Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.21   0   94.96   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.15   8.88
Józefa Piłsudskiego   7.27   9.26
Tytusa Chałubińskiego   9.66   12.13
Zofii i Witolda Paryskich   9.27   11.88
Kuźnice   10.92   13.73
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.94   3.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
18°
Śr. 14:00
Deszczowo
14°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

UCHWAŁA NRVII/57/2003 W sprawie: ustanowienia nagrody za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Miasta Zakopane.

Na podstawie art. 6 ust. l i art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zezm.) w roku 70-lecia Praw Miejskich Zakopanego RADA MIASTA ZAKOPANE p os t a n a w i a, co następuje:

§ 1.

Za zasługi i wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

 • oświaty i wychowania,
 • kultury,
 • sportu,
 • turystyki,
 • ochrony zdrowia,
 • rozwoju infrastruktury,
 • ochrony środowiska,
 • i innych, które przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju i promocji miasta Zakopane ustanawia się Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopanego.

§ 2.

 1. Nagrodą jest statuetka, do której dodana może zostać nagroda pieniężna.
 2. Corocznie mogą być przyznane najwyżej trzy Nagrody Burmistrza.

§ 3.

Wysokość nagrody pieniężnej do kwoty 5000 zł, jest ustalana corocznie przez Burmistrza Miasta w ramach środków przyznanych w uchwale budżetowej.

§ 4.

 1. Nagrody wręczane są podczas uroczystości z okazji Dni Miasta Zakopane.
 2. Nagrodę wręcza Burmistrz dokonując równocześnie wpisu Laureata do Księgi Nagrodzonych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane.

/-/
Przewodniczący Rady Miasta
Henryk Krzeptowski

Załącznik do Uchwały Nr VII/57/2003 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 kwietnia 2003 r.


REGULAMIN
PRZYZNAWANIA DOROCZNEJ NAGRODY BURMISTRZA MIASTA

§ 1.

 1. Nagroda w formie statuetki, do której może być również dodana nagroda pieniężna jest przyznawana raz w roku za zasługi wybitne osiągnięcia w dziedzinach:
  • oświaty i wychowania,
  • kultury,
  • sportu,
  • turystyki,
  • ochrony zdrowia,
  • rozwoju infrastruktury,
  • ochrony środowiska,
  • i innych, które przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju i promocji miasta Zakopane.
 2. Wysokość nagrody pieniężnej jest ustalana corocznie przez Burmistrza Miasta.

§ 2.

 1. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać: Kapituła Nagrody, radni, stowarzyszenia, związki zawodowe, korporacje zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorców oraz mieszkańcy w liczbie co najmniej 100 osób.
 2. Zgłoszenie kandydata powinno zostać dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienie.
 3. Zgłoszenia kandydatur na dany rok powinny być złożone Kapitule Nagrody za pośrednictwem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane do 10 maja tegoż roku

§ 3.

 1. Na czele Nagrody Burmistrza stoi Kapituła, powoływana przez Burmistrza na okres jego kadencji - w liczbie do 15 członków
 2. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie kapituły sprawują tą funkcję honorowo i nieodpłatnie.
 4. Urząd Miasta Zakopane, Wydział Kultury zapewnia Kapitule obsługę administracyjną i techniczną.

§ 4.

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących nagrody, a w szczególności:

 1. opiniuje wnioski o nadanie nagrody, wniesione przez pozostałe uprawnione podmioty,
 2. może wystąpić do Burmistrza z inicjatywą nadania nagrody.

§ 5.

 1. Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie nagrody, dokonuje wyboru do 3 kandydatur ( ewentualnie w kilku wariantach) i przedstawia je Burmistrzowi.
 2. Kapituła dokonuje wyboru każdej Kandydatury w formie uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uchwała Kapituły o wyborze wymaga jednomyślności wszystkich jej członków.
 3. Uchwały Kapituły podpisuje jej Przewodniczący, który następnie przedstawia je Burmistrzowi.
 4. Spośród kandydatur pozytywnie zaopiniowanych przez Kapitułę Burmistrz dokonuje wyboru laureata lub laureatów.

§ 6.

 1. Nagrody wręczane są podczas uroczystości z okazji Dnia Miasta Zakopane.
 2. Nagrodę wręcza Burmistrz dokonując równocześnie wpisu Laureata do Księgi Nagrodzonych prowadzonej przez Sekretarza Kapituły.
 3. Akt wręczenia nagrody, dokonywany w imieniu Burmistrza, jest poprzedzony wypowiedzeniem formuły: "W imieniu Burmistrza Miasta Zakopane wręczam...".