Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.53   0   80.84   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.95
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.11   7.61
Józefa Piłsudskiego   8.85   11.17
Tytusa Chałubińskiego   7.72   9.97
Zofii i Witolda Paryskich   5.46   7.06
Kuźnice   6.2   7.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.71   5.8
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 24.07 23:00
Deszczowo
15° / 13° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
25°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
29°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Zakopane z nagrodą im. Jerzego Regulskiego

Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 6 września 2018, dokonała wyboru laureatów w tegorocznej edycji konkursu. Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Urząd Miasta Zakopane otrzymał nagrodę w kategorii Realizacja dzieła za Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki.

Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki został utworzony uchwałą Rady Miasta Zakopane z dnia 3.09.2015 r. w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej wzdłuż ciągu ulicy Krupówki, będącego nośnikiem historycznego rozwoju ruralistycznego, urbanistycznego oraz architektonicznego i kulturowego miasta Zakopane, przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych narzędzi, stworzonych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Priorytetem przedsięwzięcia jest ochrona wyjątkowych wartości widokowych, przyrodniczych i kulturowych Zakopanego, w działaniu perspektywicznym, poprzez wspólne działanie władz samorządowych i miejscowej społeczności, która dzięki atrakcyjności Zakopanego zyskuje dogodne warunki zarobkowania. To inwestycja w przyszłość z naciskiem na konkurencyjność i atrakcyjność do życia zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających turystów poprzez zachowanie związku z przyrodą, tradycją i kulturą. Dzięki zakazom zawartym w uchwale o parku kulturowym oraz wskazówkom zawartym w planie ochrony parku kulturowego ulica Krupówki, która jest wizytówką Zakopanego, zyskała środki prawne do skutecznej ochrony przed nieodwracalnymi, destrukcyjnymi działaniami jednostek skupionych jedynie na aspekcie ekonomicznym, bez poszanowania dla tradycji architektoniczno-budowlanej i poczuciu wartości, jaką daje tożsamość lokalna. Wprowadzone regulacje umożliwiają wdrożenie zasad zintegrowanej ochrony z jednoczesną realizacją priorytetowych zasad zrównoważonego rozwoju na najcenniejszych obszarach dziedzictwa kulturowego. Dzięki uchwale o parku kulturowym większą rolę odgrywa ochrona konserwatorska oraz szczegółowej weryfikowane są działania związane z wszelkimi zmianami na obiektach zabytkowych. Park Kulturowy skupia się na trzech rodzajach działalności: robotach budowlanych i kształtowaniu istniejących elewacji, działaniach reklamowych oraz działalności usługowej i handlowej na jego terenie, które systematycznie kontroluje i egzekwuje.

W galerii poniżej zdjęcia prezentujące zmiany, które zaszły na ul. Krupówki po wprowadzeniu Parku Kulturowego.

(APM)