Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.47   751.94   1.52   8.18
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   27.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   42.75   61.55
Józefa Piłsudskiego   22.84   31.11
Tytusa Chałubińskiego   14.69   18.97
Zofii i Witolda Paryskich   27.63   43.42
Kuźnice   9.45   12.66
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.61   4.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 07:00
Zachmurzenie
-2° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 04:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokój:

 215, 218 

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Realizuje w szczególności:

 • Zakładanie, prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli oraz ich łączenie i likwidacja.
 • Zapewnienie szkołom podstawowym i przedszkolom samorządowym warunków pełnej realizacji programu nauczania i wychowania oraz odpowiedzialność za działalność tych placówek.
 • Realizacja prawa dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Sprawy dotyczące kadry zarządzającej jednostkami oświatowymi :
 • Sprawy dotyczące kadry nauczycielskiej w jednostkach oświatowych, m.in. przeprowadzenie postępowania i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Organizowanie dowozu i zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych oraz ich opieki w trakcie dojazdów wraz z bieżącą obsługą i rozliczeniem.
 • Realizacja zadania związanego z transportem i opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz jego bieżąca obsługa i rozliczenie.
 • Realizacja programów rządowych i innych programów obejmujących swym zasięgiem placówki oświatowe wraz z ich rozliczeniem.
 • Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych.
 • Realizacja spraw związanych z pozyskaniem i rozliczaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
 • Rozliczenia z ościennymi gminami kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Zakopane do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin – weryfikacja not księgowych przychodzących z innych gmin.
 • Rozliczenia z ościennymi gminami kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie Zakopanego - wystawianie not księgowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej.
 • Przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych (przygotowywanie decyzji administracyjnych, nadzór na prawidłową realizacją przez szkoły wypłat stypendiów i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie).
 • Sprawy związane z przyznawaniem i wypłatami stypendium Burmistrza Miasta Zakopane dla uzdolnionych uczniów.
 • Realizacja ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa, nadzór, sprawozdania).
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą spełniania obowiązku nauki i obowiązku szkolnego.
 • Zadania związane z obsługą byłych pracowników placówek oświatowych - wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach.
 • Sprawy związane z obsługą finansową szkół i przedszkoli Miasta Zakopane, w tym:
 • Sprawy związane z udzielaniem dotacji do działalności niepublicznych placówek oświatowych.
 • Sprawy związane z przyznaniem zasiłków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
 • powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły, w tym konkursy na stanowiska dyrektora oraz przedłużenie powierzenia,
 • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i przygotowaniem oceny pracy dyrektora.
 • sporządzanie planów finansowych z zakresu oświaty,
 • sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • zmiany w planach finansowych jednostek,
 • dotacje celowe – przyjęcie, przekazanie i rozliczenie.