Ikona wyboru języka Polski
Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   22.42   0   47.2   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.91
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.31   30.45
Józefa Piłsudskiego   12.65   14.07
Tytusa Chałubińskiego   13.82   15.5
Zofii i Witolda Paryskich   12.86   16.31
Kuźnice   14.49   15.91
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.83   7.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 28.02 10:00
Zachmurzenie
10° / 6° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
10°
Sob. 13:00
Deszczowo
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 07:00
Słonecznie
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment

Deklaracja dostępności cyfrowej
 oraz architektonicznej

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Zakopane

Urząd Miasta Zakopane zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Zakopane.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia i niezgodności

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miasta Zakopane,
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane po 23.09.2019 r.,
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów.,
 • Zamieszczone nagrania z posiedzeń Rady Miasta Zakopane (opublikowane przed 23.09.2020) nie posiadają napisów rozszerzonych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Jakub Sikorski jsikorski@zakopane.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 20 20 467. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Sikorski.
 • E-mail: jsikorski@zakopane.eu
 • Telefon: 18 20 20 467

Informacje na temat procedur (wnioski, skargi i odwołania)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a w szczególności art. 18, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.


Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Zakopane przy ulicy Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Kościuszki 13, drugie od strony parkingu.
Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.
Biuro obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze (wejście od ul. Kościuszki) oraz pomieszczenia na poziomie -1 (wejście od parkingu z tyłu budynku UM). W budynku nie ma windy. Zakupiono schodołaz.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
Przed budynkiem, od strony ul. Kościuszki wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy wejściu na poziom -1 wyznaczone jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Występują oznaczenia kontrastowe na przegrodach szklanych i stopniach klatki schodowej.

Filia Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Szymony 17A, 34-500 Zakopane:
Biura usytuowane na wysokim parterze, do których prowadzą schody. Brak możliwości wjazdu do biur Gospodarki Odpadami Komunalnymi ze względu na brak podjazd i windy. Prace mające na celu wybudowanie podjazdu ujęte zostały w „Planie działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Zakopane na lata 2021 – 2025”. W pobliżu budynku usytuowany parking dla klientów bez wyznaczonego miejsca dla ON. Brak dzwonka.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Słoneczna 3, 34-500 Zakopane:
Siedziba Komisji usytuowana jest na wysokim parterze. Prowadzą do niej schody. Brak możliwości wjazdu do puntu ze względu na brak podjazdu. Prace mające na celu wybudowanie podjazdu ujęte zostały w „Planie działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Zakopane na lata 2021 – 2025”. W pobliżu znajduje się parking z wyznaczonym w pewnym oddaleniu miejscem dla ON.

Siedziba Straży Miejskiej, ul. Gimnazjalna 14, 34-500 Zakopane:
Siedziba Straży Miejskiej mieści się na II piętrze budynku Zakopiańskiego Centrum Kultury. Do budynku na parter można wjechać od strony ronda wejściem głównym gdzie zainstalowana jest platforma dla osób na wózku inwalidzkim. Przed wejściem od tyłu od strony peronów do wejścia prowadzi podjazd dla wózków.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Do biur Straży Miejskiej można się dostać windą.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Występują oznaczenia kontrastowe na przegrodach szklanych i stopniach klatki schodowej.

Dostępność komunikacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zakopane informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Miejskim możliwy jest w szczególności poprzez:
 1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: office@zakopane.eu
 2. przesyłanie faksów na numer 18 20 20 444,
 3. korespondencję pisemną na adres: Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta Zakopane przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo-migowy),
 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).
Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Deklaracje

Deklaracja o poprawieniu obecnej sytuacji:

 1. Do końca 2021 roku strona internetowa UM Zakopane zostanie w pełni dostosowana do wymogów prawnych.
 2. Zgodnie z art.3, ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, trwają prace nad dostosowaniem treści multimediów opublikowanych po dniu 23 września 2020 r. do wymogów niniejszej ustawy.
 3. Zgodnie z art.3, ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, trwają prace nad dostosowaniem dokumentów tekstowych i tekstowo graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych po dniu 23 września 2018 roku, oraz dokumentów, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego opublikowanych przed 23 września 2018 roku do wymogów niniejszej ustawy.
 4. W Urzędzie Miasta Zakopane został stworzony 04.03.2021 roku „Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Zakopane na lata 2021 – 2025”. Zapisy w/w Planu będą realizowane zgodnie z harmonogramem.