Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.01   0   110.26   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.76   8.32
Józefa Piłsudskiego   7.29   9.05
Tytusa Chałubińskiego   7.9   9.89
Zofii i Witolda Paryskich   6.71   8.55
Kuźnice   8.87   10.97
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.14   2.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 20:00
Zachmurzenie
20° / 13° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
21°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokój:

11

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
środa 9:00 - 12:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00

Konto bankowe:
PEKAO SA 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Realizuje w szczególności:

 • Sporządzanie protokołów zgłoszenia urodzenia dziecka, przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz protokołów zgłoszenia zgonu.
 • Sporządzanie w rejestrze stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczeń o nieposiadaniu księgi oraz wypisów z ksiąg stanu cywilnego.
 • Dołączanie wzmianek dodatkowych do akt stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego.
 • Zamieszczanie przy akcie stanu cywilnego przypisków na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a nie wymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego.
 • Dokonywanie zameldowań noworodków i wystąpienie o nadanie numeru Pesel noworodkowi.
 • Wystąpienie o zmianę numeru Pesel w związku ze zmianą płci lub korektą daty urodzenia.
 • Wystąpienie o usunięcie danych z rejestru PESEL w związku z przysposobieniem dziecka.
 • Przyjmowanie od nupturientów pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, w którym nupturienci złożyli kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa.
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu urzędu stanu cywilnego lub poza urzędem stanu cywilnego.
 • Dokonywanie w rejestrze stanu cywilnego rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.
 • Przenoszenie do rejestru stanu cywilnego zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, będących dowodem zdarzenia i jego rejestracji (transkrypcja).
 • Odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 • Dokonywanie w formie czynności materialno-technicznej sprostowań oraz uzupełnień akt stanu cywilnego.
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i rejestrowanie ich w rejestrze uznań.
 • Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia (imion) dziecka, nadaniu dziecku nazwiska przez męża matki, powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 • Obsługiwanie zleceń: migrowanie aktów, zamieszczanie przypisków do aktów, dokonywanie korekt danych w rejestrze PESEL w sytuacji wystąpienia niezgodności, wysyłanie zleceń na migrację aktów z zamieszczeniem przypisku, wysyłanie zleceń na migrację aktów z dołączeniem wzmianki.
 • Kompletowanie akt zbiorowych do urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Sporządzanie dokumentacji związanych z uzyskaniem  medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz 100-lecie urodzin, organizacja uroczystości związanych z tymi Jubileuszami.