Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.56   660.11   19.55   4.81
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   36.8
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   17.06   22.11
Józefa Piłsudskiego   17.76   24.01
Tytusa Chałubińskiego   18.45   25.49
Zofii i Witolda Paryskich   20.69   30.42
Kuźnice   12.55   16.16
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.71   0.94
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 07.10 02:00
Zachmurzenie
11° / 10° zachmurzenie małe
Sob. 14:00
Zachmurzenie
17°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
15°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Projekt uchwały krajobrazowej wyłożony do publicznego wglądu

Trwają prace nad ustaleniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Gminy Miasto Zakopane. Projekt uchwały krajobrazowej jest aktualnie wyłożony do publicznego wglądu.

Celem sporządzenia uchwały jest przede wszystkim ochrona krajobrazu, tradycji miejsca, cennych historycznie i kulturowo walorów Zakopanego, jak również poszanowanie dobrego sąsiedztwa, rozumiane jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej. Jednym z głównych założeń opracowania uchwały krajobrazowej jest uporządkowanie Zakopanego pod względem rozmieszczenia tablic i urządzeń reklamowych, które obecnie dominują w przestrzeni miejskiej, zakłócając wizualny odbiór terenów o najwyższych w skali kraju walorach krajobrazowych. Uchwała, określając precyzyjne zasady, na jakich mogą funkcjonować reklamy, powinna przynieść zdecydowane korzyści, przede wszystkim poprzez umożliwienie skutecznej walki z wszechobecnymi tzw. dzikimi reklamami. Te nośniki, które będą spełniały wymogi nowego prawa miejscowego, będą lepiej wyeksponowane, a więc komunikaty reklamowe będą docierały do większej liczby odbiorców. Działania porządkujące podjęte zostały dla obszaru całej Gminy.

Procedura sporządzenia uchwały krajobrazowej jest prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po sporządzeniu projektu uchwały, został on zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe, wymagane przepisami organy, jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Wojewódzki Konserwator Zabytków. Na przełomie 2020 r. i 2021 r. został wyłożony do publicznego wglądu. Następnie, w wyniku analizy złożonych uwag, ewolucji interpretacji przepisów prawnych (wyroki sądów administracyjnych) oraz pogłębionej analizy stanu istniejącego, projekt uchwały został znacząco zmieniony. Najważniejsze zmiany w stosunku do pierwotnej wersji obejmowały: zmianę brzmienia przepisów na pozostawiające mniej wątpliwości interpretacyjnych, zmianę niektórych definicji i wprowadzenie nowych, doprecyzowanie zasad pomiaru gabarytów tablic i urządzeń reklamowych, doprecyzowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, ustalenie praktycznie od nowa zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, z jeszcze większym uwzględnieniem specyfiki Zakopanego (park narodowy, zorganizowane tereny narciarskie, koleje linowe), doprecyzowanie i rozwinięcie przepisów dostosowujących, w tym warunków dostosowania do przepisów uchwały. W grudniu 2021 r. zmieniony projekt uchwały został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy. Na początku 2022 r. został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Następnie, w wyniku analizy złożonych uwag oraz dalszej ewolucji interpretacji przepisów prawnych, projekt uchwały został zmieniony. Najważniejsze zmiany obejmowały usunięcie ustaleń dotyczących maksymalnej liczby tablic i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów, w związku z wyrokiem NSA w Warszawie dotyczącym warszawskiej uchwały krajobrazowej, a dodanie ustaleń dotyczących ich łącznej powierzchni ekspozycji reklamy na budynku, ogrodzeniu, terenie itd. W maju 2022 r. projekt uchwały został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy. Obecnie, w dniach od 15 lipca 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r., projekt uchwały jest po raz trzeci wyłożony do publicznego wglądu.

Z wyłożonym do publicznego wglądu projektem uchwały można zapoznać się tutaj.

Podjęcie uchwały krajobrazowej w brzmieniu dostosowanym do specyfiki terenu, jest niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony krajobrazu Zakopanego oraz postrzegania przestrzeni wizualnej miasta przez mieszkańców i odwiedzających. Uwagi do projektu uchwały należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu), zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 7 lipca 2022 r.

Źródło: BPP

(APM)