Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.23   450.47   58.52   7.02
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.61
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.03   7.84
Józefa Piłsudskiego   7.4   9.48
Tytusa Chałubińskiego   8.59   11.82
Zofii i Witolda Paryskich   6.02   8.11
Kuźnice   13.58   14.64
Gronik   8.95   11.55
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   9.28   11.9
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 16.10 05:00
Deszczowo
6° / 2° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Zachmurzenie
11°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
12°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Załatw sprawę

Aby zorganizować imprezę masową należy:

- wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

- spełnić wymagania określone w dokumencie zatytułowanym: „Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej”

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność z kodem PKD 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodnikach turystycznych, Art.35 ustęp 2 i 3 oraz Art. 39 ustęp 3,4 i 5 (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884) zobowiązani są do wpisania obiektu do Ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zakopane.

Aby dokonać rejestracji obiektu (pokojów gościnnych) w ewidencji należy:

- posiadać aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierający kod PKD 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania) lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zawierający kod PKD 55.20.Z

- wypełnić Wniosek z załącznikiem nr 1 (klauzulą RODO)

- wypełnić formularz Opis obiektu

Zalecany jest również zakup tabliczki posesyjnej – koszt to 30,75 zł, płatne w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Zakopane: 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147, tytuł przelewu: TABLICZKA POSESYJNA

W przypadku zakupu tabliczki, prosimy o dołączenie potwierdzenia wpłaty gotówką, lub kopii potwierdzenia przelewu.

Dokumenty do pobrania:

Aby wykreślić obiekt z Ewidencji należy:

- złożyć Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich

- zdać tabliczkę posesyjną

Dokumenty do pobrania

Aby zawiesić świadczenie usług hotelarskich w obiekcie wpisanym do ewidencji Burmistrza Miasta Zakopane należy:

-  złożyć Zawiadomienie o zawieszeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie nie będącym obiektem hotelarskim

- zdjąć lub zasłonić tabliczkę posesyjną


Dokumenty do pobrania
Zawiadomienie o zawieszeniu świadczenia usług

Zgłoszenie o organizowaniu imprezy artystycznej, rozrywkowej w rozumieniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. z 2020 poz. 194), nie będącej imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 poz. 217).

Imprezy artystyczne, rozrywkowe, organizowane w ramach działalności kulturalnej, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.

1. przyjęcie zgłoszenia organizacji imprezy (nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Termin liczy się od dnia doręczenia zaświadczenia) wraz z wymaganymi prawem dokumentami formalnymi zawierającymi :
imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną, rozrywkową, sportową, rekreacyjną, turystyczną siedzibę oraz adres do korespondencji,
informację o rodzaju i charakterze imprezy,
miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników
potwierdzenie, iż pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem ( np. atesty, zgłoszenie do starostwa Powiatowego)

2. sprawdzenie zgodności przedstawionych dokumentów z wymaganiami ustawowymi
3. ewentualne wezwanie Strony do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni
4. przygotowanie dokumentów imprezy i przedstawienie stanu faktycznego do akceptacji Zastępcy Burmistrza Miasta
5. przygotowanie informacji do Strony o akceptacji zgłoszenia lub decyzji administracyjnej o zakazie odbycia imprezy
6. wysłanie informacji/ decyzji do Strony
7. ewentualna kontrola merytoryczna przebiegu imprezy

PLIKI DO POBRANIA

Informujemy o możliwości poniesienia ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych.

PLIKI DO POBRANIA

Zapotrzebowanie na kody kreskowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - od 1.08.2020

Pojemniki/kontenery na odpady - zamówienie usługi dodatkowej

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta.

Obowiązujące uchwały dostępne są TUTAJ

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn.zm.)

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Zakopane jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta Zakopane na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 50 zł.
 • Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (50 % stawki określonej od wpisu) tj. -25 zł.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł.
 • Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł.

Opłatę skarbową uiścić należy:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zakopane:
 • bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Zakopane.

Nr rachunku bankowego: 76124047481111000048828147

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta Zakopane, 34-500 Zakopaneul. Kościuszki 13

Miejsce odbioru zaświadczenia:

 • Osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska UM Zakopane – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;
 • Za pośrednictwem poczty.

Termin dokonania wpisu:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze - zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu do Burmistrza Miasta Zakopane wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020.10 z dnia 2020.01.03)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013.122 z dnia 2013.01.25)

Załączniki do pobrania

 • Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


PLIKI DO POBRANIA

> OŚWIADCZENIE.doc
> WNIOSEK.doc

Od 1 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiocy (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1292, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1291, z późn. zm.)


Zadaniem CEIDG jest:
1. Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
2. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie.
3. Udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie.
4. Umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.


Wydział Ewidencji i Pozwoleń realizuje działania z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

1) Przyjmowanie wniosków do CEIDG o:
a) wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
b) zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych,
c) zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
d) wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
e) wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG,
f) niepodjęciu działalności gospodarczej,
g) opublikowanie informacji o pełnomocniku i prokurencie,
h) wpisy, żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany do naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2) Potwierdzanie tożsamości osoby składającej wniosek o wpis do CEIDG.
3) Potwierdzanie wnioskodawcy przyjęcia wniosku.
4) Przekształcanie wniosku o wpis do CEIDG na postać dokumentu elektronicznego, opatrywanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisanie w inny sposób akceptowany przez system CEIDG.
5) Przesyłanie wniosku do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
6) Weryfikowanie w przypadku osób zagranicznych (o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tych przepisach.
7) Żądanie okazania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL.

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:
1. on-line za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) i podpisania go za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego,

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku

2. wysłać tradycyjną pocztą do Urzędu Miasta Zakopane, w tym przypadku własnoręczność podpisu  powinien poświadczyć  notariusz.

Wniosek składany w formie papierowej winien zostać:
a) podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub
b) podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub
c) przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl

Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Organ gminy wydaje zaświadczenia w formie papierowej jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 roku. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność z kodem PKD 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodnikach turystycznych, Art.35 ustęp 2 i 3 oraz Art. 39 ustęp 3,4 i 5 (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884) zobowiązani są do wpisania obiektu do Ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zakopane. Informacje dostępne są w zakładce Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej.

Od czego zacząć

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia wydawane są przez Burmistrza Miasta Zakopane (dla punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zakopane), na pisemny wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /za cały rok/:

 • 525,- zł na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • 525,- zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,- zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłata, w w/w wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłata ustalana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:

 • 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • 37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • 77.000,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości takiej jak przed wydaniem zezwolenia.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, za które opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności, w tym zakresie.

Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Weryfikacja złożonych dokumentów.
 • Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem.
 • Zezwolenie Burmistrza Miasta Zakopane na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr LIII/736/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 roku r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Zakopane miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Uchwała Nr LIII/737/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Zakopane
 • Uchwała Nr LIII/738/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Zakopane
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców ( Dz. U. 2018 poz. 646 z późn. zm.), oraz Ustawa z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców.

Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście lub przez pełnomocnika po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pok. nr 9. i opłaty za pełnomocnictwo

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

OPŁATY:

Zgodnie z wymogiem wynikającym z treści art. 111 ust. 1, 4 - 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Kogo dotyczy

Żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Wymagane dokumenty

Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego, zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych, zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia ( za jeden dzień netto ) z ostatnich 3 miesięcy / zaświadczenie od pracodawcy /, dla osób prowadzących działalność gospodarczą-zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu ( za 1 dzień netto ) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego, w przypadku rolników-Zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Miasta Zakopane.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Zakopane, 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Miasta Zakopane.

Podstawa prawna

Art. 119 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe ( Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz. 155 ).

Osoba odpowiedzialna

Arkadiusz Godula – inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej, 
pokój nr 14, tel. 018 20 20 431.

1. Kogo dotyczy

Kwalifikacji podlegają wszyscy mężczyźni oraz kobiety z kwalifikacjami przydatnymi do czynnej służby wojskowej (w razie mobilizacji lub wojny) w wieku od 19 lat do ukończenia w danym roku kalendarzowym 24 lat. Jeśli z różnych powodów obowiązek ten nie został dopełniony, to przepisy wymagają zgłoszenia się do właściwego WKU w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 50 lat, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - do 60 lat. Kwalifikacji wojskowej mogą się także poddać ochotnicy w wieku co najmniej 18 lat, w tym również kobiety, bez względu na poziom wykształcenia. 

2. Opis procedury

Burmistrz wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane będą zawiadomić o tym burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Brak usprawiedliwienia może być powodem nałożenia grzywny lub przymusowego doprowadzenia młodego człowieka przez policję.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują także rozplakatowane obwieszczenia. 

3. Wymagane dokumenty

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go burmistrzowi; 
- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej, 
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień; 
- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;

4. Sankcje karne
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 t. j. z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1565).

Osoba odpowiedzialna
Arkadiusz Godula - inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej 
pokój nr 14, tel. 18 20 20 431

1. Zameldowanie stałe i zameldowanie czasowe

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty
 • wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka - druki do odbioru w Urzędzie)
 • tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu)

Opis procedury

Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenia pobytu czasowego" - osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu składa podpis na druku (w obecności urzędnika) potwierdzając tym samym fakt zamieszkiwania osoby meldującej się w lokalu, w którym następuje zameldowanie.

2. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Osoby pełnoletnie dokonują czynności wymeldowania osobiście.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony i podpisany druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego",
 • dowód osobisty,

Po dokonaniu czynności meldunkowej osoba otrzymuje odpowiednie zaświadczenie. Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydaje się bezpłatnie. Pozostałe zaświadczenia płatne są 17,- zł. 

Zameldowania lub wymeldowania można dokonać przez pełnomocnika.

UWAGA! Osoba dokonująca zmiany miejsca pobytu stałego, nie musi dokonywać wcześniej wymeldowania.

Zameldowanie w nowym miejscu pobytu spowoduje automatycznie wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

 • Stanisław Budrzeński – inspektor
 • Karolina Kluś-Wyrostek – inspektor
 • Telefony: 18 20 20 464, 18 20 20 481

PLIKI DO POBRANIA

Aby wyrobić dowód osobisty należy zgłosić się osobiście do Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 pok. 15 (parter).

Wymagane dokumenty

 • poprzedni dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem
 • jedna aktualna fotografia (zdjęcie na wprost)

Dodatkowo

 • Osoby niepełnoletnie ubiegające się o wydanie dowodu osobistego:
  - wniosek składa jeden z rodziców
 • Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany stanu cywilnego
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • poprzedni dowód osobisty do wglądu.

Dodatkowe informacje

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Czas oczekiwania na wyrobienie dowodu osobistego – około 1 miesiąc
Dowody osobiste wydawane są na okres:

 • 10 lat (osoby powyżej 5 roku życia)
 • 5 lat (dzieci do 5 roku życia)

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

 • Katarzyna Popiołek-Zagórska – Inspektor
 • Joanna Łapka - Inspektor
 • Telefon/Fax: 18 20-20-437

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udostępnienie danych  z rejestru mieszkańców, z rejestru PESEL
 • dowód uiszczenia opłaty.

Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika z przepisów prawa, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych.
Przy uwiarygodnionym interesie faktycznym, informacji udziela się tylko za zgodą osób, których dane dotyczą.
Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.
Opłatę w kwocie 31 złotych za jednostkowe udostępnienie danych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, parter lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zakopane

Nr konta: 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147 .
Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych należy załączyć do wniosku.

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

 • Karolina Kluś-Wyrostek –inspektor
 • Telefony: 0-18 20-20-464, 0-18 20-20-481

PLIKI DO POBRANIAUrząd Miasta Zakopane informuje:

 • każdy obywatel ma prawo do uzyskania dostępu do informacji publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.);
 • informacje, które nie są opublikowane w niniejszym Biuletynie można otrzymać w Urzędzie Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, po złożeniu wniosku;
 • wniosek można złożyć osobiście, telefonicznie, pocztą bądź e-mail (office@zakopane.eu);
 • korzystanie z przedłożonego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oparte jest na zasadzie dobrowolności;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

PLIKI DO POBRANIA