Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.9   777.04   1.89   11.41
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   60.3   77.94
Józefa Piłsudskiego   24.24   33.96
Tytusa Chałubińskiego   18.97   25.15
Zofii i Witolda Paryskich   28.14   44.48
Kuźnice   16.98   23.17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.65   6.06
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 10:00
Zachmurzenie
3° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 07:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokój: 

119

Realizuje w szczególności

I. W zakresie audytu wewnętrznego:

 1. Przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w Urzędzie, tak aby zapewnić rzetelne, obiektywne i niezależne:
  • ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Jednostki,
  • określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  • przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.
 2. Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego i uzgodnienie planu audytu wewnętrznego z Burmistrzem,
 3. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego poza planem, na wniosek Burmistrza,
 4. Dokonywanie analizy i oceny obszarów ryzyka,
 5. Realizacja zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu,
 6. Opracowanie i prowadzenie stałych akt audytu, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
 7. Prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku audytu zadań audytowych,
 8. Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu,
 9. Ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 10. Opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie,
 11. Koordynacja prac audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

II. W zakresie kontroli wewnętrznej:

Koordynowanie kontroli tematycznych i kompleksowych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta

 1. Przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 2. Badanie zgodności kontrolowanego postępowania pracowników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 3. Badanie realizacji zadań i efektywności działania miejskich jednostek organizacyjnych,
 4. Nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 5. Prowadzenie książki (rejestru) kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 6. Prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie oraz jednostek organizacyjnych miasta obejmującej co najmniej 5% wydatków poprzez:
  • zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
  • badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  • prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur, o których mowa w pkt. 7 lit. a),
 7. Współpraca z kontrolami zewnętrznymi.