Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.01   236.14   59.51   1.8
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.04
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.55   15.05
Józefa Piłsudskiego   18.61   21.79
Tytusa Chałubińskiego   15.03   17.77
Zofii i Witolda Paryskich   28.49   39.65
Kuźnice   16.51   19.56
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.31   2.65
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 06.02 16:00
Zachmurzenie
-7° / -16° zachmurzenie duże
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-5°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Czw. 13:00
Słonecznie
-0°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
-3°
Zdjęcie promujące Zakopane

Dotacja w 5 krokach

Do wzięcia udziału w programie konieczne jest złożenie ankiety (pobierz), w której właściciele lub osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości podają podstawowe informacje o nieruchomości i preferowanym źródle ogrzewania.

Drugim krokiem jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła (pobierz). Wniosek może złożyć osoba, u której wykonana została już ocena energetyczna. Wniosek służy do przygotowania przez pracowników Urzędu umowy.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

- odpis, lub wydruk księgi wieczystej (lub inny aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu itp.); wydruku księgi wieczystej można dokonać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 

- oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację inwestycji (pobierz) oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac (oświadczenia nie trzeba wypełniać, jeżeli wnioskodawca jest jedynym właścicielem nieruchomości).

Rodzaje przyłączeń

W przypadku chęci przyłączenia do sieci geotermalnej do wniosku nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty.

W przypadku chęci przyłączenia do sieci gazowej należy przedstawić pismo z PEC Geotermia Podhalańska S.A. (ul. Nowotarska 35a, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 150 41-43) o braku możliwości podłączenia do sieci geotermalnej do roku 2023, w tym celu należy wystąpić do PEC Geotermia Podhalańska z zapytaniem o warunki podłączenia do sieci geotermalnej ( pobierz formularz 1) (pobierz formularz 2).  O pismo muszą wystąpić również osoby, które nie zamierzają przyłączać się do geotermii.

W przypadku chęci przejścia na nowy kocioł na paliwa stałe lub pompę ciepła należy przedstawić: 

1. pismo z PEC Geotermia Podhalańska S.A. (ul. Nowotarska 35a, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 150 41-43) o braku możliwości podłączenia do sieci geotermalnej do roku 2023, w tym celu należy wystąpić do PEC Geotermia Podhalańska z zapytaniem o warunki podłączenia do sieci geotermalnej ( pobierz formularz 1) (pobierz formularz 2) 

2. pismo z Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Gazownia w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 4, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 628 19 50) o braku możliwości podłączenia do sieci gazowej w terminie realizacji, w tym celu należy wystąpić z o warunki podłączenia do sieci gazowej z wykorzystaniem formularza  ( pobierz formularz

Jeżeli obie odpowiedzi będą negatywne, wtedy można wnioskować o dotację na wymianę na kocioł na paliwo stałe lub na pompę ciepła. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, umowę przygotowuje Urząd Miasta Zakopane na podstawie wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy. Z wzorem umowy należy dobrze się zapoznać, ponieważ określa również obowiązki wnioskodawcy (pobierz).

Po podpisaniu umowy możemy rozpocząć inwestycję. Podczas realizacji inwestycji należy pamiętać o obowiązkach wynikających z umowy, z którą należy bardzo wnikliwie się zapoznać. Trzeba zbierać wszelkie dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych czyli podlegających zwrotowi. Wymagane dokumenty zostały opisane poniżej w kroku piątym.

W terminie 14 dni od zakończenia inwestycji należy zrobić krok piąty – złożyć wniosek inwestora o wypłatę dotacji w związku z zakończeniem inwestycji (pobierz) wraz z poniższymi dokumentami :

Dokumenty wymagane do rozliczenia inwestycji (pobierz)

Po wymianie źródła ogrzewania z węglowego na ekologiczne, właściciele budynków mieszkalnych mogą wystąpić o zwolnienie z części podatku od nieruchomości za powierzchnię mieszkalną budynku przez okres 5 lat, zgodnie z uchwałą nr XXVII/433/2016 Rady Miasta Zakopane. Informację o dokumentach koniecznych do uzyskania zwolnienia można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 20 435 oraz w pokoju 115 Urzędu Miasta Zakopane (ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane).

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą

(w części budynku wykorzystywanego na cele mieszkaniowe):

Oprócz dokumentów wymienionych w kroku drugim należy przedstawić PITy z ostatnich 3 lat (te same formularze deklaracji podatkowej, które wysyłane są co roku do urzędu skarbowego) oraz poniższe dokumenty:

- zaświadczenie lub oświadczenie o wielkość udzielonej pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających lat lub jej braku (pobierz) 

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)

Wskazówka: w specjalnej wyszukiwarce na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów osoby prowadzące działalność powinny sprawdzić, czy w ostatnich latach otrzymały pomoc de minimis (zaznaczamy „tylko de minimis” i „tylko 3 lata wstecz”). Warto pamiętać, że pomoc taka może przyjmować nie tylko formę bezpośrednich dopłat, ale również umorzeń podatków czy ulg, rozłożenie na raty składek ZUS, a nawet praca uczniów szkół zawodowych w ramach dofinansowanego programu kształcenia młodzieży.

Uwaga! Okres liczy się w sposób następujący: dany rok + 2 poprzedzające lata.


Informacja dla Wspólnot Mieszkaniowych

W przypadku realizacji zmiany wspólnego systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przez wspólnotę mieszkaniową, Wspólnota w kroku drugim winna złożyć zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji, sporządzony na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli lokali, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Indywidualne wnioski winny ponadto zawierać pisemne oświadczenie o przeniesieniu przyznanych środków na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota dołącza również dokument, upoważniający osoby tam wymienione do reprezentacji wspólnoty w ramach postępowania o udzielenie dotacji celowej, w szczególności do złożenia wniosku o wypłatę dotacji oraz do podpisu umowy z Dotującym w tym zakresie.


Artykuł "Dotacja w pięciu krokach" w wersji do wydruku do pobrania tutaj.