Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.9   721.63   12.36   8.38
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.69
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.99   26.53
Józefa Piłsudskiego   17.49   22.31
Tytusa Chałubińskiego   17.7   22.16
Zofii i Witolda Paryskich   27.5   40.54
Kuźnice   19.29   26.58
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.91   2.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 10.12 10:00
Zachmurzenie
0° / -4° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Śnieg
-4°
Pon. 13:00
Śnieg
-5°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-5°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-4°
Czw. 07:00
Śnieg
-4°
Zdjęcie promujące Zakopane

Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zakopiańskim Centrum Edukacji

Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

Wartość projektu: 1 661 728,36 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 184 477,22 PLN

Wartość dofinansowania: 769 910,19 PLN

Okres realizacji: 2015-2020

Poziom dofinansowania: do 65% kosztów kwalifikowalnych

Opis projektu:

Projekt dotyczy budowy multifunkcjonalnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zakopiańskim Centrum Edukacji.

Głównym i strategicznym celem projektu jest poprawa jakości życia i wszechstronny rozwój mieszkańców podobszaru rewitalizacji A w Zakopanem poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym występującym na obszarze zdegradowanym przy wykorzystaniu istniejącego potencjału lokalnego.

Celem bezpośrednim projektu jest rewitalizacja przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej, udostępnianej lokalnej społeczności przez Zakopiańskie Centrum Edukacji, jako gminną jednostkę organizacyjną, poprzez budowę multifunkcjonalnego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Bezpośrednie efekty projektu, które także znajdują odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu:

 • niemal 2238,40 m2 terenu objętego rewitalizacją w obrębie podobszaru rewitalizacji A, przy ul. Kasprusie 35a - powierzchnia nowo budowanego boiska
 • stworzenie nowego obiektu rekreacyjno-sportowego, jako źródła nowych możliwości działania dla ZCE oraz podmiotów, którym jednostka udostępnia powierzone w trwały zarząd mienie komunalne – bazę lokalową, przestrzenną i sprzętową
 • rozszerzenie oferty usług społecznych dostępnych na terenie ZCE, kierowanych przede wszystkim do seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych - poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni zajmowanej przez ZCE i poprawa jej dostępności
 • aktywizacja ruchowa zarówno uczniów i podopiecznych placówek działających przy ZCE, jak również uczniów pozostałych szkół w Zakopanem i innych mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz profilaktyka prozdrowotna wszystkich grup wiekowych mieszkańców.

Długofalowe oddziaływanie społeczno-gospodarcze projektu:

 • integracja społeczna – wzmocnienie więzi społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniom;
 • rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Zakopanego oraz umiejętności i postaw sprzyjających sukcesom edukacyjnym i zawodowym;
 • poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z otoczeniem oraz zachowanie i wzmacnianie tożsamości miejsca;
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych i środowiskowych generujących zdiagnozowane problemy społeczne;
 • rozwój oferty czasu wolnego w Zakopanem;
 • poprawa jakości przestrzeni publicznej Zakopanego;
 • rozwój mieszkańców prowadzący do poprawy sytuacji gospodarczej Zakopanego i zmniejszenia poziomu bezrobocia.

Niniejszy projekt obejmuje następujące przedsięwzięcie:

 • Budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zakopiańskim Centrum Edukacji.

Zadanie obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska, roboty ogólnobudowlane oraz zewnętrzne instalacje elektryczne i sanitarne, nadzór inwestorski dotyczący budowy boiska.

Boisko służyć będzie przede wszystkim celom rekreacyjnym. Korzystać będą z niego głównie mieszkańcy, a także uczniowie szkół ZCE oraz uczestnicy realizowanych tam zajęć i projektów.