Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   23.87   0   28.25   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   20.08
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   46   60.93
Tytusa Chałubińskiego   46.38   62.29
Zofii i Witolda Paryskich   47.29   69.27
Kuźnice   40.25   54.16
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 13:00
Śnieg
-1° / -7° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem (Rówień Krupowa Górna) oraz stadionu sportowego przy ul. Orkana

Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

Wartość projektu: 12 448 618,36 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 8 132 343,12 PLN

Wartość dofinansowania: 5 712 576,25 PLN

Okres realizacji: 2016-2023

Opis projektu:

Przedmiotem projektu są prace ukierunkowane na rewitalizację miejskich terenów
w podobszarze A zdefiniowanym w GPR, które w efekcie stworzą przestrzeń dostępną dla lokalnej społeczności i ukierunkowaną na rozwój aktywnego trybu życia mieszkańców i ich rekreację, jak również dostosowanie miejskiej infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych.

Zadania w projekcie:

1) „Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem - Rówień Krupowa Górna”,
w tym opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, remontowe, wykończeniowe i związane z zagospodarowaniem terenu Równi Górnej, nadzór inwestorski
i autorski. W efekcie zostaną przebudowane chodniki i powstaną ścieżki rowerowe, bike-stopy, plac zabaw, siłownia plenerowa, workout street (plac treningu ulicznego), zmodernizowane oświetlenie, nowy system monitoringu i rozdzielni elektrycznych dla imprez plenerowych.

2) Budowa budynku szatniowo-administracyjnego w ramach stadionu sportowego przy
ul. Orkana”, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, remontowe, wykończeniowe i związane z zagospodarowaniem terenu, zakup wyposażenia, nadzór inwestorski i autorski.

3) „Zakopane bez barier - Podobszar rewitalizacji A”, w tym prace związane z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadzór inwestorski w zdefiniowanych lokalizacjach na 23 ulicach.

4) „Koszty pośrednie”, zarządzanie oraz informacja i promocja.