Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.2   706.51   12.77   9.41
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.17   20.38
Józefa Piłsudskiego   18.12   22.92
Tytusa Chałubińskiego   15.94   20.06
Zofii i Witolda Paryskich   20.8   29.89
Kuźnice   13.78   17.98
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.05   2.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 10.12 10:00
Zachmurzenie
0° / -4° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Śnieg
-4°
Pon. 13:00
Śnieg
-5°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-5°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-4°
Czw. 07:00
Śnieg
-4°
Zdjęcie promujące Zakopane

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś Priorytetowa I Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Tytuł projektu: „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”

Partner wiodący:

Mesto Dolný Kubín www.dolnykubin.sk

Partnerzy:

Gmina Miasto Zakopane: www.zakopane.pl

Gmina Czarny Dunajec: www.czarny-dunajec.pl

Gmina Poronin: www.poronin.pl

Gmina Kościelisko: www.gminakoscielisko.pl

Mesto Trstená: www.trstena.sk

Obec Liesek: www.liesek.eu.sk

Obec Hladovka: www.hladovka.orava.sk

Obec Suchá Hora: www.suchahora.eu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená: www.farnosttrstena.sk

Wartość projektu całkowita: 2 166 316,82 €

Wartość projektu Zakopane: 615 875,49 €

Wartość kosztów kwalifikowanych całkowita: 2 166 316,82 €

Wartość kosztów kwalifikowanych Zakopane: 563 981,10€

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego całkowita (85% kosztów kwalifikowanych): 1 841 369,06 €

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zakopane (85% kosztów kwalifikowanych): 479 383,93 €

Okres realizacji: 02.01.2017 r. - 31.10.2018

Opis projektu

Głównym celem projektu była poprawa dostępności i promocja kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa poprzez wybudowanie nowych odcinków szlaków rowerowych i udostępnienie miejsc dziedzictwa kulturalnego w regionie przygranicznym. Cele szczegółowe projektu to:

  • promocja dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu transgranicznego,
  • rekonstrukcja i udostępnienie narodowej pamiątki kulturalnej na transgranicznym szlaku rowerowym,
  • usprawnienie i budowa szlaków rowerowych jako narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt nawiązuje do strategicznego projektu Euroregionu „Tatry” jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr”. W ramach projektu „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” polscy i słowaccy partnerzy wykonali 21,52 km nowych tras rowerowych nawiązujących do Szlaku wokół Tatr (w tym: 19,98 km po stronie polskiej i 1,54 po stronie słowackiej). Na Szlaku została także uzupełniona infrastruktura towarzysząca (wykonane zostały m.in. miejsca odpoczynku, tablice informacyjne).

Inwestycja w odcinku leżącym w gestii Gminy Miasto Zakopane objęła utworzenie i oznakowanie ścieżki rowerowej na odcinku dróg gminnych G420160K ( km 0+000-1+780 ul. St. Zubka), (km 0+ 000-0+940 ul. Droga Przez Gubałówkę) G420161 K (km 0+ 000- 0+983 ul. Furmanowa). Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu remontu istniejącej drogi gminnej na odcinku 3,5 km z przeznaczeniem na szlak rowerowy. W ramach prac inwestycyjnych zostały zrealizowane następujące elementy:

1)roboty pomiarowe geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza,

2)roboty rozbiórkowe elementów dróg (krawężników, nawierzchni chodników, zjazdów, miejsc postojowych, słupków, tablic, znaków drogowych itp.) wraz z wywozem z terenu budowy,

3)wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji projektu,

4)frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z wywozem,

5)rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, podsypki cementowej, betonu, kamienia, gliny itp. wraz z wywozem z terenu budowy,

6)wszelkie roboty ziemne wraz z wywozem urobku z terenu budowy, kształtowaniem niezbędnych skarp, korektą wysokości oraz nachylenia skarp, itp.,

7)wbudowanie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem,

8)budowa konstrukcji drogi w granicach istniejącego pasa,

9)nawierzchnie poboczy z kruszyw kamiennych z powierzchniowym utrwaleniem grysem i emulsją asfaltową,

10)nawierzchnie z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej z podbudową oraz kostki kamiennej granitowej na podbudowie cementowo-piaskowej,

11)umocnienia skarp prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi,

12)rozebranie istniejących i wykonanie nowych elementów odwadniających (przepustów rurowych wraz ze ściankami czołowymi, studni żelbetowych, koryt odwodnieni liniowych, itp.)

13)czyszczenia istniejących rowów odwadniających,

14)rozebranie istniejących i wykonanie nowych ścieków z elementów betonowych na betonie,

15)zabezpieczenia infrastruktury obcej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, oświetleniowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej),

16)regulacja wysokościową skrzynek, zasuw i hydrantów oraz wymiana i regulacja wysokościowa włazów i zwieńczeń studni na kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, itp. (wraz z dostawą niezbędnych skrzynek, zasuw, włazów, nakryw studni itp.),

17)wykonanie nowego oznakowania pionowego (wraz z naklejkami koloru żółtego na słupach i słupkach zlokalizowanych w ciągach dla pieszych),

18)wykonanie oznakowania poziomego,

19)dostosowanie, profilowanie (w granicach pasa drogowego) istniejących zjazdów z nieruchomości przyległych do nowych parametrów drogi,

20)plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych oraz rekultywacja terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie elementów drogi.

Rezultaty projektu osiągnięte przez Partnera projektu – Gminę Miasto Zakopane:

Długość nowych transgranicznych szlaków rekreacyjnych – 3,50 km ścieżki rowerowej

1 zrealizowana konferencja promująca dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza

Konferencja podsumowująca projekt:

W dniu 25 października 2018 r. Partner projektu – Gmina Miasto Zakopane zorganizował w Zakopanem w Zespole Pensjonatów Antałówka konferencje podsumowującą realizację projektu. Otwarcia konferencji dokonali Burmistrz Miasta Zakopane i Zastępca Primatora Dolnego Kubina, przedstawiciel Partnera wiodącego - Miasta Dolny Kubin - dokonał prezentacji idei oraz założeń projektu. W ramach konferencji przedstawiciele poszczególnych Partnerów uczestniczących w projekcie zaprezentowali efekty realizacji zadań w swoich samorządach i parafii, przedstawiciel Urzędu Miasta Zakopane Pan Wojciech Stankiewicz przedstawił prezentację pod tytułem "Rozwój ścieżek rowerowych w Zakopanem w świetle wdrażania planu transportowego", przedstawiciel Gminy Czarny Dunajec Pan Jacek Piotrowski zaprezentował flagowy projekt samorządów polskich i słowackich oraz Euroregionu "Tatry" pod nazwą "Szlak rowerowy wokół Tatr" oraz Zastępca Wójta Gminy Nowy Targ Pan Marcin Kolasa przedstawił wystąpienie na temat "Szanse i ograniczenia rozwoju tras i szlaków rowerowych na Podhalu ".