Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.79   0   -   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   15.41   20.2
Józefa Piłsudskiego   12.2   16.3
Tytusa Chałubińskiego   11.12   15.09
Zofii i Witolda Paryskich   12.01   18.21
Kuźnice   9.93   13.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 22.04 05:00
Śnieg
-0° / -3° słabe opady śniegu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Nagroda w Rankingu Gmin 2018

W opublikowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Rankingu Gmin Małopolski Zakopane zdobyło znakomite trzecie miejsce. W imieniu władz Instytutu, pamiątkowy dyplom wręczył burmistrzowi Leszkowi Doruli wicedyrektor Wojciech Ozimek.

Rank­ing to wyjątkowa inic­jaty­wa, która realizowana jest od 2010 roku we współpra­cy z Urzę­dem Statysty­cznym w Krakowie. Celem przed­sięwz­ię­cia jest wyłonie­nie i pro­mowanie gmin wyróż­ni­a­ją­cych się pod wzglę­dem roz­wo­ju społeczno-gospo­dar­czego . Przeprowadzane anal­izy statysty­czne stają się pod­stawą dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strate­giczny­mi kierunk­a­mi roz­wo­ju regionu. W ramach Rankingu oce­nie pod­dawane są wszys­tkie gminy Wojew­ództ­wa Małopol­skiego z wyłącze­niem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestaw­ie­nie wyników odpowia­da Urząd Statysty­czny.

W tegorocznej edycji rankingu najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników osiągnęły następujące gminy:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015–2017)
Zakopane – 3544,25 zł
Bolesław (powiat olkuski) – 3102,57 zł
Krynica-Zdrój – 3100,09 zł

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015–2017)
Wielka Wieś – 1559,60 zł
Chełmiec – 1379,03 zł
Niepołomice – 1192,94 zł

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2015–2017)
Grybów (gmina wiejska) – 0,0%
Budzów – 0,0%
Zembrzyce – 0,2%

Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2017 r.
Chełmiec – 191,49 zł
Grybów (gmina wiejska) – 193,84 zł
Wieprz – 224,74 zł

 Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015–2017)
Szczucin – 1161,60 zł
Pałecznica – 689,52 zł
Wielka Wieś – 600,92 zł

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r.
Zakopane – 216
Zielonki – 149
Nowy Targ – 145

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 – średni wynik w %
Zielonki – 72,2
Biskupice 69,6
Zabierzów – 69,4

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat w 2017 r.
Limanowa (miasto) – 127
Mszana Dolna – 120,1
Mucharz – 112,2

Saldo migracji na 1000 ludności w 2017 r.
Wielka Wieś – 30,80
Niepołomice – 20,25
Zielonki – 20,19

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2017 r.
Bolesław (powiat olkuski) – 224,46 zł
Oświęcim (miasto) – 204,88 zł
Niepołomice – 204,37 zł

Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy w 2017 r.
Jerzmanowice-Przeginia – 5,4
Olesno – 2,82
Biecz – 2,28

Pełne wyniki rankingu:

Wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2018


(RKW)