Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   10.36   432.79   14.66   4.49
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.91   2.34
Józefa Piłsudskiego   3.56   4.67
Tytusa Chałubińskiego   3.49   4.46
Zofii i Witolda Paryskich   3.52   4.96
Kuźnice   1.62   2.01
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.29   0.38
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 07.12 13:00
Zachmurzenie
1° / -3° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 10:00
Śnieg
-3°
Zdjęcie promujące Zakopane

Podstawowe informacje

nazwa inwestycji: Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza

szacunkowy koszt po stronie Zakopanego: 701 194,53 €

finansowanie: fundusze europejskie oraz budżet miasta

Wszystkie inwestycje finansowane są środków pochodzących z budżetu miasta i zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wiele kluczowych inwestycji nie byłoby jednak możliwych bez pozyskania środków zewnętrznych. Kluczowy sposób finansowania, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, to fundusze europejskie. Staramy się też o środki Ministerstwa Infrastruktury na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej oraz o krajowe środki na infrastrukturę, np. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie obiektów sportowych.

przewidywany termin rozpoczęcia: 2017 r.

Opis inwestycji

  • Partnerzy

Projekt partnerski z udziałem Miasta Dolný Kubín (Partner wiodący), Miasta Trestna, Gminy Liesek, Gminy Hladovka i Rzymskokatolickiej Cerkwi w Trestnie po stronie słowackiej oraz Miasta Zakopane, Gminy Czarny Dunajec, Gminy Kościelisko i Gminy Poronin po stronie polskiej.

  • Główny cel

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i promocja kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa poprzez wybudowanie nowych odcinków szlaków rowerowych i udostępnienie miejsc dziedzictwa kulturalnego w regionie przygranicznym. Cele szczegółowe to: promocja dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu transgranicznego, rekonstrukcja i udostępnienie narodowej pamiątki kulturalnej na transgranicznym szlaku rowerowym, usprawnienie i budowa szlaków rowerowych jako narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

  • Szczegóły projektu

Projekt nawiązuje do strategicznego projektu Euroregionu „Tatry” jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr”. W ramach projektu „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” polscy i słowaccy partnerzy wykonają 21,52 km nowych tras rowerowych nawiązujących do Szlaku wokół Tatr (w tym: 19,98 km po stronie polskiej i 1,54 po stronie słowackiej). Na Szlaku zostanie także uzupełniona infrastruktura towarzysząca(wykonane zostaną m.in. miejsca odpoczynku, tablice informacyjne).

Inwestycja będzie realizowana na odcinku dróg gminnych G420160K ( km 0+000-1+780 ul. St. Zubka), (km 0+ 000-0+940 ul. Droga Przez Gubałówkę) G420161 K ( km 0+ 000- 0+983 ul. Furmanowa) w celu utworzenia i oznakowania ścieżki rowerowej.

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu remontu istniejącej drogi gminnej na odcinku 3,7 km z przeznaczeniem na szlak rowerowy. Na ww. Odcinku zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna szer. 3m, remont istniejącego odwodnienia, wzmocnienie pobocza oraz wprowadzone oznaczenie drogowe.