Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   15.66   0   27.08   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   33.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   9.36   11.97
Tytusa Chałubińskiego   4.73   6.11
Zofii i Witolda Paryskich   13.1   20.2
Kuźnice   2.27   3.07
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 04.12 04:00
Zachmurzenie
-13° / -7° zachmurzenie małe
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Śr. 13:00
Śnieg
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Projekt pn. „Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a Kuźnicami w Zakopanem wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej na Kasprowy Wierch.”

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski

Wartość projektu: 22 098 430,46 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 431 643,04 PLN
Wartość dofinansowania: 9 716 896,53 PLN

Okres realizacji: 2018-2023

Opis i cel projektu

Przedmiotem projektu jest budowa dwupoziomowego węzła przesiadkowego w Kuźnicach zarządzanego przy użyciu systemu ITS oraz utworzenie połączenia rowerowego na trasie dworzec kolejowy – Kuźnice. Zakres rzeczowy projektu obejmie:

  • przebudowę placu w Kuźnicach z uporządkowaniem przestrzeni, utworzeniem pętli komunikacyjnej i parkingu dla rowerów Bike&Ride z miejscami dla 59 rowerów
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Przewodników Tatrzańskich wraz z przebudową jezdni (odcinek od placu w Kuźnicach do skrzyżowania z ul. Karłowicza),
  • uruchomienie połączenia rowerowego poprzez wyznaczenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bulwary Słowackiego (od Drogi na Bystre)– ul. Jagiellońska – ul. Sienkiewicza – ul. Kościuszki (do Ronda Armii Krajowej przy dworcu kolejowym), oraz budowa drogi rowerowej przy ul. Droga na Bystre od ronda Jana Pawła II do Bulwarów Słowackiego.
  • zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu transportowego, który usprawni kontrolę dostępu do węzła przesiadkowego w Kuźnicach i zarządzanie ruchem lokalnym na tym terenie oraz poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników zmodernizowanej przestrzeni.

W wyniku realizacji projektu, przy uwzględnieniu już realizowanej przez Wnioskodawcę komplementarnej inwestycji w obrębie ul. Przewodników Tatrzańskich, powstanie trasa rowerowa łącząca dworzec kolejowy w Zakopanem z nowoczesnym centrum komunikacyjnym w Kuźnicach. Przyczyni się to do usprawnienia transportu zbiorowego i zwiększenia wykorzystania alternatywnych form komunikacji (rowery). Skutkiem będzie zmniejszenie ruchu samochodowego na tej trasie, a tym samym zmniejszenia emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji na terenie Zakopanego. Zwiększy się także bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z objętej projektem infrastruktury oraz poprawi się wizerunek Zakopanego jako nowoczesnego centrum turystycznego.

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście Zakopane poprzez uruchomienie połączeń rowerowych na odcinku Dworzec kolejowy – Kuźnice oraz budowę centrum przesiadkowego w Kuźnicach.”