Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   26.97   0   21.03   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   32.79
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.4   26.6
Józefa Piłsudskiego   8.22   10.43
Tytusa Chałubińskiego   5.99   7.67
Zofii i Witolda Paryskich   16.21   22.24
Kuźnice   7.17   9.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.35   0.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 26.05 23:00
Zachmurzenie
11° / 11° zachmurzenie duże
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Załatw sprawę

Podatki druki i formularze

Druki informacji podatkowych przeznaczonych dla osób fizycznych (obowiązujące od 01.07.2019 r.)Formularze obowiązujące od dnia 1.07.2019, 2020, 2021, 2022

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

IN-1 INFORMACJA  - formularz aktywny

ZIN-1 Dane o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Dane o nieruchomościach zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Dane pozostałych podatników


DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA - formularz aktywny

ZDN-1 Dane o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Dane o nieruchomościach zwolnionych z opodatkowania • ZGŁOSZENIE OBIEKTU DO EWIDENCJI

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z kodem PKD 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania) zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu znajdującego się na terenie miasta Zakopane do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wpisowi do ewidencji podlegają obiekty nieskategoryzowane, inne niż: hotele, motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domy wycieczkowe (dla tych obiektów ewidencję prowadzi Marszałek Województwa Małopolskiego).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz.U. 2020 poz.2211 t.j. z dnia 2020.12.10)

Aby dokonać zgłoszenia obiektu - pokój gościnny, apartament, domek turystyczny, pole namiotowe i innych - do ewidencji, należy:

- posiadać aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierający kod PKD 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania) lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zawierający kod PKD 55.20.Z
(inne kody PKD np. 55,-- są niewystarczające)

- wypełnić Wniosek oraz Opis obiektu (stanowiący załącznik nr 1 do wniosku)
Wniosek można złożyć:
- osobiście w siedzibie UM Zakopane,
- przez ePUAP,
- przesłać skan na adres e-mail: office@zakopane.eu (następnie dostarczyć oryginał),
- za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Cena tabliczki posesyjnej na budynek to 30,75 zł, płatne w kasie Urzędu Miasta lub przelewem
na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Zakopane: 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147
tytuł przelewu: TABLICZKA POSESYJNA.

W przypadku zakupu tabliczki prosimy o dołączenie potwierdzenia wpłaty gotówką lub potwierdzenia przelewu.

Po wpisaniu obiektu do ewidencji wystawione zostaje Zawiadomienie o tym fakcie.

UWAGA!

Jeśli w obiekcie świadczy usługi hotelarskie więcej niż jedna osoba, należy dokładnie wskazać lokale za które przedsiębiorca odpowiada (numery pokoi, apartamentów).


Dokumenty do pobrania: • ZMIANA OSOBY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI HOTELARSKIE W OBIEKCIE WPISANYM
  DO EWIDENCJI

W przypadku, gdy obiekt jest wpisany do ewidencji, a zmienia się osoba świadcząca w nim usługi hotelarskie, należy:

- dostarczyć zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich, podpisane przez osobę uprzednio świadczącą usługi hotelarskie w obiekcie – z podaniem daty zakończenia świadczenia tych usług oraz numeru tabliczki ewidencyjnej, oraz zgodę na przekazanie tabliczki posesyjnej
ze wskazaniem z imienia i nazwiska osoby, której tabliczka jest przekazywana,

- złożyć wniosek wraz z opisem obiektu (jak w przypadku zgłaszania nowego obiektu do ewidencji).

Pozostałe warunki jak przy zgłaszaniu nowego obiektu do ewidencji.


Dokumenty do pobrania:
 • ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH/WYKREŚLENIE OBIEKTU
  Z EWIDENCJI


Aby zakończyć świadczenie usług hotelarskich i wykreślić obiekt z ewidencji, należy:

- złożyć Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie nie będącym obiektem hotelarskim,

- zwrócić tabliczkę ewidencyjną.

Dokumenty do pobrania: • ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA I WZNOWIENIA ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH

Aby zgłosić zawieszenie świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, należy:

- złożyć zawiadomienie o zawieszeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie,

- zdjąć lub zasłonić tabliczkę ewidencyjną.

Dokumenty do pobrania:


Aby wznowić świadczenie usług hotelarskich w obiekcie, należy:

- złożyć opis obiektu ze wskazaniem daty wznowienia świadczenia usług hotelarskich w dopisku.

Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem, Nowotarska 32a

Ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Kasprusie 35a

Zgłoszenie o organizowaniu imprezy artystycznej, rozrywkowej w rozumieniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. z 2020 poz. 194), nie będącej imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 poz. 217).

Imprezy artystyczne lub rozrywkowe, organizowane w ramach działalności kulturalnej, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.

Przyjmowanie zawiadomień o imprezach nie będących imprezami masowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2021 poz.2490 z późn.zm.) odbywa się w następujący sposób:

 • Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji;
 • rodzaj i charakter imprezy;
 • miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników;
 • określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników;
 • określenie planowanych działań w zakresie dostosowania imprezy dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem, w razie potrzeby, racjonalnych usprawnień, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Organ dokonuje:

 • sprawdzenia zgodności przedstawionych dokumentów z wymaganiami ustawowymi.
 • wezwania Strony do uzupełnienia dokumentów w terminie do 7 dni.
 • przygotowania i wysłania informacji do Strony o akceptacji zgłoszenia lub decyzji administracyjnej o zakazie odbycia imprezy.
 • ewentualnej kontroli merytorycznej przebiegu imprezy.

PLIKI DO POBRANIA

Informujemy o możliwości poniesienia ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych.

PLIKI DO POBRANIA

Zapotrzebowanie na kody kreskowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - od 1.08.2020

Pojemniki/kontenery na odpady - zamówienie usługi dodatkowej

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta.

Obowiązujące uchwały dostępne są TUTAJ

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn.zm.)

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Zakopane jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta Zakopane na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 50 zł.
 • Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (50 % stawki określonej od wpisu) tj. -25 zł.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł.
 • Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł.

Opłatę skarbową uiścić należy:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zakopane:
 • bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Zakopane.

Nr rachunku bankowego: 76124047481111000048828147

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta Zakopane, 34-500 Zakopaneul. Kościuszki 13

Miejsce odbioru zaświadczenia:

 • Osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska UM Zakopane – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;
 • Za pośrednictwem poczty.

Termin dokonania wpisu:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze - zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu do Burmistrza Miasta Zakopane wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020.10 z dnia 2020.01.03)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013.122 z dnia 2013.01.25)

Załączniki do pobrania

 • Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


PLIKI DO POBRANIA

> OŚWIADCZENIE.doc
> WNIOSEK.doc

Od 1 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiocy (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1292, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1291, z późn. zm.)


Zadaniem CEIDG jest:
1. Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
2. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie.
3. Udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie.
4. Umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.


Wydział Ewidencji i Pozwoleń realizuje działania z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

1) Przyjmowanie wniosków do CEIDG o:
a) wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
b) zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych,
c) zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
d) wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
e) wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG,
f) niepodjęciu działalności gospodarczej,
g) opublikowanie informacji o pełnomocniku i prokurencie,
h) wpisy, żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany do naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2) Potwierdzanie tożsamości osoby składającej wniosek o wpis do CEIDG.
3) Potwierdzanie wnioskodawcy przyjęcia wniosku.
4) Przekształcanie wniosku o wpis do CEIDG na postać dokumentu elektronicznego, opatrywanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisanie w inny sposób akceptowany przez system CEIDG.
5) Przesyłanie wniosku do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
6) Weryfikowanie w przypadku osób zagranicznych (o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tych przepisach.
7) Żądanie okazania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL.

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:
1. on-line za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) i podpisania go za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego,

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku

2. wysłać tradycyjną pocztą do Urzędu Miasta Zakopane, w tym przypadku własnoręczność podpisu  powinien poświadczyć  notariusz.

Wniosek składany w formie papierowej winien zostać:
a) podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub
b) podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub
c) przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl

Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Organ gminy wydaje zaświadczenia w formie papierowej jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 roku. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność z kodem PKD 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodnikach turystycznych, Art.35 ustęp 2 i 3 oraz Art. 39 ustęp 3,4 i 5 (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884) zobowiązani są do wpisania obiektu do Ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zakopane. Informacje dostępne są w zakładce Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej.

Od czego zacząć

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia wydawane są przez Burmistrza Miasta Zakopane (dla punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zakopane), na pisemny wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /za cały rok/:

 • 525,- zł na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • 525,- zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,- zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłata, w w/w wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłata ustalana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:

 • 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • 37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • 77.000,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości takiej jak przed wydaniem zezwolenia.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, za które opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności, w tym zakresie.

Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Weryfikacja złożonych dokumentów.
 • Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem.
 • Zezwolenie Burmistrza Miasta Zakopane na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr LIII/736/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 roku r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Zakopane miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Uchwała Nr LIII/737/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Zakopane
 • Uchwała Nr LIII/738/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Zakopane
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców ( Dz. U. 2018 poz. 646 z późn. zm.), oraz Ustawa z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców.

Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście lub przez pełnomocnika po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pok. nr 9. i opłaty za pełnomocnictwo

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

OPŁATY:

Zgodnie z wymogiem wynikającym z treści art. 111 ust. 1, 4 - 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy

1. Zameldowanie stałe i zameldowanie czasowe

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty
 • wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka - druki do odbioru w Urzędzie)
 • tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu)

Opis procedury

Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenia pobytu czasowego" - osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu składa podpis na druku (w obecności urzędnika) potwierdzając tym samym fakt zamieszkiwania osoby meldującej się w lokalu, w którym następuje zameldowanie.

2. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Osoby pełnoletnie dokonują czynności wymeldowania osobiście.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony i podpisany druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego",
 • dowód osobisty,

Po dokonaniu czynności meldunkowej osoba otrzymuje odpowiednie zaświadczenie. Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydaje się bezpłatnie. Pozostałe zaświadczenia płatne są 17,- zł. 

Zameldowania lub wymeldowania można dokonać przez pełnomocnika.

UWAGA! Osoba dokonująca zmiany miejsca pobytu stałego, nie musi dokonywać wcześniej wymeldowania.

Zameldowanie w nowym miejscu pobytu spowoduje automatycznie wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

 • Stanisław Budrzeński – inspektor
 • Karolina Kluś-Wyrostek – inspektor
 • Telefony: 18 20 20 464, 18 20 20 481

PLIKI DO POBRANIA

Aby wyrobić dowód osobisty należy zgłosić się osobiście do Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 pok. 15 (parter).

Wymagane dokumenty

 • poprzedni dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem
 • jedna aktualna fotografia (zdjęcie na wprost)

Dodatkowo

 • Osoby niepełnoletnie ubiegające się o wydanie dowodu osobistego:
  - wniosek składa jeden z rodziców

- dziecko po 5 roku życia musi być osobiście przy złożeniu wniosku

 • Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany stanu cywilnego

- odpis skrócony aktu małżeństwa

 • poprzedni dowód osobisty do wglądu.

Dodatkowe informacje

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Czas oczekiwania na wyrobienie dowodu osobistego – następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Dowody osobiste wydawane są na okres:

 • 10 lat (osoby powyżej 12 roku życia)
 • 5 lat (dzieci do 12 roku życia)

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

 • Katarzyna Popiołek-Zagórska – Inspektor
 • Aleksandra Skupień-Rzadkosz - Inspektor
 • Telefon: 18 20-20-437

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udostępnienie danych  z rejestru mieszkańców, z rejestru PESEL
 • dowód uiszczenia opłaty.

Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika z przepisów prawa, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych.
Przy uwiarygodnionym interesie faktycznym, informacji udziela się tylko za zgodą osób, których dane dotyczą.
Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.
Opłatę w kwocie 31 złotych za jednostkowe udostępnienie danych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, parter lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zakopane

Nr konta: 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147 .
Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych należy załączyć do wniosku.

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

 • Karolina Kluś-Wyrostek –inspektor
 • Telefony: 0-18 20-20-464, 0-18 20-20-481

PLIKI DO POBRANIAUrząd Miasta Zakopane informuje:

 • każdy obywatel ma prawo do uzyskania dostępu do informacji publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.);
 • informacje, które nie są opublikowane w niniejszym Biuletynie można otrzymać w Urzędzie Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, po złożeniu wniosku;
 • wniosek można złożyć osobiście, telefonicznie, pocztą bądź e-mail (office@zakopane.eu);
 • korzystanie z przedłożonego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oparte jest na zasadzie dobrowolności;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

PLIKI DO POBRANIA