Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.43   0   71.14   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   31.01
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.32   3.26
Józefa Piłsudskiego   2.77   4.87
Tytusa Chałubińskiego   2.79   4
Zofii i Witolda Paryskich   2.88   5.62
Kuźnice   3.43   5.08
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 22.06 20:00
Deszczowo
20° / 13° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Słonecznie
20°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
22°
Czw. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Komunikat dot. budowy centrum komunikacyjnego w Kuźnicach


Szanowni Państwo, 

w dobie pandemii koronawirusa Gmina Miasto Zakopane stara się pomagać swoim Mieszkańcom oraz Przedsiębiorcom, prowadzącym swoją działalność na terenie gminy dwutorowo: poprzez rozdawanie maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji oraz podejmowanie zarządzeń oraz uchwał obniżających wysokość czynszów dzierżawnych,  zwolnień z podatków od nieruchomości oraz wydłużających termin ich zapłaty.

Jednak życie społeczne, jak i samorządowe, toczy się nadal i mimo pandemii nie ustajemy w dążeniach do poprawy jakości życia Mieszkańców. Jednym z takich działań jest poprawa rozwiązań infrastruktury drogowej w mieście, co pośrednio wpływa również na poprawę możliwości świadczenia usług turystycznych. Przykładem może tu być realizacja inwestycji polegającej na budowie ronda św. Brata Alberta na Bystrem, która znacznie usprawniła komunikację w tej części miasta.

Ponadto Miasto Zakopane aplikowało w ramach konkursu na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego szeregu inwestycji, mających na celu m.in. usprawnienie komunikacji. Chodzi m.in. o rewitalizację zabytkowych budynków dworca kolejowego, budowę centrum komunikacyjnego przy ulicy Chramcówki oraz stworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Wszystkie wymienione wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i uzyskały łączne dofinansowanie w kwocie ponad 40 mln złotych.

Zarówno Mieszkańcy jak i turyści widzą efekt realizacji modernizacji budynków dworca kolejowego, które po wielu latach już nie przynoszą wstydu Naszemu Miastu. W tym roku ruszą również prace budowlane przy centrum komunikacyjnym przy ul. Chramcówki. 

W celu rzetelnego rozeznania potrzeb społecznych i znalezienia rozwiązań usprawnienia komunikacyjnego rejonu Kuźnic, zorganizowano spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, architektów, przewoźników i reprezentantów organizacji pozarządowych, zainteresowanych poprawą istniejącej sytuacji.  

Wnioski z przeprowadzonych badań i konsultacji wyznaczyły cele do realizacji w ramach planowanej inwestycji, tj. zwiększenie atrakcyjności Kuźnic poprzez budowę dwupoziomowego węzła przesiadkowego w Kuźnicach, zarządzanego przy użyciu inteligentnego systemu transportowego oraz utworzenie połączenia rowerowego na trasie dworzec kolejowy – Kuźnice. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- przebudowę placu w Kuźnicach z uporządkowaniem przestrzeni, utworzeniem pętli komunikacyjnej i parkingu dla rowerów Bike&Ride z miejscami dla rowerów,
- przebudowę jezdni Al. Przewodników Tatrzańskich /w zakres inwestycji wchodzi II etap, obejmujący odcinek od placu w Kuźnicach do skrzyżowania z ul. Karłowicza/,
- budowę drogi rowerowej przy ul. Droga na Bystre, na odcinku od ronda Jana Pawła II do ul. Bulwary Słowackiego,
- zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu transportowego, który usprawni kontrolę dostępu do węzła przesiadkowego w Kuźnicach i zarządzanie ruchem lokalnym na tym terenie oraz poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników zmodernizowanej przestrzeni.
Projekt ten został dofinansowany ze środków RPO Województwa Małopolskiego kwotą w wysokości ponad 9 mln złotych (9 716 896,53 zł), przy szacunkowej wartości całości inwestycji ponad 25 mln złotych. Dlatego też szukaliśmy możliwości dodatkowego finansowania inwestycji, aby jej realizacja w jak najmniejszym stopniu obciążała budżet gminy, zwłaszcza w tym trudnym okresie. Starania Burmistrza Miasta Zakopanego i urzędników, oraz poczynione już przygotowania i przede wszystkim potrzeba tej inwestycji, przyniosły efekt w postaci uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnego w kwocie 5,5 mln złotych.

Ważnym aspektem inwestycji w Kuźnicach jest kompleksowość tego projektu ze wspomnianymi wcześniej inwestycjami rewitalizacji budynków dworca oraz centrum komunikacyjnego, dzięki czemu poprawi się komunikacja zbiorowa w mieście, powstanie trasa rowerowa łącząca dworzec kolejowy z nowoczesnym centrum komunikacyjnym w Kuźnicach. Przyczyni się to do usprawnienia transportu zbiorowego i zwiększenia wykorzystania alternatywnych form komunikacji /rowery/. Pozytywnym skutkiem tych działań będzie zmniejszenie ruchu samochodowego na tej trasie, a tym samym zmniejszenia emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji na terenie Zakopanego. Zwiększy się także bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z objętej projektem infrastruktury oraz poprawi się wizerunek Zakopanego jako miasta nowoczesnego.

Powyższe argumenty oraz całkowita kwota pozyskanego dofinansowania w wysokości 15 mln zł  (15 216 896,53 zł), przekonały Burmistrza Miasta Zakopane do wybrania w V przetargu najkorzystniejszej oferty na realizację inwestycji polegającej na budowie zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dolnej stacji kolejki liniowej na Kasprowy Wierch w kwocie 21 379 026,00 zł. 

(MSZ)