Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.37   0   99.37   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.26
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.76   7.1
Józefa Piłsudskiego   5.18   6.41
Tytusa Chałubińskiego   7.46   9.33
Zofii i Witolda Paryskich   6.49   8.25
Kuźnice   8   9.86
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.43   0.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 17:00
Zachmurzenie
21° / 10° zachmurzenie małe
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
21°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Uchwała krajobrazowa

Procedura sporządzenia uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Gminy Miasto Zakopane, zwanej dalej „uchwałą krajobrazową”, jest w toku.

Granice obszaru objętego uchwałą obejmują teren Gminy Miasto Zakopane w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu.

Celem ustalenia ww. zasad i warunków, a tym samym celem sporządzenia uchwały krajobrazowej, jest przede wszystkim ochrona krajobrazu, tradycji miejsca, cennych historycznie i kulturowo walorów Zakopanego, jak również poszanowanie dobrego sąsiedztwa, rozumianego jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej.

Procedurę sporządzenia uchwały krajobrazowej reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). W trakcie procedury projekt uchwały został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy oraz był trzykrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Obecnie trwa przygotowanie projektu pod obrady Rady Miasta Zakopane.

Ze względu na ochronę wartości krajobrazowych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych, regulacja zagadnień wynikających z ustawowego zakresu ustaleń uchwały, jest jednym z głównych założeń sporządzenia jej projektu. Ustalone w projekcie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, stanowią główny element tej regulacji. Ograniczy to m.in. liczbę i gabaryty obiektów często szpecących krajobraz. Istotne jest uspokojenie odbioru przestrzeni wizualnej Zakopanego. Uchwała krajobrazowa, określając m.in. precyzyjne zasady, na jakich mogą funkcjonować reklamy w przestrzeni publicznej, a także wyznaczając ich standardy, powinna przynieść miastu zdecydowane korzyści. Sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, będzie podlegać ograniczeniom liczbowym i gabarytowym. Podjęcie uchwały krajobrazowej w brzmieniu dostosowanym do specyfiki terenu, jest niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony krajobrazu Zakopanego oraz postrzegania przestrzeni wizualnej miasta przez mieszkańców i odwiedzających.