Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.36   0   47.41   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   14.73
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   5.95   7.66
Tytusa Chałubińskiego   5.79   7.57
Zofii i Witolda Paryskich   5.32   7.13
Kuźnice   4.63   6.05
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.5   0.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 30.09 08:00
Zachmurzenie
13° / 7° zachmurzenie duże
Nd. 14:00
Zachmurzenie
14°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
14°
Czw. 05:00
Słonecznie
Zdjęcie promujące Zakopane

Podstawowe informacje

nazwa inwestycji: Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza

szacunkowy koszt po stronie Zakopanego: 701 194,53 €

finansowanie: fundusze europejskie oraz budżet miasta

Wszystkie inwestycje finansowane są środków pochodzących z budżetu miasta i zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wiele kluczowych inwestycji nie byłoby jednak możliwych bez pozyskania środków zewnętrznych. Kluczowy sposób finansowania, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, to fundusze europejskie. Staramy się też o środki Ministerstwa Infrastruktury na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej oraz o krajowe środki na infrastrukturę, np. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie obiektów sportowych.

przewidywany termin rozpoczęcia: 2017 r.

Opis inwestycji

  • Partnerzy

Projekt partnerski z udziałem Miasta Dolný Kubín (Partner wiodący), Miasta Trestna, Gminy Liesek, Gminy Hladovka i Rzymskokatolickiej Cerkwi w Trestnie po stronie słowackiej oraz Miasta Zakopane, Gminy Czarny Dunajec, Gminy Kościelisko i Gminy Poronin po stronie polskiej.

  • Główny cel

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i promocja kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa poprzez wybudowanie nowych odcinków szlaków rowerowych i udostępnienie miejsc dziedzictwa kulturalnego w regionie przygranicznym. Cele szczegółowe to: promocja dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu transgranicznego, rekonstrukcja i udostępnienie narodowej pamiątki kulturalnej na transgranicznym szlaku rowerowym, usprawnienie i budowa szlaków rowerowych jako narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

  • Szczegóły projektu

Projekt nawiązuje do strategicznego projektu Euroregionu „Tatry” jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr”. W ramach projektu „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” polscy i słowaccy partnerzy wykonają 21,52 km nowych tras rowerowych nawiązujących do Szlaku wokół Tatr (w tym: 19,98 km po stronie polskiej i 1,54 po stronie słowackiej). Na Szlaku zostanie także uzupełniona infrastruktura towarzysząca(wykonane zostaną m.in. miejsca odpoczynku, tablice informacyjne).

Inwestycja będzie realizowana na odcinku dróg gminnych G420160K ( km 0+000-1+780 ul. St. Zubka), (km 0+ 000-0+940 ul. Droga Przez Gubałówkę) G420161 K ( km 0+ 000- 0+983 ul. Furmanowa) w celu utworzenia i oznakowania ścieżki rowerowej.

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu remontu istniejącej drogi gminnej na odcinku 3,7 km z przeznaczeniem na szlak rowerowy. Na ww. Odcinku zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna szer. 3m, remont istniejącego odwodnienia, wzmocnienie pobocza oraz wprowadzone oznaczenie drogowe.