Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.01   0   119.61   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.76   8.32
Józefa Piłsudskiego   7.29   9.05
Tytusa Chałubińskiego   7.9   9.89
Zofii i Witolda Paryskich   6.75   8.63
Kuźnice   8.87   10.97
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.14   2.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 23:00
Zachmurzenie
16° / 13° zachmurzenie małe
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
24°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokój: 

108

Realizuje w szczególności

I. W zakresie audytu wewnętrznego:

 1. Przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w Urzędzie, tak aby zapewnić rzetelne, obiektywne i niezależne:
  • ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Jednostki,
  • określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  • przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.
 2. Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego i uzgodnienie planu audytu wewnętrznego z Burmistrzem,
 3. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego poza planem, na wniosek Burmistrza,
 4. Dokonywanie analizy i oceny obszarów ryzyka,
 5. Realizacja zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu,
 6. Opracowanie i prowadzenie stałych akt audytu, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
 7. Prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku audytu zadań audytowych,
 8. Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu,
 9. Ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 10. Opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie,
 11. Koordynacja prac audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

II. W zakresie kontroli wewnętrznej:

Koordynowanie kontroli tematycznych i kompleksowych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta

 1. Przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 2. Badanie zgodności kontrolowanego postępowania pracowników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 3. Badanie realizacji zadań i efektywności działania miejskich jednostek organizacyjnych,
 4. Nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 5. Prowadzenie książki (rejestru) kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 6. Prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie oraz jednostek organizacyjnych miasta obejmującej co najmniej 5% wydatków poprzez:
  • zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
  • badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  • prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur, o których mowa w pkt. 7 lit. a),
 7. Współpraca z kontrolami zewnętrznymi.