Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   82.11   0   5.41   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   74.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   47.42   56.82
Józefa Piłsudskiego   14.82   16.65
Tytusa Chałubińskiego   9.9   11.47
Zofii i Witolda Paryskich   18.26   24.09
Kuźnice   10.1   11.3
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   18.15   20.25
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.02 01:00
Zachmurzenie
6° / 6° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
10°
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 z późn.zm. ) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 211 z późn.zm.)

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Zakopane jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta Zakopane na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 50 zł.
 • Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (50 % stawki określonej od wpisu) tj. - 25 zł.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł.
 • Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł.


Opłatę skarbową uiścić należy:

przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zakopane:
bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Zakopane.
Nr rachunku bankowego: 76124047481111000048828147


Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta Zakopane
34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13


Miejsce odbioru zaświadczenia:

 • Osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska UM Zakopane – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;
 • Za pośrednictwem poczty.


Termin dokonania wpisu:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze - zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu do Burmistrza Miasta Zakopane wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 211 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020.10 z dnia 2020.01.03)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013.122 z dnia 2013.01.25)

Załączniki do pobrania:

 • Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
REJESTR