Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.42   0   84.97   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   18.9
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.27   15.28
Józefa Piłsudskiego   11.64   14.44
Tytusa Chałubińskiego   16.34   21.42
Zofii i Witolda Paryskich   16.04   20.68
Kuźnice   15.81   20.14
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.51   0.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 13.07 20:00
Deszczowo
22° / 18° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
26°
Pon. 14:00
Deszczowo
24°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
29°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś Priorytetowa I Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Tytuł projektu: „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”

Partner wiodący:

Mesto Dolný Kubín www.dolnykubin.sk

Partnerzy:

Gmina Miasto Zakopane: www.zakopane.pl

Gmina Czarny Dunajec: www.czarny-dunajec.pl

Gmina Poronin: www.poronin.pl

Gmina Kościelisko: www.gminakoscielisko.pl

Mesto Trstená: www.trstena.sk

Obec Liesek: www.liesek.eu.sk

Obec Hladovka: www.hladovka.orava.sk

Obec Suchá Hora: www.suchahora.eu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená: www.farnosttrstena.sk

Wartość projektu całkowita: 2 166 316,82 €

Wartość projektu Zakopane: 615 875,49 €

Wartość kosztów kwalifikowanych całkowita: 2 166 316,82 €

Wartość kosztów kwalifikowanych Zakopane: 563 981,10€

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego całkowita (85% kosztów kwalifikowanych): 1 841 369,06 €

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zakopane (85% kosztów kwalifikowanych): 479 383,93 €

Okres realizacji: 02.01.2017 r. - 31.10.2018

Opis projektu

Głównym celem projektu była poprawa dostępności i promocja kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa poprzez wybudowanie nowych odcinków szlaków rowerowych i udostępnienie miejsc dziedzictwa kulturalnego w regionie przygranicznym. Cele szczegółowe projektu to:

  • promocja dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu transgranicznego,
  • rekonstrukcja i udostępnienie narodowej pamiątki kulturalnej na transgranicznym szlaku rowerowym,
  • usprawnienie i budowa szlaków rowerowych jako narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt nawiązuje do strategicznego projektu Euroregionu „Tatry” jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr”. W ramach projektu „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” polscy i słowaccy partnerzy wykonali 21,52 km nowych tras rowerowych nawiązujących do Szlaku wokół Tatr (w tym: 19,98 km po stronie polskiej i 1,54 po stronie słowackiej). Na Szlaku została także uzupełniona infrastruktura towarzysząca (wykonane zostały m.in. miejsca odpoczynku, tablice informacyjne).

Inwestycja w odcinku leżącym w gestii Gminy Miasto Zakopane objęła utworzenie i oznakowanie ścieżki rowerowej na odcinku dróg gminnych G420160K ( km 0+000-1+780 ul. St. Zubka), (km 0+ 000-0+940 ul. Droga Przez Gubałówkę) G420161 K (km 0+ 000- 0+983 ul. Furmanowa). Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu remontu istniejącej drogi gminnej na odcinku 3,5 km z przeznaczeniem na szlak rowerowy. W ramach prac inwestycyjnych zostały zrealizowane następujące elementy:

1)roboty pomiarowe geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza,

2)roboty rozbiórkowe elementów dróg (krawężników, nawierzchni chodników, zjazdów, miejsc postojowych, słupków, tablic, znaków drogowych itp.) wraz z wywozem z terenu budowy,

3)wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji projektu,

4)frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z wywozem,

5)rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, podsypki cementowej, betonu, kamienia, gliny itp. wraz z wywozem z terenu budowy,

6)wszelkie roboty ziemne wraz z wywozem urobku z terenu budowy, kształtowaniem niezbędnych skarp, korektą wysokości oraz nachylenia skarp, itp.,

7)wbudowanie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem,

8)budowa konstrukcji drogi w granicach istniejącego pasa,

9)nawierzchnie poboczy z kruszyw kamiennych z powierzchniowym utrwaleniem grysem i emulsją asfaltową,

10)nawierzchnie z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej z podbudową oraz kostki kamiennej granitowej na podbudowie cementowo-piaskowej,

11)umocnienia skarp prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi,

12)rozebranie istniejących i wykonanie nowych elementów odwadniających (przepustów rurowych wraz ze ściankami czołowymi, studni żelbetowych, koryt odwodnieni liniowych, itp.)

13)czyszczenia istniejących rowów odwadniających,

14)rozebranie istniejących i wykonanie nowych ścieków z elementów betonowych na betonie,

15)zabezpieczenia infrastruktury obcej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, oświetleniowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej),

16)regulacja wysokościową skrzynek, zasuw i hydrantów oraz wymiana i regulacja wysokościowa włazów i zwieńczeń studni na kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, itp. (wraz z dostawą niezbędnych skrzynek, zasuw, włazów, nakryw studni itp.),

17)wykonanie nowego oznakowania pionowego (wraz z naklejkami koloru żółtego na słupach i słupkach zlokalizowanych w ciągach dla pieszych),

18)wykonanie oznakowania poziomego,

19)dostosowanie, profilowanie (w granicach pasa drogowego) istniejących zjazdów z nieruchomości przyległych do nowych parametrów drogi,

20)plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych oraz rekultywacja terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie elementów drogi.

Rezultaty projektu osiągnięte przez Partnera projektu – Gminę Miasto Zakopane:

Długość nowych transgranicznych szlaków rekreacyjnych – 3,50 km ścieżki rowerowej

1 zrealizowana konferencja promująca dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza

Konferencja podsumowująca projekt:

W dniu 25 października 2018 r. Partner projektu – Gmina Miasto Zakopane zorganizował w Zakopanem w Zespole Pensjonatów Antałówka konferencje podsumowującą realizację projektu. Otwarcia konferencji dokonali Burmistrz Miasta Zakopane i Zastępca Primatora Dolnego Kubina, przedstawiciel Partnera wiodącego - Miasta Dolny Kubin - dokonał prezentacji idei oraz założeń projektu. W ramach konferencji przedstawiciele poszczególnych Partnerów uczestniczących w projekcie zaprezentowali efekty realizacji zadań w swoich samorządach i parafii, przedstawiciel Urzędu Miasta Zakopane Pan Wojciech Stankiewicz przedstawił prezentację pod tytułem "Rozwój ścieżek rowerowych w Zakopanem w świetle wdrażania planu transportowego", przedstawiciel Gminy Czarny Dunajec Pan Jacek Piotrowski zaprezentował flagowy projekt samorządów polskich i słowackich oraz Euroregionu "Tatry" pod nazwą "Szlak rowerowy wokół Tatr" oraz Zastępca Wójta Gminy Nowy Targ Pan Marcin Kolasa przedstawił wystąpienie na temat "Szanse i ograniczenia rozwoju tras i szlaków rowerowych na Podhalu ".