Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.42   0   46.37   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   18.74
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   38.44   54.87
Józefa Piłsudskiego   13.56   17.49
Tytusa Chałubińskiego   9.98   12.89
Zofii i Witolda Paryskich   24.04   36.2
Kuźnice   6.13   7.84
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   18.44   24.22
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.03 04:00
Deszczowo
5° / 2° słabe opady deszczu
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Deszczowo
Pt. 13:00
Zachmurzenie
13°
Sob. 13:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Kontakt

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 13
skr. poczt. nr 111
tel.: (+48) 18 20 20 400
fax.: (+48) 18 20 20 444
e-mail: office@zakopane.eu

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 14.00

Konto bankowe:

PEKAO SA
76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Centrala telefoniczna Urzędu Miasta: 18 20 20 400

Krystyna Morawska - główny specjalista, prowadzenie sekretariatu Burmistrza,

tel. 18 20 20 445, pok. 105
e-mail: office@zakopane.eu

Małgorzata Rachwał

tel. 18 20 20 456, pok. 105, 

e-mail: office@zakopane.eu

Helena Mamcarz 
tel. 18 20 20 477, pok. 118

kontakt: rada@zakopane.eu 

Jan Gluc - Przewodniczący Rady Miasta, tel. 18 20 20 469, pok. 3, e-mail

Zuzanna Liszkowska - Kierownik Biura Rady, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Magdalena Pabis - Biuro Rady Miasta, podinspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Agnieszka Święty – Naczelnik, tel. 18 20 20 417, pok. 18d

Piotr Rabiański – Zastępca Naczelnika (p.o. Naczelnika) , tel. 18 20 20 417, pok. 18d prabianski@zakopane.eu

Tomasz Karpiel - Inspektor, oświetlenie drogowe, sygnalizacja świetlna i oświetlenie świąteczne, tel. 18 20 20 439, pok. 18g tkarpiel@zakopane.eu

Marek Stopka – Inspektor, utrzymanie letnie i zimowe miasta, zarządzanie gminnymi słupami i tablicami ogłoszeniowymi, zarządzanie eksploatacją przejścia podziemnego, udrożnienie studni kanalizacji opadowej i rowów odwadniających, tel. 18 20 20 439, pok. 18g marstopka@zakopane.eu

Renata Oloś – Główny Specjalista, uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, uzgodnienia przebiegu linii, wydawanie zezwoleń, zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, sprawy zawiązane z komunikacją miejską, tel. 18 20 20 485, pok. 18f rolos@zakopane.eu

Paweł Salis – Podinspektor , Magdalena Kuś - Podinspektor - wydawanie zezwoleń, zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, sprawy zawiązane z komunikacją miejską i administrowaniem dworcem autobusowym, tel. 18 20 20 485, pok. 18f psalis@zakopane.eu

Jacek Kierys – Inspektor, inwestycje i remonty drogowe, tel. 18 20 20 422, pok. 18e jkierys@zakopane.eu

Magdalena Chilla-Latasz – Inspektor, inwestycje dotyczące budowy oświetlenia dróg gminnych, inwestycje i remonty drogowe, tel. 18 20 20 422, pok. 18e mlatasz@zakopane.eu

Marcin Szołtys – Starszy specjalista, nadzór nad oznakowaniem pionowym i poziomym, wydawanie zezwoleń na wjazd na ulice objęte zakazem tonażowym lub zakazem ruchu, tel. 18 20 20 422, pok. 18e mszoltys@zakopane.eu

  • Anna Karpiel-Semberecka - p.o. naczelnika, tel. 18 20 20 451, pok. 207, e-mail
  • Robert Wicher - prowadzenie programów dydaktyczno-sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja pracy nauczycieli w ramach P-P w-f, nadzór i kontrola, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472 , pok. 207, e-mail
  • Joanna Gruszka-Kowacz - przeprowadzenie procedury Otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, realizacja uchwał w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, opracowywanie, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
  • Monika Grzywa - Starszy Specjalista ds. grafiki komputerowej, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
  • Sabina Janik - Starszy Specjalista, prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, bieżąca kontrola realizacji budżetu Wydziału w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych, współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472, pok. 207
  • Agata Pacelt-Mikler - Kontakty z mediami, miasta partnerskie i współpraca z zagranicą, tel. 18 20 20 449 , pok. 209, e-mail
  • Małgorzata Czopek - tel. 18 20 20 449, pok. 209, e-mail
  • Agata Mitoraj - podinspektor, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail


Aneta Zwijacz-Kozica - Naczelnik, tel. 18 20 20 415, pok. 217, e-mail

Katarzyna Karp -przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów motywacyjnych, kontrola obowiązku nauki, obsługa byłych pracowników placówek oświatowych -wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach, sprawy związane z zakładaniem i utrzymaniem przedszkoli, szkół podstawowych, ich łączenie i likwidacja, prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, w tym dokonywanie wpisów lub wykreśleń ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Ewa Mikołajczyk - księgowość, tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Barbara Wajdner – pomoc administracyjna, dotacja podręcznikowa, dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników, nadzór nad danymi i ich uzupełnianiem w Systemie Informacji Oświatowej oraz obciążeniami gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zakopane, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Jakub Sikorski – koordynator do spraw dostępności, sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi i seniorami, zmiany w naliczaniu opłat w lokalach komunalnych i socjalnych. tel.  18 20 20 467, pok. 8, e-mail niepelnosprawni@zakopane.eu

Iwona Mateusiak - tel.  18 20 20 416, pok. 216

Anna Łukaszczyk - sprawy dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej, konkursy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zawieranie umów najmu, tel.  18 20 20 416, pok. 216


Anna Ostrowska - Naczelnik, tel. 18 20 20 420, pok. 120

Elżbieta Całka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Krzysztof Wacław - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Beata Bubla - księgowość budżetowa, tel. 18 20 20 409, pok. 109

Ewa Cudzich-Stala - płace i ubezpieczenia pracownicze, pok. 109, tel. 18 20 20 409

Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107

Justyna Bachleda-Wraj - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107

Anna Michałczak - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Halina Szczerba - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 488, pok. 110

Stanisława Chowaniec - Naczelnik, tel. 18 20 20 408, pok. 108

Dorota Cudzich-Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, tel. 18 20 20 414, pok. 114

Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - L), tel.  18 20 20 435, pok.115

Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 435, pok. 115

Violetta Garbacz - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - J). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Karina Ziach-Stopka - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery K - Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Aneta Jarosz-Zagata - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, tel.  18 20 20 488, pok. 110

Wojciech Kowacz - ewidencja wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 498, pok. 115

Rafacz Monika - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L),  tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Aleksandra Stopka-Gadeja - opłata dodatkowa za parkowanie samochodów osobowych na drogach publicznych miasta Zakopane, ewidencja wpłat z tytułu opłaty dodatkowej, sporządzanie wniosków do CEPIK-u wraz z windykacją, tel.  18 20 20 414 , pok. 114

Małgorzata Trzebunia - przypis opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne,zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ,księgowanie i windykacja podatku rolnego pow. 1 ha, księgowanie mandatów karnych kredytowych i gotówkowych, księgowanie i windykacja podatku od środków transportowych, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Magdalena Bukowska - księgowanie wpłat oraz windykacja należności dotyczących gminnego zasobu komunalnego. Prowadzenie ewidencji osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Beata Skupień - opłaty za: dzierżawę, wieczyste użytkowanie, sprzedaż,przekształcenie gruntów i nieruchomości, rentę planistyczną,zajęcie pasa, opłatę targową, korzystanie z przystanków komunikacyjnych, czynsze nieruchomości będące w zasobie Gminy Miasta Zakopane, tel. 18 20 20 467, pok. 8

Kontakt elektroniczny wgg@zakopane.eu

Beata Łukaszewska - Naczelnik, tel. 18 20 20 426, pok. 227, mail: blukaszewska@zakopane.eu

Maciej Moskwa - Kierownik referatu , tel.  18 20 20 427 , pok. 229

Dagmara Szaflarska - tel.  18 20 20 427, pok. 229

Katarzyna Galica - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Aleksandra - uzgadnianie dokumentacji, użyczanie nieruchomości, określanie warunków technicznych, służebności przesyłu tel. 18 20 20 427, pok. 229

Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, tel.  18 20 20 499, pok. 226

Magdalena Marek - dzierżawa nieruchomości gminnych, użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, tel. 18 20 20 499, pok. 226

Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, tel. 18 20 20 476, pok. 228

Jolanta Rużyczka - tel. 18 20 20 476, pok. 228

Aleksandra Staszel – administrowanie zasobem komunalnym, tel.  18 20 20 421, pok. 228

Michał Rachwał - administrowanie zasobem komunalnym, tel.  18 20 20 421, pok. 228

Jarosław Jakobiszyn – kierownik referatu, uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 429, pok. 205

Stanisław Remiasz - uzgadnianie dokumentacji, opłaty za zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 429, pok. 205

Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, strefa płatnego parkowania, tel. 18 20 20 429, pok. 205

Agnieszka Łukaszczyk – strefa płatnego parkowania, abonamenty parkingowe, tel. 18 20 20 429, pok. 205e-mail: planowanieprzestrzenne@zakopane.eu 

Bartłomiej Rzepa – p.o. Kierownik, tel. 18 20 20 403, pok. 203

Kinga Handzel – warunki zabudowy, parki kulturowe, zaświadczenia o zgodności budowy z MPZP, zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z MPZP, tel. 18 20 20 403, pok. 203

Beata Wojs – sprawy administracyjno-księgowe, odbiór dokumentów, archiwum, tel. 18 20 20 404, pok. 203

Michał Kułach – GIS, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, zaświadczenia o rewitalizacji, wypisy i wyrysy z opracowań planistycznych, tel. 18 20 20 442, pok. 203

Piotr Buczyński – warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji celu publicznego, opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości, tel. 18 20 20 442, pok. 203

Anna Pawlikowska – zagospodarowanie przestrzenne, zmiany opracowań planistycznych, tel. 18 20 20 441, pok. 203

Stanisław Pawlikowski – zagospodarowanie przestrzenne, sprawy administracyjno-sądowe, tel. 18 20 20 441, pok. 203

Joanna Staszak - Naczelnik, tel. 18 20 20 425 , pok. 220, email: kultura@zakopane.eu

Katarzyna Stachoń-Groblowy - współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura3@zakopane.eu

Paulina Kroma - organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436 , pok. 219, email: pkroma@zakopane.eu


Kontakt elektroniczny wos@zakopane.eu

Alicja Olkuska – Kowalczyk – Naczelnik Wydziału,  tel.  18 20 20 410, pok. 210, e-mail aolkuska@zakopane.eu

Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, ochrona zwierząt, decyzje środowiskowe, tel.18 20 20 411, pok. 213, e-mail astaszak@zakopane.eu

Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej, tel. 18 20 20 412, pok. 224, e-mail k.pawlikowska@zakopane.eu

Renata Chyc - Marusarz – utrzymywanie zieleni komunalnej, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego - tel. 18 20 20 412 pok. 224 e-mail rmarusarz@zakopane.eu

Maria Krzeptowska –Sabała - utrzymywanie zieleni komunalnej, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego - tel. 18 20 20 412 pok. 224 e-mail mkrzeptowska@zakopane.eu

Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa, decyzje środowiskowe, tel. 18 20 20 424, pok. 211, e-mail jschwenk@zakopane.eu

Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, tel. 18 20 20 424, pok. 211, e-mail a.mazur@zakopane.eu

Marzena Staciwa - gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i realizacja wniosków na podstawienie dodatkowego kontenera na odpady, tel. 18 20 20 474, pok. 223 e-mail: kontenery@zakopane.eu

Tomasz Pęksa - ochrona powietrza, dotacje na wymianę źródła ciepła, zmiana stanu wody na gruncie, tel. 18 20 20 497, pok. 212 e-mail: tpeksa@zakopane.eu


Filia Urzędu Miasta Zakopane, 34-500 Zakopane ul. Szymony 17A– Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Magdalena Rataj – gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie kodów kreskowych, tel. 18 20 25 638, e-mail: mrataj@zakopane.eu

Małgorzata Stopka - gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie kodów kreskowych, tel. 18 20 25 636, e-mail: mstopka@zakopane.eu

Robert Grząślewicz – gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie kodów kreskowych, tel. 18 20 25 634, e-mail: rgrzaslewicz@zakopane.eu


Kontakt elektroniczny org@zakopane.eu


Anna Łapsa
 - Naczelnik, nadzór, koordynowanie pracy Urzędu oraz współpracy między komórkami organizacyjnymi, opracowywanie projektów aktów prawnych warunkujących organizację Urzędu, przygotowanie wyborów i referendów, skargi i wnioski, tel. 18 20 20 466, pok. 111,  e-mail

Katarzyna Petlińska - z-ca Naczelnika, obsługa administracyjna wydziału, prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników, nawiązywaniem, zmianami, rozwiązywaniem oraz wygaśnięciem stosunku pracy, szkoleniami pracowników i praktykami, współpraca z PUP, sporządzanie sprawozdań i analiz kadrowych, tel. 18 20 20 432, pok. 11, e-mail

Dominika Kliś - Inspektor, prowadzenie spraw związanych z aktami osobowymi pracowników, okresowymi badaniami pracowników, urlopami pracowników, kontrola dyscypliny pracy w urzędzie, prowadzenie rejestrów skarg i wniosków, zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady Miasta, tel. 18 20 20 432, pok. 112, e-mail

Marta Czekalska - starsza telefonistka, zarządzanie korespondencją przychodząca i wychodzącą zgodnie z instrukcja kancelaryjną ,  tel. 18 20 20 401, pok. 6, e-mail

Bernadetta Stalmach - podinspektor, tel. 18 20 20 400

Piotr Antczak - kancelista,  zarządzanie korespondencją przychodząca i wychodzącą zgodnie z instrukcja kancelaryjną, tel. 18 20 20 401, pok. 6, e-mail

Jakub Germański - inspektor, obsługa centrali telefonicznej, rejestracja korespondencji przychodzącej, tel. 18 20 20 400, e-mail

Magdalena Przeklasa - pomoc administracyjna, prowadzenie spraw związanych z archiwum zakładowym, tel. 18 20 20 492, pok. 9, e-mail

Wojciech Maszląg - Inspektor, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą zgodnie z instrukcją kancelaryjną, tel. 18 20 20 401 , pok. 121, e-mail


Referat Gospodarczy

Marek Kurek - Kierownik, zarządzanie i administrowanie budynkiem Urzędu, tel. 18 20 20 454, pok. 22, e-mail

Beata Skrobot - inspektor, prowadzenie inwentarza środków trwałych i przedmiotów nietrwałych pozostających na stanie Urzędu, tel. 18 20 20 434, pok. 22, e-mail

Jan Kluś - Konserwator, zapewnienie obsługi kserograficznej Urzędu; naprawy i wymiana sprzętu znajdującego się na stanie mienia Urzędu, tel. 18 20 20 406, pok. 28

Janusz Duda - kierowca


Referat Informatyki

Kontakt elektroniczny informatyka@zakopane.eu

Jakub Pietrzak - Kierownik, planowanie, monitoring i ewaluacja procesu informatyzacji Urzędu, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędu, prowadzenie spraw związanych z dostępem do baz danych, tel.  18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Bartłomiej Chyc - Inspektor, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych w Urzędzie; tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Tomasz Pabis - Inspektor, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych w Urzędzie; tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail: tpabis@zakopane.eu


Referat Gospodarczy

Elżbieta Galica, Maria Gawlak, Katarzyna Pawlikowska, Stanisława Strzałkowska - sprzątaczki

Piotr Danielewicz, Stefan Gąsienica - Kołodziej, Stanisław Gut - Misiaga, Zbigniew Motyka, Stanisław Sikora - robotnicy gospodarczy, wykonywanie prac porządkowych w budynku Urzędu, wokół budynku oraz na terenach należących do Miasta.

Kontakt elektroniczny inwestycje@zakopane.eu

Andrzej Haładyna – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, 18 20 20 495, pok. 18b, e-mail 

Michał Halaczek – Kierownik Referatu Inwestycji, 18 20 20 495, pok. 18b, e-mail

Karolina Wróblewska - Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 20 20 482, pok. 18d, e-mail

Tadeusz Tylka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Paweł Słodyczka - inspektor, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Danuta Bednarczyk - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c

Justyna Bukowska - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c

Anna Dębowska - Inspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f

Anna Graca - Podinspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f


e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu 

Marta Buńda – Naczelnik tel. 18 2020443, pok. 16, e-mail

Katarzyna Popiołek-Zagórska – Inspektor, dowody osobiste, tel. 18 2020437, pok. 15, e-mail

Marta Kielar-Chowaniec – Inspektor, ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 2020423, pok. 10 e-mail

Aleksandra Skupień-Rzadkosz – inspektor, dowody osobiste tel. 182020437, pok. nr 15

Marcin Jakubowski – inspektor-ewidencja działalności gospodarczej,tel. 18 2020423, pok. 10 e-mail

Stanisław Budrzeński – inspektor, ewidencja ludności, tel. 18 2020464, pok. 16, e-mail

Karolina Kluś-Wyrostek – inspektor, ewidencja ludności, tel. 18 2020464, pok. 16 e-mail

Agnieszka Janik-Kołacz - podinspektor, zezwolenia na alkohol, licencje taxi, tel. 182020463, pok. nr 9, mail

Dariusz Tokarczyk - Audytor, tel. 18 20 20 483, pok. 108

Małgorzata Korab-Pańszczyk - kontrola wewnętrzna, tel. 18 20 20 483, pok. 108, e-mail

Paweł Styrczula, tel. 18 20 20 483, pok. 108

Małgorzata Musiał-Fecko - Radca Prawny, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail

Joanna Posadzka-Gil - Radca Prawny, tel.  18 20 20 440, pok. 205, e-mail

Sabina Gacek-Frankowska - Radca Prawny, tel.  18 20 20 487, pok. 205

Maciej Tokarz - Radca Prawny, tel. 18 20 20 487, pok. 205

Kontakt elektroniczny: przetargi@zakopane.eu

Ewa Stasik - Kierownik, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail

Agnieszka Pancherz - rejestr zleceń i faktur, tel. 18 20 20 430, pok. 7


Dominika Majerczyk - prowadzenie procedury o udzielanie zamówień publicznych, tel. 18 20 20 430, pok. 7

Paulina Lis Miejski Konserwator Zabytków, tel. 18 20 20 473, pok. 214, e-mail

Małgorzata Staszel, tel. 18 20 20 473 , pok. 214

Bogusław Ożański -  tel. 18 20 20 431 , pok. 1

Marta Jasuwienas-Zaleska - tel. 18 20 20 491, iod@zakopane.eu, pok. 18e

Janusz Podolak - prowadzenie całości spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad BHP w Urzędzie, pok. 112, tel. 18 20 20 432, bhp@zakopane.eu

Kontakt: 18 20 20 478 (telefon całodobowy), mail: sm@zakopane.eu

Siedziba Straży Miejskiej mieści się na ul. Chramcówki 35

Marek Trzaskoś - p.o. Komendanta, tel. 881 932 458

Józef Szyszka - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

Henryk Ziemianek – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcjonariusze Straży Miejskiej (tel. 18 20 00 044): Grzegorz Bizoń, Grzegorz Chorąży, Maciej Fajto, Tomasz Herman, Szymon Kil, Marcin Klimek, Wojciech Król-Tomków, Wiesław Lenard, Dominik Potoczek, Stanisław Sikoń, Grzegorz Stępiński, Maciej Stoch, Adam Ślusarczyk, Bartłomiej Święchowicz, Grzegorz Zawiałów, Henryk Ziemianek

Sekretariat, ul. Tadeusza Kościuszki 13, tel. 18 20 20 478, pok. 5

Kontakt elektroniczny usc@zakopane.eu

Katarzyna Wasilewska - Kierownik, tel. 18 20 20 475, pok. 11

Anna Krzeptowska-Sabała - Zastępca Kierownika, tel. 18 20 20 465, pok. 11

Agnieszka Gąsienica-Samek - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel.  18 20 20 465, pok. 11

Emilia Skupień - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel. 18 20 20 465 , pok. 11

192 88, całodobowo

Jeśli masz problem - zadzwoń - 192 88! Wspólnie zastanowimy się, co można zrobić w Twojej sytuacji.

Każda osoba niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego, która przeżywa trudności życiowe może zadzwonić do Telefonu Zaufania.

Telefon zaufania 192 88 działa codziennie, także w dni wolne od pracy i święta w godzinach 18.00 - 22.00. 
Możesz anonimowo i bezpiecznie porozmawiać o tym, co Cię trapi. Nie zostaniesz zapytany o nazwisko, dokładny adres, miejsce pracy czy wygląd lub inne dane.

Telefon Zaufania stanowi oparcie dla osób dotkniętych osobistymi problemami, które nie chcą lub nie mogą dzielić się nimi z rodziną czy znajomymi, a próbują pokonać własne osamotnienie. 
Pomocy udziela zespół życzliwych i zaangażowanych specjalistów z różnych dziedzin. Dyżurni w Telefonie Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą dzwoniącą osobą, gwarantując anonimowość. Nie oceniają, nie krytykują ani nie potępiają oraz unikają wszelkiego nacisku religijnego, politycznego i ideologicznego.

Telefon zaufania nie zastępuje terapii ani działalności grup wsparcia.

Działalność Telefonu Zaufania jest finansowana ze środków Miasta Zakopane.

  • tel. 18 20 01 223 - TESKO; w godzinach pracy Urzędu tel. 18 20 20 439 , pok. 222

Arkadiusz Godula – obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431, pok. 14,  e-mail: agodula@zakopane.eu

Katarzyna Halińska - sekretarz Komisji, tel. 18 20 20 440, pok. 205