Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   58.64   1134.26   6.02   10.97
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   44
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   63.41   74.68
Józefa Piłsudskiego   9.95   11.71
Tytusa Chałubińskiego   3.51   4.04
Zofii i Witolda Paryskich   13.85   19.67
Kuźnice   1.41   1.8
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.05   2.22
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 04:00
Zachmurzenie
-12° / -11° pochmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Komunikat Burmistrza

Burmistrz Miasta Zakopane uprzejmie informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę Nr XXVI/339/2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 8885) oraz uchwałę Nr XXVI/340/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 8884).

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/339/2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej grunty oraz budynki lub ich części do 1.000 m 2 ich powierzchni użytkowej wskazanym w niniejszej uchwale grupom przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których przedmiot działalności:

1) obejmuje handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 46);

2) obejmuje handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 47) w tym sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 47.8);

3) obejmuje pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z) w szczególności działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich;

4)  związany jest z zakwaterowaniem (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 55);

5)  jest działalnością usługową związaną z wyżywieniem (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 56);

6)  jest związany z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z);

7) obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego (ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 77.21.Z);

8)  jest związany z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z);

9)obejmuje pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie85.51.Z);

10)  jest działalnością twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90);

11) związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 92);

12)  jest związany ze sportem, rozrywką i rekreacją (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness;

13) jest związany z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

14)  usługowej jest związany z poprawą kondycji fizycznej (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z);

15) jest związany z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).

Przykładowo:

Jeżeli podatnik posiada na terenie Gminy Miasto Zakopane budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 600 m2 powierzchni użytkowej to korzysta w całości ze zwolnienia za miesiąc styczeń 2021 r., natomiast jeżeli podatnik-przedsiębiorca posiada budynek o powierzchni użytkowej 1.500 m2 to zostanie zwolniony z płacenia podatku z 1.000m2, natomiast 500 m2 będzie podlegało opodatkowaniu.

Grunty zostaną natomiast zwolnione z podatku w całości za miesiąc styczeń 2021 r., bez względu na powierzchnie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie Burmistrzowi Miasta Zakopane przez podatnika, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.:

  • informacji lub deklaracji podatkowej,
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (Dz.U z 2020 r. poz.1338),
  • oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (Dz.U z 2020 r. poz.1338),
  • oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

Natomiast stosownie do uchwały Nr XXVI/340/2020 Rady Miasta Zakopane przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc luty 2021 roku, wskazanym w niniejszej uchwale grupom przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 , do dnia 31 lipca 2021 r. (dotyczy grupy podatników wskazanych w pkt 1-15).

Warunkiem skorzystania z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc luty 2021 r.jest złożenie Burmistrzowi Miasta Zakopane przez podatnika, w terminie do dnia 30.06.2021 r.:

  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (Dz.U z 2020 r. poz.1338),
  • oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

Ponadto Burmistrz Miasta Zakopane uprzejmie informuję, że stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 r. nie uległy zmianie.

Wysokość stawek podatkowych określona jest zgodnie z Uchwałą Nr XXV/318/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

(APM)