Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.05   0   70.31   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.24
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.55   8.21
Józefa Piłsudskiego   6.4   8.07
Tytusa Chałubińskiego   8.08   10.49
Zofii i Witolda Paryskich   13.07   16.81
Kuźnice   8.99   11.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.39   0.51
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 14:00
Deszczowo
16° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 11:00
Słonecznie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Komunikat Burmistrza

Burmistrz Miasta Zakopane uprzejmie informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę Nr XXVI/339/2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 8885) oraz uchwałę Nr XXVI/340/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 8884).

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/339/2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej grunty oraz budynki lub ich części do 1.000 m 2 ich powierzchni użytkowej wskazanym w niniejszej uchwale grupom przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których przedmiot działalności:

1) obejmuje handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 46);

2) obejmuje handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 47) w tym sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 47.8);

3) obejmuje pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z) w szczególności działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich;

4)  związany jest z zakwaterowaniem (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 55);

5)  jest działalnością usługową związaną z wyżywieniem (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 56);

6)  jest związany z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z);

7) obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego (ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 77.21.Z);

8)  jest związany z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z);

9)obejmuje pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie85.51.Z);

10)  jest działalnością twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90);

11) związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 92);

12)  jest związany ze sportem, rozrywką i rekreacją (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness;

13) jest związany z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

14)  usługowej jest związany z poprawą kondycji fizycznej (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z);

15) jest związany z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).

Przykładowo:

Jeżeli podatnik posiada na terenie Gminy Miasto Zakopane budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 600 m2 powierzchni użytkowej to korzysta w całości ze zwolnienia za miesiąc styczeń 2021 r., natomiast jeżeli podatnik-przedsiębiorca posiada budynek o powierzchni użytkowej 1.500 m2 to zostanie zwolniony z płacenia podatku z 1.000m2, natomiast 500 m2 będzie podlegało opodatkowaniu.

Grunty zostaną natomiast zwolnione z podatku w całości za miesiąc styczeń 2021 r., bez względu na powierzchnie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie Burmistrzowi Miasta Zakopane przez podatnika, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.:

  • informacji lub deklaracji podatkowej,
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (Dz.U z 2020 r. poz.1338),
  • oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (Dz.U z 2020 r. poz.1338),
  • oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

Natomiast stosownie do uchwały Nr XXVI/340/2020 Rady Miasta Zakopane przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc luty 2021 roku, wskazanym w niniejszej uchwale grupom przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 , do dnia 31 lipca 2021 r. (dotyczy grupy podatników wskazanych w pkt 1-15).

Warunkiem skorzystania z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc luty 2021 r.jest złożenie Burmistrzowi Miasta Zakopane przez podatnika, w terminie do dnia 30.06.2021 r.:

  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (Dz.U z 2020 r. poz.1338),
  • oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

Ponadto Burmistrz Miasta Zakopane uprzejmie informuję, że stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 r. nie uległy zmianie.

Wysokość stawek podatkowych określona jest zgodnie z Uchwałą Nr XXV/318/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

(APM)