Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.43   0   82.04   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.23
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.14   6.37
Józefa Piłsudskiego   4.74   5.86
Tytusa Chałubińskiego   5.59   7.11
Zofii i Witolda Paryskich   4.49   5.74
Kuźnice   5.14   6.44
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.2   0.29
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 24.07 20:00
Deszczowo
19° / 14° umiarkowane opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
13°
Pt. 14:00
Słonecznie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
25°
Nd. 14:00
Deszczowo
22°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Zdjęcie promujące Zakopane

Oceny energetyczne

Nowa firma od ocen energetycznych


       


Na początku lipca nowa firma ma rozpocząć wykonywanie zaległych ocen energetycznych, które są warunkiem uzyskania dotacji ze środków unijnych na wymianę przestarzałych kotłów węglowych.

Firmą wyłonioną przez Urząd Marszałkowski jest Solar Projekt Biały & Manikowski sp. z o.o. Do końca września ma nadrobić powstałe zaległości. Jej pracownicy już zaczęli umawiać spotkania.

Jak będzie wyglądać wykonywanie ocen?

Osoba wykonująca ocenę musi mieć ze sobą identyfikator ze zdjęciem wystawiony przez Urząd Marszałkowski. Podczas pierwszej wizyty ankieter będzie zbierać dane dotyczące budynku, dokonywać pomiarów i wpisywać ich wyniki do ankiety. Właściciel powinien na zakończenie wizyty sprawdzić, czy wpisane dane są prawidłowe i potwierdzić ich poprawność własnoręcznym podpisem. Dlatego ważne jest, żeby podczas wizyty obecny był właściciel nieruchomości lub osoba przez niego wskazana, która ma wystarczającą wiedzę dotyczącą nieruchomości lub planowanych pracach remontowych.

Podczas drugiej wizyty ankieter przekaże mieszkańcowi jeden egzemplarz wykonanej oceny w wersji papierowej lub elektronicznej, omówi z właścicielem jej wyniki, a w szczególności przedstawi obliczoną moc kotła. Jeżeli z obliczeń wyniknie, że w budynku należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne, to audytor przedstawi możliwe warianty. Właściciel podpisze następnie oświadczenie, które będzie wyrażeniem zgody lub braku zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji. W przypadku braku potrzeby dokonania w budynku prac termomodernizacyjnych – wystarczy sam podpis właściciela pod oceną.

Właściciel powinien sprawdzić prawidłowość wprowadzonych do oceny danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć. Podczas drugiej wizyty, właściciel ma prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej oceny w przypadku, jeżeli: wpisano do oceny energetycznej błędne dane adresowe, błędne parametry techniczno-użytkowe budynku, załączono niewłaściwe zdjęcia (np. innego budynku), dokonano błędnych obliczeń lub sformułowano błędne wnioski. Audytor ma obowiązek posiadania przy sobie ankiety z danymi zebranymi podczas wizji lokalnej, dzięki czemu będzie możliwa weryfikacja danych zawartych w ankiecie i wstępna ocena czy reklamacja jest zasadna. W przypadku reklamacji złożonej przez właściciela, wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 15 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Natomiast jeżeli reklamacja zgłoszona przez  właściciela okaże się niezasadna, wykonawca poinformuje o tym fakcie zgłaszającego reklamację oraz Urząd Miasta, z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.

Ważne!

Ankieter nie udziela żadnych informacji o zasadach i terminie uzyskania dotacji, w tym w szczególności o możliwej wysokości dofinansowania, sposobach dokumentowania rozliczania dotacji. Udzielanie takich informacji to wyłączna kompetencja Urzędu Miasta Zakopane. Wszystkie najważniejsze informacje o programie znajdują się na stronie www.zakopane.pl/piece. W przypadku niewłaściwego postępowania ze strony ankietera, prosimy o zapisanie jego imienia i nazwiska i zgłoszenie faktu do Urzędu Miasta Zakopane.

Ankieter nie może żądać podpisania przez właściciela żadnych innych dokumentów niż ocena energetyczna.

Czy można samodzielnie zlecić wykonanie oceny energetycznej?

Nadal można samodzielnie zlecać wykonywanie ocen energetycznych. Z opcji tej powinny skorzystać przede wszystkim osoby, którym zależy na bardzo szybkiej wymianie źródła ogrzewania i które nie chcą czekać z wymianą do jesieni. Mamy nadzieję, że oceny będą wykonane sprawnie i nie będzie konieczności samodzielnego zlecania ocen przez wnioskodawców.