Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.64   0   110.26   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.76   8.32
Józefa Piłsudskiego   7.25   8.97
Tytusa Chałubińskiego   8.15   10.14
Zofii i Witolda Paryskich   6.71   8.55
Kuźnice   8.87   10.97
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.14   2.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 20:00
Zachmurzenie
20° / 13° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
21°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokój:

 215, 217, 218 

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Realizuje w szczególności:

 • Zakładanie, prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli oraz ich łączenie i likwidacja.
 • Zapewnienie szkołom podstawowym i przedszkolom samorządowym warunków pełnej realizacji programu nauczania i wychowania oraz odpowiedzialność za działalność tych placówek.
 • Realizacja prawa dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Sprawy dotyczące kadry zarządzającej jednostkami oświatowymi :
 • Sprawy dotyczące kadry nauczycielskiej w jednostkach oświatowych, m.in. przeprowadzenie postępowania i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Organizowanie dowozu i zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych oraz ich opieki w trakcie dojazdów wraz z bieżącą obsługą i rozliczeniem.
 • Realizacja zadania związanego z transportem i opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz jego bieżąca obsługa i rozliczenie.
 • Realizacja programów rządowych i innych programów obejmujących swym zasięgiem placówki oświatowe wraz z ich rozliczeniem.
 • Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych.
 • Realizacja spraw związanych z pozyskaniem i rozliczaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
 • Rozliczenia z ościennymi gminami kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Zakopane do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin – weryfikacja not księgowych przychodzących z innych gmin.
 • Rozliczenia z ościennymi gminami kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie Zakopanego - wystawianie not księgowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej.
 • Przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych (przygotowywanie decyzji administracyjnych, nadzór na prawidłową realizacją przez szkoły wypłat stypendiów i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie).
 • Sprawy związane z przyznawaniem i wypłatami stypendium Burmistrza Miasta Zakopane dla uzdolnionych uczniów.
 • Realizacja ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa, nadzór, sprawozdania).
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą spełniania obowiązku nauki i obowiązku szkolnego.
 • Zadania związane z obsługą byłych pracowników placówek oświatowych - wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach.
 • Sprawy związane z obsługą finansową szkół i przedszkoli Miasta Zakopane, w tym:
 • Sprawy związane z udzielaniem dotacji do działalności niepublicznych placówek oświatowych.
 • Sprawy związane z przyznaniem zasiłków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
 • powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły, w tym konkursy na stanowiska dyrektora oraz przedłużenie powierzenia,
 • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i przygotowaniem oceny pracy dyrektora.
 • sporządzanie planów finansowych z zakresu oświaty,
 • sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • zmiany w planach finansowych jednostek,
 • dotacje celowe – przyjęcie, przekazanie i rozliczenie.