Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.64   0   110.26   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.19   8.82
Józefa Piłsudskiego   7.25   8.97
Tytusa Chałubińskiego   8.15   10.14
Zofii i Witolda Paryskich   7.43   9.34
Kuźnice   10.1   12.49
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.35   0.43
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 20:00
Zachmurzenie
19° / 10° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
21°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

poprzez inwestycje w podłączenie do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę.

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji

Wartość projektu: 6 809 092,92 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 6 642 231,12 PLN
Wartość dofinansowania: 6 540 237,66 PLN

Okres realizacji: 2017-2020


Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę jakość powietrza w Zakopanem poprzez redukcję emisji trujących pyłów i gazów cieplarnianych. Dotyczy on rozwoju (nie obejmuje rozbudowy) sieci ciepłowniczej poprzez wsparcie mieszkańców w możliwość podłączenia się do sieci oraz zwiększenie liczby ekologicznych instalacji na gaz, biomasę i pomp ciepła.

Przedmiotem inwestycji będzie rozwój sieci ciepłowniczej, w przypadku Zakopanego geotermalnej, poprzez wsparcie mieszkańców miasta posiadających gospodarstwa indywidualne w procesie podłączania do sieci. Wsparcie będzie oparte o dofinansowanie podłączenia się danego gospodarstwa do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz modernizację wewnętrznej instalacji pod kątem dostosowania do wymogów.

Jednocześnie w projekcie Wnioskodawca przewiduje wsparcie indywidualne gospodarstwa domowe przy wymianie starych kotłów węglowych na nowe urządzenia wykorzystujące gaz, biomasę i pompy ciep. Inwestycja będzie oparta o zakup i montaż nowego urządzenia wraz z wsparciem w modernizacje wewnętrznej instalacji, w momencie zajścia takiej potrzeby. Ten typ inwestycji będzie realizowany w momencie, gdy na danym obszarze nie będzie możliwości technicznej lub ekonomicznej podłączenia do sieci ciepłowniczej i brak będzie takiej możliwości do roku 2023.

Wybrane gospodarstwa domowe, które będą odbiorcami ostatecznymi projektu, zostaną najpierw poddane audytowi energetycznemu, który wskaże, czy obiekt wymaga procesu głębokiej modernizacji energetycznej czy też spełnia wymogi określone przez UMWM.

Wnioskodawca przeprowadzi wskazane działania:

- wymiana źródeł ciepła w 500 gospodarstwach indywidualnych w zakresie podłączenia do sieci ciepłowniczej lub wymiany istniejącego kotła węglowego na nowe urządzenia obsługujące paliwa gazowe, biomasę lub na pompę ciepła

- działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej, promujące postawy proekologiczne oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska, wśród bezpośrednich odbiorców efektów projektu