Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.81   200.86   102.52   2.94
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   9.11   10.78
Józefa Piłsudskiego   9.64   11.8
Tytusa Chałubińskiego   8.74   10.65
Zofii i Witolda Paryskich   8.72   11.11
Kuźnice   8.73   10.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.48   0.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.07 20:00
Deszczowo
16° / 11° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
14°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
10°
Pon. 14:00
Deszczowo
Wt. 14:00
Deszczowo
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Projekt "Małopolska Niania 2.0"


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”

ogłasza

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE (warunki obowiązkowe):
O wsparcie mogą ubiegać się Rodzice sprawujący opiekę nad Dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) zamieszkali w woj. małopolskim 
(tj. przebywający na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu):

 • pozostający bez pracy, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi wejście na rynek pracy
 • przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi powrót na rynek pracy
 • pracujący, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.


PREFERENCJE UDZIAŁU W PROJEKCIE (warunki nieobowiązkowe):

 • osoby pozostające bez pracy lub przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym - ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3
 • mieszkańcy gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022))
 • Rodzice Dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności
 • Rodzice z niepełnosprawnościami
 • Rodzice samotnie wychowujący Dziecko do lat 3.

Z dofinansowania mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).

Ze wsparcia nie mogą korzystać:

 • osoby, które są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści
 • osoby, które korzystają lub korzystały z dofinansowania w ramach poprzednich naborów do Projektu „Małopolska Niania 2.0”
 • podmioty wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • osoby, które były lub są Nianią Dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”.


Zasady i kryteria rekrutacji zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 2 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022).

GŁÓWNE ZASADY WSPARCIA:

Dofinansowanie w ramach naboru przyznane będzie, co do zasady, na rok szkolny 2022/2023 (tj. na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.).

Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia będzie, co do zasady, posiadanie przez Rodzica statusu osoby czynnie pracującej oraz zaangażowanie przez niego Niani nie później niż od 1.09.2022 r.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Aby wziąć udział w Projekcie należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022), a następnie wypełnić w języku polskim Wniosek o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Informacje zawarte w Regulaminie są niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku. Złożenie Wniosku oznacza deklarację udziału w Projekcie, akceptację warunków wynikających z Regulaminu i zobowiązanie się do ich stosowania.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13 maja 2022 r. do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru Wniosków przekroczy pułap 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku Wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Wypełniony kompletnie i podpisany własnoręcznie Wniosek wraz z dołączonymi odpowiednimi załącznikami należy przekazać:

 • pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl) - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Wniosku oraz załączników
  lub
 • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)
  lub
 • osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną rekomenduje się składanie Wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie Wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Małopolska Niania 2.0” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:

Zainteresowani udziałem w Projekcie obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie.


Малопольське воєводство - Регіональний центр соціальної політики в місті Краків у зв'язку з реалізацією проєкту «Małopolska Niania 2.0»

оголошує

НАБІР ДО ПРОЄКТУ "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"


МЕТА ПРОЄКТУ: створення умов для початку або продовження трудової діяльності Батьками Дітей до 3-х років та збільшення доступності послуг догляду за дітьми до 3-х років, зокрема в ґмінах з обмеженим доступом до цих послуг.

ХТО МОЖЕ ПОДАВАТИ ЗАЯВУ НА ДОПОМОГУ (обов'язкові умови):

За допомогою можуть звертатися Батьки, які доглядають за дитиною віком до 3 років (народженою не раніше 1 вересня 2019 року, якій виповнилося не менше ніж 20 тижнів), які проживають в Малопольському воєводстві (тобто перебувають на території Малопольського воєводства з наміром постійного проживання):

 • безробітні, яким допомога по догляду за Дитиною дасть змогу вийти на ринок праці.
 • перебувають у декретній відпустці, відпустці в зв'язку з усиновленням, відпустці по догляду за дитиною, яким допомога по догляду за Дитиною дасть змогу вийти на ринок праці.
 • працюючі Батьки, яким допомога по догляду за Дитиною дасть змогу зберегти робоче місце.


ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДО УЧАСТІ В ПРОЄКТІ (необов'язкові умови):

 • безробітні або Батьки, які перебувають у декретній відпустці, відпустці в зв'язку з усиновленням, відпустці по догляду за Дитиною - у зв'язку з необхідністю догляду за Дитиною до 3 років
 • жителі ґміни з обмеженим доступом до послуг догляду за Дітьми віком до 3-х років (згідно з додатком № 2 до Регламенту про набір та участь у грантовому проєкті „Małopolska Niania 2.0” (набір 2022 р.))
 • Батьки Дитини до 3 років яка потребує особливого догляду внаслідок інвалідності
 • Батьки з обмеженими можливостями
 • одинокі Батьки Дитини віком до 3-х років.

З допомоги можуть скористатися Громадяни України перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 параграф 1 Закону від 12 березня 2022 року Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій державі.

З допомоги не можуть скористатися:

 • особи, які вже є учасниками іншого проєкту, який  одночасно реалізується  в рамках Регіональної операційної програми Малопольського воєводства, і передбачає ті ж самі форми підтримки та спрямований на досягнення тієї ж мети/вигоди
 • особи, які вже отримують або отримали фінансову допомогу у рамках попередніх наборів до Проєкту „Małopolska Niania 2.0”
 • суб'єкти позбавлені можливості отримувати фінансову допомогу на підставі ст. 207 Закону про державні фінанси від 27 серпня 2009 року
 • особи, які вже були або є Няньою Дитини, на яку було виділено співфінансування послуги опіки в рамках проєкту „Małopolska Niania 2.0”.

Правила та критерії найму детально описані в Розділі 2 Регламенту про набір та участь у Грантовому проєкті «Małopolska Niania 2.0» (набір 2022).

ПРАВИЛА НАДАННЯ ДОПОМОГИ:

Співфінансування в рамках набору, як правило, надається на 2022/2023 навчальний рік (тобто на період з 01.09.2022 по 31.08.2023 рр).

Додатковою умовою отримання допомоги є, як правило, статус працюючої особи одного з Батьків та факт найму ним Няні не пізніше ніж 1.09.2022 р.

СТРОКИ ПОДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ:

Для участі в проєкті необхідно ознайомитися з Регламентом прийому та участі в Грантовому проєкті „Małopolska Niania 2.0” (набір 2022), заповнити польською мовою Заяву про надання допомоги на співфінансування витрат по найму няні за формою поданою у Додатку № 1 до Регламенту. Інформація, яка міститься в Регламенті допоможе вам правильно заповнити та подати Заяву. Подаючи Заяву, ви декларуєте згоду на участь в Проєкті, погоджуєтесь з умовами, що випливають із Регламенту, та зобов'язуєтесь їх дотримуватись.

Заяви про надання допомоги на співфінансування витрат по найму няні будуть прийматися від 13.05.2022 р. до 30.05.2022 р. до години 16:00.

Якщо кількість заяв, поданих під час прийому, перевищить максимально допустимий ліміт 500, набір до проєкту буде припинено (закрито) перед вищезгаданим терміном. В такому разі Заяви, що перевищують вищезгаданий ліміт не будуть прийняті до розгляду.

Правильно заповнену та власноручно підписану Заяву разом з відповідними додатками необхідно вислати:

 • електронною поштою на адресу відділу розробки Проєкту «Małopolska Niania 2.0» (niania@rops.krakow.pl) – скан-копію заповненої та підписаної Заяви разом з додатками
  або
 • традиційною поштою за адресою: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (вирішальними є дата і час надходження заяви до ROPS)
  або
 • особисто – до місцезнаходження Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - в робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 8:00 до 16:00.

Увага! У зв’язку з епідемічною ситуацією, рекомендується подавати Заяви на електронну пошту. Особисте подання Заяв може відбуватися лише в обґрунтованих випадках та після попередньої домовленості по телефону або електронною поштою з працівником Проекту.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ:

Проєкт „Małopolska Niania 2.0” співфінансується за рахунок коштів Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Захід 8.5 Підтримка у сфері гармонійного поєднання професійного та особистого життя Regionalnego Programu Operacyjnego Малопольського воєводства на роки 2014-2020.

Для отримання детальної інформації про Проєкт та збір Заяв можна:

Громадяни України, зацікавлені в участі в Проєкті, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 параграф 1 Закону від 12 березня 2022 року Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій державі, можуть телефонувати за номером 698 897 002 або 12 422 06 36 внутрішній 23. Регіональний центр соціальної політики в Кракові забезпечує допомогу перекладача з питань набору та участі в Проєкті.


Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

(HB)