Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.4   0   62.13   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.91
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.75   8.42
Józefa Piłsudskiego   6.74   8.35
Tytusa Chałubińskiego   8.23   10.5
Zofii i Witolda Paryskich   11.7   15.02
Kuźnice   9.43   11.87
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.99   7.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 11:00
Deszczowo
15° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 08:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Dotacja w 5 krokach

Projekt zostal zakończony we wrzesniu 2023 roku
Do wzięcia udziału w programie konieczne jest złożenie ankiety (pobierz), w której właściciele lub osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości podają podstawowe informacje o nieruchomości i preferowanym źródle ogrzewania.

Drugim krokiem jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła (pobierz). Wniosek może złożyć osoba, u której wykonana została już ocena energetyczna. Wniosek służy do przygotowania przez pracowników Urzędu umowy.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

- odpis, lub wydruk księgi wieczystej (lub inny aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu itp.); wydruku księgi wieczystej można dokonać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 

- oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację inwestycji (pobierz) oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac (oświadczenia nie trzeba wypełniać, jeżeli wnioskodawca jest jedynym właścicielem nieruchomości).

Rodzaje przyłączeń

W przypadku chęci przyłączenia do sieci geotermalnej do wniosku nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty.

W przypadku chęci przyłączenia do sieci gazowej należy przedstawić pismo z PEC Geotermia Podhalańska S.A. (ul. Nowotarska 35a, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 150 41-43) o braku możliwości podłączenia do sieci geotermalnej do roku 2023, w tym celu należy wystąpić do PEC Geotermia Podhalańska z zapytaniem o warunki podłączenia do sieci geotermalnej ( pobierz formularz 1) (pobierz formularz 2).  O pismo muszą wystąpić również osoby, które nie zamierzają przyłączać się do geotermii.

W przypadku chęci przejścia na nowy kocioł na paliwa stałe lub pompę ciepła należy przedstawić: 

1. pismo z PEC Geotermia Podhalańska S.A. (ul. Nowotarska 35a, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 150 41-43) o braku możliwości podłączenia do sieci geotermalnej do roku 2023, w tym celu należy wystąpić do PEC Geotermia Podhalańska z zapytaniem o warunki podłączenia do sieci geotermalnej ( pobierz formularz 1) (pobierz formularz 2) 

2. pismo z Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Gazownia w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 4, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 628 19 50) o braku możliwości podłączenia do sieci gazowej w terminie realizacji, w tym celu należy wystąpić z o warunki podłączenia do sieci gazowej z wykorzystaniem formularza  ( pobierz formularz

Jeżeli obie odpowiedzi będą negatywne, wtedy można wnioskować o dotację na wymianę na kocioł na paliwo stałe lub na pompę ciepła. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, umowę przygotowuje Urząd Miasta Zakopane na podstawie wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy. Z wzorem umowy należy dobrze się zapoznać, ponieważ określa również obowiązki wnioskodawcy (pobierz).

Po podpisaniu umowy możemy rozpocząć inwestycję. Podczas realizacji inwestycji należy pamiętać o obowiązkach wynikających z umowy, z którą należy bardzo wnikliwie się zapoznać. Trzeba zbierać wszelkie dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych czyli podlegających zwrotowi. Wymagane dokumenty zostały opisane poniżej w kroku piątym.

W terminie 14 dni od zakończenia inwestycji należy zrobić krok piąty – złożyć wniosek inwestora o wypłatę dotacji w związku z zakończeniem inwestycji (pobierz) wraz z poniższymi dokumentami :

Dokumenty wymagane do rozliczenia inwestycji (pobierz)

Po wymianie źródła ogrzewania z węglowego na ekologiczne, właściciele budynków mieszkalnych mogą wystąpić o zwolnienie z części podatku od nieruchomości za powierzchnię mieszkalną budynku przez okres 5 lat, zgodnie z uchwałą nr XXVII/433/2016 Rady Miasta Zakopane. Informację o dokumentach koniecznych do uzyskania zwolnienia można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 20 435 oraz w pokoju 115 Urzędu Miasta Zakopane (ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane).

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą

(w części budynku wykorzystywanego na cele mieszkaniowe):

Oprócz dokumentów wymienionych w kroku drugim należy przedstawić PITy z ostatnich 3 lat (te same formularze deklaracji podatkowej, które wysyłane są co roku do urzędu skarbowego) oraz poniższe dokumenty:

- zaświadczenie lub oświadczenie o wielkość udzielonej pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających lat lub jej braku (pobierz) 

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)

Wskazówka: w specjalnej wyszukiwarce na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów osoby prowadzące działalność powinny sprawdzić, czy w ostatnich latach otrzymały pomoc de minimis (zaznaczamy „tylko de minimis” i „tylko 3 lata wstecz”). Warto pamiętać, że pomoc taka może przyjmować nie tylko formę bezpośrednich dopłat, ale również umorzeń podatków czy ulg, rozłożenie na raty składek ZUS, a nawet praca uczniów szkół zawodowych w ramach dofinansowanego programu kształcenia młodzieży.

Uwaga! Okres liczy się w sposób następujący: dany rok + 2 poprzedzające lata.


Informacja dla Wspólnot Mieszkaniowych

W przypadku realizacji zmiany wspólnego systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przez wspólnotę mieszkaniową, Wspólnota w kroku drugim winna złożyć zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji, sporządzony na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli lokali, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Indywidualne wnioski winny ponadto zawierać pisemne oświadczenie o przeniesieniu przyznanych środków na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota dołącza również dokument, upoważniający osoby tam wymienione do reprezentacji wspólnoty w ramach postępowania o udzielenie dotacji celowej, w szczególności do złożenia wniosku o wypłatę dotacji oraz do podpisu umowy z Dotującym w tym zakresie.


Artykuł "Dotacja w pięciu krokach" w wersji do wydruku do pobrania tutaj.