Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.39   0   93.17   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   11.35
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.35   6.57
Józefa Piłsudskiego   8.3   10.46
Tytusa Chałubińskiego   7.12   8.93
Zofii i Witolda Paryskich   7.24   9.17
Kuźnice   8.21   10.19
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 14:00
Zachmurzenie
20° / 10° pochmurnie
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
24°
Czw. 14:00
Deszczowo
23°
Pt. 11:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Plan ogólny gminy

Rada Miasta Zakopane podejmie wkrótce uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Zakopane. Uchwała obejmie cały obszar miasta Zakopane w jego granicach administracyjnych.

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego podyktowane jest zmianą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z dniem 1 stycznia 2026 r. utraci moc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane. Zmiana ustawy wprowadziła w jego miejsce nowy akt planowania przestrzennego, właśnie w postaci planu ogólnego. Nowelizacja ustawy nastąpiła na zaawansowanym etapie prac nad sporządzeniem koncepcji zmiany studium. Jednakże zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej, zmiana studium może być kontynuowana i zakończona jedynie w trzech przypadkach, z których żaden nie występuje w Zakopanem. Nie ma zatem możliwości zakończenia procedury zmiany studium na podstawie dotychczasowych przepisów. Wnioski złożone do studium pozostaną więc bez rozpoznania. Dotychczas obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowują moc.

Plan ogólny jest całkowicie nowym opracowaniem planistycznym i należy go sporządzić według nowych, określonych zasad, ustalonych w nowelizacji ustawy oraz przepisach wykonawczych, jak Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy (...). W założeniu ma być bardziej przystępny dla mieszkańców i posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Nie będą w nim wyznaczane kierunki rozwoju gminy, jak miało to miejsce w studium, lecz strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne. Plan ogólny będzie stanowił akt prawa miejscowego. Plan ogólny będzie podstawą do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uchwała Rady Miasta Zakopane w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego rozpocznie procedurę planistyczną. Wkrótce po podjęciu uchwały, Burmistrz Miasta Zakopane ogłosi o możliwości składania wniosków do planu, określając m.in. termin ich składania. Wnioski będzie można składać wyłącznie na formularzu zgodnym z ww. rozporządzeniem, który zostanie udostępniony m.in. na niniejszej podstronie www.