Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.85   0   92.75   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   14.61
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.73   2.19
Józefa Piłsudskiego   2.09   2.77
Tytusa Chałubińskiego   2.99   3.84
Zofii i Witolda Paryskich   3.83   5.3
Kuźnice   3.39   4.41
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.29   1.89
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 25.05 11:00
Zachmurzenie
19° / 9° zachmurzenie duże
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 08:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

1. Od czego zacząć

Warunkiem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób taksówką jest uzyskanie licencji w w/w zakresie , oraz wypisów z tej licencji ( po 01.01.2020r.)
Wnioski o wydanie licencji składa się w Wydziale Ewidencji i Pozwoleń ul. Kościuszki 13 w Zakopanem, pok. Nr 9.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłaty w zależności od wnioskowanego okresu ważności licencji:

 • od 2 do 15 lat - 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

plus 11% tej opłaty za każdy pojazd zgłoszony do tej licencji

Opłata za komplet naklejek identyfikacyjnych: 12,30 zł.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ewidencji i Pozwoleń ul. Kościuszki 13, Zakopane, pok. 9, tel. (18) 20 20 463

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi
1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zostanie wydana licencja w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką .
 2. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
 3. Zaświadczenie o niekaralności z sądu wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku – dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz oraz zatrudnionych kierowców.
 4. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia go do ruchu jako taksówki osobowej.
 5. Prawo dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu.
 6. Zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu i przystosowaniu go jako taxi osobowe.
 7. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 8. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 9. Legalizację taksometru.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ,
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób: Wydaje się uprawnionej osobie za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku pokój nr 9.

9.Informacje dodatkowe:

 1. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat , uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 2. Burmistrz Miasta Zakopane udziela licencji obszar miasta ZAKOPANE
 3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 4. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji wszelkich zmian danych, 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji .

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek 10:00 - 16:00
Wtorek 9:00-14:00
Środa 9:00-12:00
Czwartek 9:00-14:00
Piątek 9:00-14:00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Zakopanem.
Kasa Urzędu czynna w godzinach przyjmowania petentów.

nr konta Urzędu: Bank PEKAO S.A. 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147