopanem.
Kasa Urzędu jest czynna w godzinach przyjmowania stron.

nr konta Urzędu: Bank PEKAO S.A.
76124047481111000048828147

PLIKI DO POBRANIA

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Kogo dotyczy

Żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Wymagane dokumenty

Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego, zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych, zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia ( za jeden dzień netto ) z ostatnich 3 miesięcy / zaświadczenie od pracodawcy /, dla osób prowadzących działalność gospodarczą-zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu ( za 1 dzień netto ) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego, w przypadku rolników-Zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Miasta Zakopane.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Zakopane, 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Miasta Zakopane.

Podstawa prawna

Art. 119 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe ( Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz. 155 ).

Osoba odpowiedzialna

Arkadiusz Godula – inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej, 
pokój nr 14, tel. 018 20 20 431.

1. Kogo dotyczy

Kwalifikacji podlegają wszyscy mężczyźni oraz kobiety z kwalifikacjami przydatnymi do czynnej służby wojskowej (w razie mobilizacji lub wojny) w wieku od 19 lat do ukończenia w danym roku kalendarzowym 24 lat. Jeśli z różnych powodów obowiązek ten nie został dopełniony, to przepisy wymagają zgłoszenia się do właściwego WKU w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 50 lat, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - do 60 lat. Kwalifikacji wojskowej mogą się także poddać ochotnicy w wieku co najmniej 18 lat, w tym również kobiety, bez względu na poziom wykształcenia. 

2. Opis procedury

Burmistrz wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane będą zawiadomić o tym burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Brak usprawiedliwienia może być powodem nałożenia grzywny lub przymusowego doprowadzenia młodego człowieka przez policję.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują także rozplakatowane obwieszczenia. 

3. Wymagane dokumenty

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go burmistrzowi; 
- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej, 
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień; 
- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;

4. Sankcje karne
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 t. j. z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1565).

Osoba odpowiedzialna
Arkadiusz Godula - inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej 
pokój nr 14, tel. 18 20 20 431

1. Zameldowanie stałe i zameldowanie czasowe

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty
 • wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka - druki do odbioru w Urzędzie)
 • tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu)

Opis procedury

Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenia pobytu czasowego" - osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu składa podpis na druku (w obecności urzędnika) potwierdzając tym samym fakt zamieszkiwania osoby meldującej się w lokalu, w którym następuje zameldowanie.

2. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Osoby pełnoletnie dokonują czynności wymeldowania osobiście.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony i podpisany druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego",
 • dowód osobisty,

Po dokonaniu czynności meldunkowej osoba otrzymuje odpowiednie zaświadczenie. Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydaje się bezpłatnie. Pozostałe zaświadczenia płatne są 17,- zł. 

Zameldowania lub wymeldowania można dokonać przez pełnomocnika.

UWAGA! Osoba dokonująca zmiany miejsca pobytu stałego, nie musi dokonywać wcześniej wymeldowania.

Zameldowanie w nowym miejscu pobytu spowoduje automatycznie wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

 • Stanisław Budrzeński – inspektor
 • Karolina Kluś-Wyrostek – inspektor
 • Telefony: 18 20 20 464, 18 20 20 481

PLIKI DO POBRANIA

Aby wyrobić dowód osobisty należy zgłosić się osobiście do Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 pok. 15 (parter).

Wymagane dokumenty

 • poprzedni dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem
 • jedna aktualna fotografia (zdjęcie na wprost)

Dodatkowo

 • Osoby niepełnoletnie ubiegające się o wydanie dowodu osobistego:
  - wniosek składa jeden z rodziców
 • Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany stanu cywilnego
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • poprzedni dowód osobisty do wglądu.

Dodatkowe informacje

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Czas oczekiwania na wyrobienie dowodu osobistego – około 1 miesiąc
Dowody osobiste wydawane są na okres:

 • 10 lat (osoby powyżej 5 roku życia)
 • 5 lat (dzieci do 5 roku życia)

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

 • Katarzyna Popiołek-Zagórska – Inspektor
 • Telefon/Fax: 18 20-20-437

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • dowód uiszczenia opłaty.

Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika z przepisów prawa, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych.
Przy uwiarygodnionym interesie faktycznym, informacji udziela się tylko za zgodą osób, których dane dotyczą.
Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.
Opłatę w kwocie 31 złotych za jednostkowe udostępnienie danych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, parter lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zakopane.
Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych należy załączyć do wniosku.

Dodatkowe informacje

W Urzędzie Miasta Zakopane udostępnione są dane osobowe osób zameldowanych na terenie Miasta Zakopane.
Dane osób z terenu całego kraju udostępnia – Centralne Biuro Adresowe, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21.
Opłatę w wysokości 31 zł wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 00-951 Warszawa, ul. Batorego 5, konto UMZ Nr 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147 lub NBP O/O Warszawa, Nr 67 1010 1010 0031 3122 3100 0000.

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

 • Karolina Kluś-Wyrostek –inspektor
 • Telefony: 0-18 20-20-464, 0-18 20-20-481

PLIKI DO POBRANIA

wniosek_o_udostepnienie_danych_2015.pdf

Urząd Miasta Zakopane informuje:

 • każdy obywatel ma prawo do uzyskania dostępu do informacji publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.);
 • informacje, które nie są opublikowane w niniejszym Biuletynie można otrzymać w Urzędzie Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, po złożeniu wniosku;
 • wniosek można złożyć osobiście, telefonicznie, pocztą bądź e-mail (office@zakopane.eu);
 • korzystanie z przedłożonego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oparte jest na zasadzie dobrowolności;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

PLIKI DO POBRANIA