Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.37   0   99.37   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.26
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.76   7.1
Józefa Piłsudskiego   5.18   6.41
Tytusa Chałubińskiego   7.46   9.33
Zofii i Witolda Paryskich   6.49   8.25
Kuźnice   8   9.86
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.43   0.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 17:00
Zachmurzenie
21° / 10° zachmurzenie małe
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
21°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Warunki zabudowy

W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana zagospodarowania terenu, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). Decyzję o warunkach zabudowy wydaje burmistrz (w przypadku terenów zamkniętych – wojewoda), po uzgodnieniu z właściwymi organami i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe generalnie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
  • teren ma dostęp do drogi publicznej;
  • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc;
  • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
  • zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
  • w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ustanowiony został zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
  • strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
  • strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy można pobrać tutaj.