Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   56.08   0   10.54   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   41.27
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   35.16   50.21
Tytusa Chałubińskiego   33.51   47.66
Zofii i Witolda Paryskich   46.88   68.41
Kuźnice   15.38   21.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 05.12 19:00
Zachmurzenie
-7° / -5° zachmurzenie małe
Śr. 13:00
Śnieg
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem - etap I


                                                              


Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga


Numer wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/7461/PolskiLad
Wartość: 26 082 678,90PLN
Wartość dofinansowania: 23 750 000,00 PLN
Okres realizacji: 2023 – 2024 

Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej gminy Zakopane i Kościelisko, która jest problemem palącym. Aktualnie funkcjonujące obiekty zostały zbudowane w latach 30-tych i 90-tych XX w. Z uwagi na rozwój miasta oraz napływ coraz większej liczby turystów, aktualne technologie i infrastruktura funkcjonują na granicy wydajności.

Liczba mieszkańców to ok. 27 tys., a wg danych MOT w czasie najbardziej obleganych weekendów w mieście przebywa ok. 250 tys. turystów. Powstają nowe obiekty turystyczne, ścieków jest coraz więcej, a problem ich oczyszczania się pogłębia. Standard procesów przeróbki osadów oparty jest na technologii z początku XX w. (osadniki Imhoffa) powoduje słabą stabilizację osadów oraz uciążliwość zapachową i emisję niezorganizowaną gazów cieplarnianych. Rozwiązanie to nie odpowiada obecnym standardom. Wykonano projekt modernizacji oczyszczalni w części ściekowej oraz wykonania kompleksowej gospodarki osadowej (uzyskano pozwolenia na budowę).

Z uwagi na koszt, inwestycję podzielono na etapy. Na etap I określony jako „węzeł gospodarki osadowo-biogazowej” składa się:

  • wykonanie robót budowlanych branży architektoniczno-konstrukcyjnej dla niżej wymienionych obiektów budowlanych (budowa nowych obiektów):

- zagęszczacze grawitacyjne ZG (2 zagęszczacze:ZG.1 i ZG.2),

- pompownia osadu wstępnego zagęszczonego POWZ,

- zbiornik osadów surowych ZOS,

- zamknięte komory fermentacyjne ZKF (2 komory: ZKF.1 i ZKF.2

- fundamenty pod zbiorniki stalowe) oraz budowa zbiornika stalowego ZKF,

- klatka schodowa komór fermentacyjnych KSKF,

- maszynownia komór MKF, -zbiornik osadu przefermentowanego duży ZOPD,

- zbiornik wyrównawczy odcieków ZWO,

- odsiarczania biogazu OBG,

- zbiornik biogazu ZBG,

- stacja uzdatniania biogazu SUB,

- pochodnia biogazu PBG,

- studnia kondensatu SK,

- stacja kogeneracji SKG,

- filtr dezodoryzacyjny FDB,

- pompownia lotnych kwasów tłuszczowych PL,

- obiekty sieciowe.

  • Wykonanie między obiektowych sieci branży technologicznej i sanitarnej dla węzła gospodarki biogazowo-osadowej.
  • Budowa zbiornika stalowego ZKF.
  • Wykonanie kanalizacji kablowej i ułożenie kabli między obiektowych branży elektrycznej i AKPiA dla węzła gospodarki biogazowo-osadowej.
  • Ukształtowanie terenu w niezbędnym zakresie, opaski wokół obiektów budowlanych
  • Przebudowa istniejącego przyłącza gazowego średniego ciśnienia wraz z przeniesieniem miejsca lokalizacji stacji gazowej II stopnia.
  • Przebudowa linii kablowej średniego napięcia.
  • Przeniesienie istniejącego obiektu - neutralizatora NO.1.
Etap będący przedmiotem projektu zakłada budowę nowych obiektów węzła gospodarki osadowo-biogazowej.
                   

(MC)