Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.7   0   94.82   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.03
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.22   5.3
Józefa Piłsudskiego   3.5   4.78
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.47
Zofii i Witolda Paryskich   5.21   7.27
Kuźnice   4.55   5.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 17:00
Deszczowo
20° / 12° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
16°
Czw. 14:00
Deszczowo
12°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Ogłoszenie

Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane.

KRYTERIA
Burmistrz Miasta Zakopane na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), informuje, iż w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, natomiast w przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria określone w Uchwale Nr XXXI/486/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane:
1) Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym (maksymalna liczba punktów – 2)
a) Matka dziecka /opiekun prawny– 1 pkt.
b) Ojciec dziecka /opiekun prawny - 1 pkt.
2) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do placówki do której kandydat stara się o przyjęcie – 1 pkt.
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium:
- zaświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej,
- oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożone przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata.
Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)………………………………………. (data urodzenia)…………………w…………………………………… uczęszcza do przedszkola……………. ………………………………………………………….. (adres , nazwa placówki).
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zakopane, dnia………………………… ………..…………………………………
(czytelny podpis rodzica/ów)
Do klas pierwszych szkół podstawowych na podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
Jeżeli dana szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla uczniów zamieszkałych poza obwodem uwzględniając kryteria przyjęte Uchwałą Nr XXXI/485/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt.
2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt.
3) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 3 pkt.
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.
- w celu wykazania spełniania kryterium o którym mowa pkt. 2 lub pkt.4 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.
- kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, są przyjmowani do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem.

TERMINY
Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr: 0050.6.2024 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025, Burmistrz Miasta informuje, iż:
I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, ustala się w okresie:
1. Postępowanie rekrutacyjne w dniach 01.03.-15.03.2024 r.
2. Postępowanie uzupełniające w dniach 20.05.-24.05.2024 r. (jeśli dana jednostka nadal będzie dysponować wolnymi miejscami).
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci aktualnie uczęszczających do placówek przedszkolnych, składają na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 19.02.2024 r. do 29.02.2024 r.
II. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych ustala się w okresie:
1. Postępowanie rekrutacyjne w dniach 01.03.-08.03.2024 r.
2. Postępowanie uzupełniające w dniach 08.04.-12.04.2024 r. (jeśli dana jednostka nadal będzie dysponować wolnymi miejscami).

Źródło: WOSS

(APM)