Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.01   0   110.26   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.76   8.32
Józefa Piłsudskiego   7.29   9.05
Tytusa Chałubińskiego   7.9   9.89
Zofii i Witolda Paryskich   6.71   8.55
Kuźnice   8.87   10.97
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.14   2.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 23:00
Zachmurzenie
16° / 13° zachmurzenie małe
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
24°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zakopiańskim Centrum Edukacji

Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

Wartość projektu: 1 661 728,36 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 184 477,22 PLN

Wartość dofinansowania: 769 910,19 PLN

Okres realizacji: 2015-2020

Poziom dofinansowania: do 65% kosztów kwalifikowalnych

Opis projektu:

Projekt dotyczy budowy multifunkcjonalnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zakopiańskim Centrum Edukacji.

Głównym i strategicznym celem projektu jest poprawa jakości życia i wszechstronny rozwój mieszkańców podobszaru rewitalizacji A w Zakopanem poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym występującym na obszarze zdegradowanym przy wykorzystaniu istniejącego potencjału lokalnego.

Celem bezpośrednim projektu jest rewitalizacja przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej, udostępnianej lokalnej społeczności przez Zakopiańskie Centrum Edukacji, jako gminną jednostkę organizacyjną, poprzez budowę multifunkcjonalnego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Bezpośrednie efekty projektu, które także znajdują odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu:

 • niemal 2238,40 m2 terenu objętego rewitalizacją w obrębie podobszaru rewitalizacji A, przy ul. Kasprusie 35a - powierzchnia nowo budowanego boiska
 • stworzenie nowego obiektu rekreacyjno-sportowego, jako źródła nowych możliwości działania dla ZCE oraz podmiotów, którym jednostka udostępnia powierzone w trwały zarząd mienie komunalne – bazę lokalową, przestrzenną i sprzętową
 • rozszerzenie oferty usług społecznych dostępnych na terenie ZCE, kierowanych przede wszystkim do seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych - poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni zajmowanej przez ZCE i poprawa jej dostępności
 • aktywizacja ruchowa zarówno uczniów i podopiecznych placówek działających przy ZCE, jak również uczniów pozostałych szkół w Zakopanem i innych mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz profilaktyka prozdrowotna wszystkich grup wiekowych mieszkańców.

Długofalowe oddziaływanie społeczno-gospodarcze projektu:

 • integracja społeczna – wzmocnienie więzi społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniom;
 • rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Zakopanego oraz umiejętności i postaw sprzyjających sukcesom edukacyjnym i zawodowym;
 • poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z otoczeniem oraz zachowanie i wzmacnianie tożsamości miejsca;
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych i środowiskowych generujących zdiagnozowane problemy społeczne;
 • rozwój oferty czasu wolnego w Zakopanem;
 • poprawa jakości przestrzeni publicznej Zakopanego;
 • rozwój mieszkańców prowadzący do poprawy sytuacji gospodarczej Zakopanego i zmniejszenia poziomu bezrobocia.

Niniejszy projekt obejmuje następujące przedsięwzięcie:

 • Budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zakopiańskim Centrum Edukacji.

Zadanie obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska, roboty ogólnobudowlane oraz zewnętrzne instalacje elektryczne i sanitarne, nadzór inwestorski dotyczący budowy boiska.

Boisko służyć będzie przede wszystkim celom rekreacyjnym. Korzystać będą z niego głównie mieszkańcy, a także uczniowie szkół ZCE oraz uczestnicy realizowanych tam zajęć i projektów.