Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.05   0   70.31   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.24
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.55   8.21
Józefa Piłsudskiego   6.4   8.07
Tytusa Chałubińskiego   8.08   10.49
Zofii i Witolda Paryskich   13.07   16.81
Kuźnice   8.99   11.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.39   0.51
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 14:00
Deszczowo
16° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 11:00
Słonecznie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania

dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny (Faza I)”

Wartość projektu: 11 066 310,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 8 997 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 6 098 951,50 PLN

Okres realizacji: 2021-2024

Przedsięwzięcie obejmuje dwa zadania:

1. zakup taboru elektrycznego do obsługi dwóch linii komunikacji miejskiej,

2. budowę stacji ładowania niezbędnych do eksploatacji kupowanego taboru.

W ramach zadania 1 zakładana jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej jednej marki. Będą to autobusy bateryjne o napędzie elektrycznym, jednego typu, o długości całkowitej od 11,80 do 12,20 m, szerokości nie większej niż 2,55 m i wysokości całkowitej nie większej niż, 3,40 m o znamionowej mocy łącznej nie niższej niż 160 kW, i mocy użytecznej magazynów energii nie mniejszej niż 230 kWh, o wymaganej liczbie miejsc nie mniejszej niż 81, w tym siedzących nie mniej niż 26, liczba drzwi – 3, w 2-2-2, wyposażonych w składaną pochylnię (rampę najazdową) dla wózków oraz wydzielone miejsce do przewozu wózka inwalidzkiego i/lub wózka dziecięcego (spacerowego).

2 szt. autobusu obsługiwać będą nową linię Spyrkówka- Kuźnice, a 1 szt. stanowić będzie doposażenie istniejącej linii miejskiej nr 11 – Krzeptówki – Cyrhla.

Wariant zakłada w pełni wyposażone autobusy w m.in.:

-biletomaty

-kasowniki

-system informacji pasażerskiej.

W ramach zadania polegającego na zakupie autobusów elektrycznych zostaną przeszkoleni pracownicy przewoźnika: 15 kierowców + 6 osób personelu zaplecza technicznego. Wnioskodawca będzie wymagał usługi przeszkolenia personelu przez dostawcę taboru, co zostanie uwzględnione w dokumentacji przetargowej na dostawy (SIWZ).

Pojazdy będą wyposażone w magazyn energii umożliwiający pokonanie minimum 230 km na jednym ładowaniu, z zachowaniem sprawności działania przez okres minimum 5 lat od rozpoczęcia ich eksploatacji. Ponadto autobusy będą wyposażone w system rekuperacji energii.

W ramach zadania 2 planowana jest budowa i montaż infrastruktury niezbędnej do utrzymania i właściwej eksploatacji nowego taboru:

  • dostawa i montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych 4 punktów ładowania w postaci 2 sztuk stacjonarnych elektrycznych ładowarek dwustanowiskowych przeznaczonych do jednoczesnego ładowania magazynów energii 3 autobusów będących przedmiotem dostawy, każda o mocy nie mniejszej niż 80 kW (2x40 kW) i każda posiadająca dwa niezależne wyjścia do ładowania)
  • dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej mobilnej elektrycznej ładowarki typu Plug-In o mocy nie mniejszej niż 40 kW, do ładowania magazynów energii ww. pojazdów na terenie stacji obsługi pojazdów Zamawiającego;
  • dostawa i montaż oraz uruchomienie 2 punktów ładowania w postaci (2 kompletnych fabrycznie nowych ładowarek pantografowych z masztami wyposażonymi w pantografy „odwrócone” (opuszczane „góra-dół”), stacjonarnych elektrycznych ładowarek o mocy min. 180 kW każda, do ładowania magazynów energii ww. pojazdów (lokalizacja stacji w dwóch punktach na terenie miasta Zakopane, 1 – Kuźnice, 2 przystanek autobusowy przy ul. Cyrhla);
  • dostawa i instalacja oprogramowania do zdalnego zarządzania procesem ładowania i monitorowania stanu pracy poszczególnych stacji ładowania.

Powyższa infrastruktura jest niezbędna dla utrzymania ciągłości pracy zakupionego taboru elektrycznego, zapewnienia maksymalnej wydajności i trwałości baterii oraz niezawodnej obsługi pasażerów. Stacje szybkiego ładowania w wyznaczonych punktach miasta zapewniają doładowanie w ciągu pracy zmianowej, co ma istotny wpływ na projektowanie rozkładu jazdy, zwłaszcza w warunkach zimowych, występowania niskich temperatur, czy też w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, generującego korki na drogach. Zaprojektowano po jednej stacji szybkiego ładowania na każdej linii.

Zakup taboru i ładowarek będzie objęty jednym zamówieniem w ramach postępowania przetargowego, a ich dostawy będą realizowane w 2023-2024r.

Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup pojazdów kategorii M3 w rozumieniu załącznika nr 2 pkt 1.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.) – Prawo o ruchu drogowym, będący autobusami w rozumieniu art. 2 pkt 41 tej ustawy i szczegółowo opisanym w pkt. 4 Warunków Szczególnych Umowy oraz Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Ilekroć w umowie o dofinansowanie lub załącznikach jest mowa o pojeździe/pojazdach lub autobusie/autobusach bez dodatkowego określenia, należy rozumieć pojazdy/y w rozumieniu zdania pierwszego.