Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   27.49   729.22   4.28   5.61
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.39
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   39.31   54.07
Józefa Piłsudskiego   18.82   24.03
Tytusa Chałubińskiego   17.43   21.99
Zofii i Witolda Paryskich   25.3   36.02
Kuźnice   11.36   14.19
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   9.52   11.22
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 06.12 10:00
Deszczowo
3° / -3° słabe opady deszczu
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 07:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokój:

11

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
środa 9:00 - 12:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00

Konto bankowe:
PEKAO SA 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Realizuje w szczególności:

 • Sporządzanie protokołów zgłoszenia urodzenia dziecka, przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz protokołów zgłoszenia zgonu.
 • Sporządzanie w rejestrze stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczeń o nieposiadaniu księgi oraz wypisów z ksiąg stanu cywilnego.
 • Dołączanie wzmianek dodatkowych do akt stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego.
 • Zamieszczanie przy akcie stanu cywilnego przypisków na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a nie wymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego.
 • Dokonywanie zameldowań noworodków i wystąpienie o nadanie numeru Pesel noworodkowi.
 • Wystąpienie o zmianę numeru Pesel w związku ze zmianą płci lub korektą daty urodzenia.
 • Wystąpienie o usunięcie danych z rejestru PESEL w związku z przysposobieniem dziecka.
 • Przyjmowanie od nupturientów pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, w którym nupturienci złożyli kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa.
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu urzędu stanu cywilnego lub poza urzędem stanu cywilnego.
 • Dokonywanie w rejestrze stanu cywilnego rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.
 • Przenoszenie do rejestru stanu cywilnego zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, będących dowodem zdarzenia i jego rejestracji (transkrypcja).
 • Odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 • Dokonywanie w formie czynności materialno-technicznej sprostowań oraz uzupełnień akt stanu cywilnego.
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i rejestrowanie ich w rejestrze uznań.
 • Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia (imion) dziecka, nadaniu dziecku nazwiska przez męża matki, powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 • Obsługiwanie zleceń: migrowanie aktów, zamieszczanie przypisków do aktów, dokonywanie korekt danych w rejestrze PESEL w sytuacji wystąpienia niezgodności, wysyłanie zleceń na migrację aktów z zamieszczeniem przypisku, wysyłanie zleceń na migrację aktów z dołączeniem wzmianki.
 • Kompletowanie akt zbiorowych do urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Sporządzanie dokumentacji związanych z uzyskaniem  medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz 100-lecie urodzin, organizacja uroczystości związanych z tymi Jubileuszami.