Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.13   0   82.34   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.02
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.97   2.55
Józefa Piłsudskiego   2.96   3.93
Tytusa Chałubińskiego   3.84   5.07
Zofii i Witolda Paryskich   4.06   5.64
Kuźnice   4.18   5.41
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.85   1.1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 25.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 08:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacja dotycząca możliwości przedłużenia świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który spełnia określone w rozporządzeniu warunki. 

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy (orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze  zm.) lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Ponadto świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób. Wymagany dokument: polskie lub ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/niezdolności do pracy. Dokument potwierdzający niepełnosprawność wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności winien być przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego
  2. Ukończył 60 rok życia, w przypadku kobiety albo 65 rok życia, w przypadku mężczyzny
  3. Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia. Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci. Wymagany dokument: karta ciąży/zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę, wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej
  4. Samotnie sprawuje w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko
  5. Jest małoletnim, który przybył do Polski bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletnim, który przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (małoletni wymieniony w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego. Wymagany dokument: postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna tymczasowego dla małoletniego. 


ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA

WAŻNE!

Przypominamy, że zgodnie z Art. 13.1.1e i 1f Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z późniejszymi zmianami , wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, należy składać najdalej w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem!

Art.  13. 1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

(…)

1e.  Wniosek oświadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

1f.  Wniosek oświadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne.

Kwota refinansowania to 40 zł dziennie za osobę. Świadczenia te będą wypłacane „z dołu”, za faktyczny czas goszczenia uchodźców, którzy przekroczyli granicę Polski 24 lutego br. i później.

Świadczenie pieniężne z tego tytułu może być przyznane nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Do złożenia wniosku wymagany jest numer PESEL zakwaterowanego uchodźcy. Wszystkie wnioski będą weryfikowane.

Wnioski są przyjmowane na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Zakopanem.

Wszelkie informacje o zasadach wypełniania wniosków i udzielanym świadczeniu można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych UM Zakopane – w pok. 8, 216, 218 w godzinach przyjmowania stron.

Prosimy o czytelne wypełnianie formularzy DRUKOWANYMI LITERAMI.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy NOWY DRUK!

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania - Nowy 01.05.2022 - NOWY DRUK!

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z refinansowaniem pobytu obywateli Ukrainy DLA KWATERUJĄCYCH

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla obywateli Ukrainy jako osób zakwaterowanych


(WK)