Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.61   0   21.38   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   22.77
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.22   20.77
Józefa Piłsudskiego   8.44   11.1
Tytusa Chałubińskiego   5.68   7.27
Zofii i Witolda Paryskich   6.61   8.64
Kuźnice   7.04   8.94
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.34   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 27.05 05:00
Zachmurzenie
9° / 10° zachmurzenie umiarkowane
Wt. 14:00
Deszczowo
19°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Pt. 14:00
Deszczowo
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZAKOPANEM DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w tym budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych o obowiązku ich utrzymania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska.

W szczególności, w okresie zimowym, właściciele i użytkownicy obiektów budowlanych mają obowiązek:

1. usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych,mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w ciągach pieszych i jezdnych, przylegających bezpośrednio do budynków

2. usuwanie zalegającej na dachach budynków pokrywy śnieżnej jeśli jej grubość przekracza dopuszczalną wielkość określoną w normach (przy określeniu stanu fizycznego śniegu). Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z osuwaniem śniegu z dachu może stworzyć ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Wyżej wymienione prace należy przeprowadzać na bieżąco.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem przypomina, że kto nie spełnia określonego w art. 61 Prawa budowlanego obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - art. 91a Prawa budowlanego.

W celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją złego stanu technicznego obiektów budowlanych, zwracam się do wszystkich zobowiązanych (właścicieli, zarządców i użytkowników) o dołożenie starań celem spełnienia obowiązków wynikających z w/w przepisów.

sporządził: AP