Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.31   0   72.79   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.97   7.38
Józefa Piłsudskiego   6.23   7.82
Tytusa Chałubińskiego   7.96   10.2
Zofii i Witolda Paryskich   13.53   18.01
Kuźnice   8.93   11.18
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   8.87   11.09
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 11:00
Deszczowo
15° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 08:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Zakopane ─ Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe Zakopané – Mesto Vysoké Tatry – Tatranské cyklotrasy

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś Priorytetowa I Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Partner wiodący: Gmina Miasto Zakopane www.zakopane.pl

Partner: Miasto Wysokie Tatry www.vysoketatry.sk

Wartość projektu całkowita: 1 815 242,97€

Wartość projektu Zakopane: 387 885,87 €

Wartość kosztów kwalifikowanych całkowita: 1 783 037,08€

Wartość kosztów kwalifikowanych Zakopane: 355 679,98 €

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego całkowita
(85% kosztów kwalifikowanych): 1 515 581,48 €

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zakopane
(85% kosztów kwalifikowanych): 302 327,95 €

Okres realizacji: 01.04.2018 31.12.2022


Opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego po obu stronach Tatr poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w zakresie budowy nowych tras rowerowych.

Cele szczegółowe projektu:

- Budowa nowych szlaków turystycznych – ścieżek rowerowych

- Promowanie dziedzictwa przyrodniczo kulturowego ze zwiększeniem dostępności do atrakcji obu miast

- Rozwój oferty turystycznej aktywnego spędzania wolnego czasu

Projekt obejmuje zadania związane z ulepszeniem i rozbudową istniejącego transgranicznego szlaku rowerowego jakim jest historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr. Po przeanalizowaniu potrzeb jakie istnieją po obu stronach granicy Partnerzy zauważyli, że istnieje potrzeba przybliżania przyrodniczych, a także kulturowych walorów obu miast poprzez zaproponowanie oferty dającej turystom i mieszkańcom możliwość zjechania z popularnego odcinka do innych atrakcyjnych miejsc . Temu służy projekt - umożliwieniu rowerowego dojazdu do atrakcji obu Partnerskich miast - w Zakopanem do kolejki linowej w Kuźnicach oraz skoczni narciarskiej na Wielkiej Krokwi, a po stronie słowackiej dojazd do Jaskini Bielskiej oraz do kolejki linowej na Łomnicę.

Celem projektu jest połączenie szlakiem rowerowym Kuźnic w Zakopanem z Tatrzańską Łomnicą na Słowacji. Projekt zakłada budowę dwóch odcinków ścieżki rowerowej (każdy po innej stronie granicy) łączących się z istniejącymi szlakami rowerowymi (Velo Dunajec oraz Szlak wokół Tatr), których budowa umożliwi przejazd rowerem między tymi dwoma miejscami i zaoferuje turystom ogromne możliwości jeżeli chodzi o dostęp do szlaków turystycznych w Tatrach (po stronie polskiej i słowackiej). Ścieżki poszerzą ofertę dla rowerzystów po obydwu stronach Tatr.


Osiągnięcie celu jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki uczestnictwie w projekcie partnerów z Polski i Słowacji.
Uczestnictwo w projekcie tylko jednej strony nie doprowadziłoby do osiągnięcia celu projektu, ponieważ planowane dwa odcinki są ogniwami brakującymi tej trasy.


Projekt dotyczy prac budowlanych mających na celu wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż pasa drogowego przy ul. Bronisława Czecha w Zakopanem.

Prace objęły budowę ścieżki o szerokości 2 m z asfaltową nawierzchnią w czerwonym kolorze. W związku z tym, że ścieżka prowadzona jest wzdłuż istniejącego odcinka drogi, koszty przewidziane w projekcie musiały uwzględniać konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac rozbiórkowych i dostosowania istniejącej infrastruktury do nowobudowanej ścieżki. Były to takie prace jak: prace rozbiórkowe, przebudowa istniejących chodników i przejść dla pieszych oraz zatoki postojowej.

W ramach prac inwestycyjnych zostały zrealizowane następujące elementy:

Przebudowa drogi w ulicy Bronisława Czecha w istniejącym pasie drogowym o długości 776,4 m poprzez wykonanie zatoki postojowej, ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz chodników w obrębie istniejących przejść dla pieszych.

Zakres robót polegał na:

- wykonaniu zatoki postojowej dla dorożek

- wykonaniu ścieżki rowerowej dwukierunkowej,

- wykonaniu chodnika,

- wykonaniu bezpiecznika,

- wykonaniu słupków rozgraniczających zatokę postojową od ścieżki rowerowej,

- wykonaniu pobocza za ścieżką rowerową,

- rekultywacji terenu.

Rezultaty projektu planowane do osiągnięcia przez Partnera projektu – Gminę Miasto Zakopane:

- długość nowych transgranicznych szlaków rekreacyjnych – 0,776 km ścieżki rowerowej

- oznakowanie ścieżki rowerowej

- 1 zrealizowana konferencja promująca dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza

Konferencja podsumowująca projekt:

Partner Wiodący Projektu Gmina Miasto Zakopane zorganizował na zakończenie realizacji projektu konferencję podsumowującą w Zakopanem, która odbyła się w dniu 21 października 2022 roku w Hotelu Logos w Zakopanem.


„Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe”

„Zakopané – Mesto Vysoké Tatry – Tatranské cyklotrasy”

„Polsko-słowackie partnerstwo dla wspólnego rozwoju”

Projekt realizowany przez:
Partner wiodący: Gmina Miasto Zakopane www.zakopane.pl

Partner: Miasto Wysokie Tatry www.vysoketatry.sk

(WSiR)

(GG)