Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.65   370.2   42.77   12.26
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   11.67
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.47   8.23
Józefa Piłsudskiego   6.98   8.44
Tytusa Chałubińskiego   10.95   13.28
Zofii i Witolda Paryskich   18.03   24.54
Kuźnice   5.58   6.61
Gronik   7.65   8.59
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.82   0.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 27.01 01:00
Zachmurzenie
-2° / -0° zachmurzenie duże
Pt. 13:00
Śnieg
-1°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Nd. 13:00
Śnieg
-1°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
-3°

Informacja

o wynikach przeprowadzonego Konkursu Ofert na wybór realizatora zadania o nazwie: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem”.

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego Konkursu Ofert na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wpłynęła jedna oferta złożona przez:Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane.

Oferta spełniała wymogi formalne, a także merytoryczne i została wybrana do realizacji w/w świadczeń zdrowotnych.

Na realizację tego Programu w budżecie Miasta przeznaczono kwotę 200 000,00 zł.

Oferta złożona przez wybranego realizatora opiewa na kwotę 96 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Renata Zielińska

(APM)