Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.19   0   14.24   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.74
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   37.31   54.42
Tytusa Chałubińskiego   36.98   53.62
Zofii i Witolda Paryskich   44.14   65.89
Kuźnice   32.88   49.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.87   5.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 19:00
Śnieg
-4° / -6° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacja

o wynikach przeprowadzonego Konkursu Ofert na wybór realizatora zadania o nazwie: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem”.

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego Konkursu Ofert na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wpłynęła jedna oferta złożona przez:Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane.

Oferta spełniała wymogi formalne, a także merytoryczne i została wybrana do realizacji w/w świadczeń zdrowotnych.

Na realizację tego Programu w budżecie Miasta przeznaczono kwotę 200 000,00 zł.

Oferta złożona przez wybranego realizatora opiewa na kwotę 96 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Renata Zielińska

(APM)