Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.61   0   21.38   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   22.77
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.22   20.77
Józefa Piłsudskiego   8.44   11.1
Tytusa Chałubińskiego   5.68   7.27
Zofii i Witolda Paryskich   6.61   8.64
Kuźnice   7.04   8.94
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.34   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 27.05 05:00
Zachmurzenie
9° / 10° zachmurzenie umiarkowane
Wt. 14:00
Deszczowo
19°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Pt. 14:00
Deszczowo
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Konferencja Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza

W pensjonacie Antałówka odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” finansowany z programu Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach osi priorytetowej 1 - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Partnerem wiodącym projektu było miasto Dolny Kubin. Pozostali partnerzy to Miasto Zakopane, Gminy: Czarny Dunajec , Kościelisko i Poronin, Miasto Trstena, Gminy Liesek, Gminy Hladovka i Sucha Hora oraz Rzymskokatolicka Cerkiew w Trestnie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i promocja kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa poprzez wybudowanie nowych odcinków szlaków rowerowych i udostępnienie miejsc dziedzictwa kulturalnego w regionie przygranicznym.

Jego realizacja służyć ma promocji dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu transgranicznego, rekonstrukcji i udostępnieniu narodowych pamiątek kulturalnych na transgranicznym szlaku rowerowym oraz usprawnieniu i budowie szlaków rowerowych jako narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt nawiązuje do strategicznego projektu Euroregionu „Tatry” jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr”. W ramach projektu „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” polscy i słowaccy partnerzy wykonają 21,52 km nowych tras rowerowych nawiązujących do Szlaku wokół Tatr (w tym: 19,98 km po stronie polskiej i 1,54 po stronie słowackiej). Na Szlaku zostanie także uzupełniona infrastruktura towarzysząca(wykonane zostaną m.in. miejsca odpoczynku, tablice informacyjne). Efektem projektu będzie także mapa tras rowerowych powstałych w ramach projektu.

W Zakopanem w ramach projektu powstało blisko 3,5 km trasy rowerowej ulicami Zubka, Droga przez Gubałówkę i Furmanową. Na istniejącej gminnej drodze została wymieniona nawierzchnia, utwardzono pobocze, zmodernizowano system odwodnienia oraz oznakowana trasę.

(RKW)