Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.81   0   94.9   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.23
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.45   12.82
Józefa Piłsudskiego   8.45   10.44
Tytusa Chałubińskiego   11.51   14.44
Zofii i Witolda Paryskich   9.86   12.29
Kuźnice   12.01   14.82
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.87   1.17
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 19.06 17:00
Zachmurzenie
26° / 16° zachmurzenie małe
Czw. 14:00
Zachmurzenie
21°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
25°
Sob. 14:00
Deszczowo
22°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rozwój sieci ciepłowniczej

Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w podłączenie do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę - ETAP II

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji

Wartość projektu: 3 517 158,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 517 158,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 460 073,70 PLN

Okres realizacji: 2021-2022

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę jakość powietrza w Zakopanem poprzez redukcję emisji trujących pyłów i gazów cieplarnianych. Dotyczy on rozwoju (nie obejmuje rozbudowy) sieci ciepłowniczej poprzez wsparcie mieszkańców w możliwość podłączenia się do sieci oraz zwiększenie liczby ekologicznych instalacji na gaz, biomasę i pomp ciepła.

Przedmiotem inwestycji będzie rozwój sieci ciepłowniczej, w przypadku Zakopanego geotermalnej, poprzez wsparcie mieszkańców miasta posiadających gospodarstwa indywidualne w procesie podłączania do sieci. Wsparcie będzie oparte o dofinansowanie podłączenia się danego gospodarstwa do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz modernizację wewnętrznej instalacji pod kątem dostosowania do wymogów.

Jednocześnie w projekcie Wnioskodawca przewiduje wsparcie indywidualne gospodarstwa domowe przy wymianie starych kotłów węglowych na nowe urządzenia wykorzystujące gaz, biomasę i pompy ciep. Inwestycja będzie oparta o zakup i montaż nowego urządzenia wraz z wsparciem w modernizacje wewnętrznej instalacji, w momencie zajścia takiej potrzeby. Ten typ inwestycji będzie realizowany w momencie, gdy na danym obszarze nie będzie możliwości technicznej lub ekonomicznej podłączenia do sieci ciepłowniczej i brak będzie takiej możliwości do roku 2023.

Wybrane gospodarstwa domowe, które będą odbiorcami ostatecznymi projektu, zostaną najpierw poddane ocenie energetycznej, która wskaże, czy obiekt wymaga procesu głębokiej modernizacji energetycznej czy też spełnia wymogi określone w regulaminie konkursu wymogi max Ep.

Wnioskodawca przeprowadzi wskazane działania:

- wymiana źródeł ciepła w 250 gospodarstwach indywidualnych w zakresie podłączenia do m.s.c. lub wymiany istniejącego kotła węglowego na nowe urządzenia obsługujące paliwa gazowe, biomasę lub na pompę ciepła

- działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej, promujące postawy proekologiczne oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska, wśród bezpośrednich odbiorców efektów projektu