Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.05   0   70.31   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.24
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.55   8.21
Józefa Piłsudskiego   6.4   8.07
Tytusa Chałubińskiego   8.08   10.49
Zofii i Witolda Paryskich   13.07   16.81
Kuźnice   8.99   11.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.39   0.51
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 14:00
Deszczowo
16° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 11:00
Słonecznie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Zakopiański Pakiet Wsparcia

Zakopiańscy Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą korzystać ze specjalnego pakietu wsparcia. Burmistrz Miasta Zakopane wdrożył plan pomocy podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym, które ze względu na rozprzestrzeniania się COVID-19 ograniczyły bądź zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej.

Każdy Przedsiębiorca jest dla nas ważny. Tworząc miejsca pracy dla naszych Mieszkańców, płacąc podatki i rozwijając turystykę w naszym Mieście, Przedsiębiorcy umożliwiają nam realizowanie na rzecz naszej społeczności ustawowych celów z zakresu oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Dzięki ich pracy możliwe są inwestycje i remonty dróg. Dlatego w tym trudnym okresie, kiedy Przedsiębiorcy pozbawieni są możliwości prowadzenia swojej działalności, musimy i chcemy im pomóc – mówi Burmistrz Leszek Dorula.

Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Udzielenie ulgi w spłacie zaległego zobowiązania podatkowego lub innych zobowiązań nastąpi na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy
de minimis
.

Dotyczy to opłat takich jak:

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych,
  • czynszu za dzierżawę gminnego gruntu,
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  • podatku od nieruchomości

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl powołanego przepisu organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą /w tym również wynajmującego nieruchomość/, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz
    z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wniosek składać można:
- za pomocą platformy e-PUAP,
- umieszczając korespondencję w specjalnym pojemniku zlokalizowanym przed wejściem do urzędu,
- za pośrednictwem poczty.

Organ podatkowy ustala stan zobowiązań objętych wnioskowaniem na dzień wszczęcia postępowania tj. dzień złożenia kompletnego podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi.

Informujemy, że składanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie należności dotyczących kolejnych miesięcy będzie możliwe, kiedy zobowiązanie stanie się wymagalne. Jednocześnie zwracamy się do ubiegających się o umorzenia w kolejnych miesiącach, o przedstawienie sytuacji firmy, a w szczególności zatrudnionych pracowników.

Ponadto informujemy, że na chwilę obecną wstrzymane zostało wydawanie decyzji podatkowych na 2020 r. Przypominamy, że obowiązek podatkowy powstanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podjęta została również decyzja o odroczeniu terminu lub rozłożeniu na raty zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości należnej za rok 2020 dla podmiotów gospodarczych, które złożą stosowny wniosek w tym zakresie - odroczenie do 31 sierpnia 2020 roku.

Przedsiębiorcy którzy prowadzą swoje działalności w lokalu czy też na gruncie stanowiącym własność gminy, będą mogli po spełnieniu określonych warunków skorzystać z obniżki wysokości czynszu dzierżawnego o 70% za miesiące kwiecień i maj. Wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej www.zakopane.pl w zakładce „Załatw sprawę” /Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydział Drogownictwa i Transportu/, gdzie dokładnie można zapoznać się ze szczegółami.

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz przyjętą przez Sejm RP ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych potocznie zwaną „Tarczą antykryzysową”, podjęta została uchwała Rady Miasta Zakopane nr XIX/230/220 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu wszystkim przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności na mocy § 8 i§ 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z przedmiotowej pomocy powinni złożyć organowi podatkowemu w terminie nie dłuższym niż do dnia 17 sierpnia 2020 r. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik do w/w uchwały wraz z wnioskiem.

Informujemy, że w przypadku konieczności zawieszenia działalności, przedsiębiorca powinien złożyć deklarację zmieniającą dotyczącą odbioru odpadów tj. korektę za miesiąc marzec i deklarację „zerową” na kolejne miesiące zawieszenia działalności.

W razie dodatkowych pytań Wydział Podatków i Opłat pozostaje do dyspozycji pod numerami telefonów: 18-20-20-414, 18-20-20-428, 18-20-20-435, 18-20-20-438, 18-20-20-498 w sprawie deklaracji o odbiór odpadów: 18-20-25-638

Ze względu na sytuację, w jakiej znaleźli się wszyscy Przedsiębiorcy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony ustawodawcy.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach rządowych, tak aby w sposób optymalny wykorzystać proponowane narzędzia ograniczające straty wynikające z trwającej pandemii.