Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.6   0   99.05   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   17.84
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   7.32   9.08
Tytusa Chałubińskiego   9.24   11.82
Zofii i Witolda Paryskich   11.96   15.49
Kuźnice   9.75   12.02
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.29   0.38
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 29.05 20:00
Deszczowo
14° / 10° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Deszczowo
14°
Śr. 14:00
Słonecznie
18°
Czw. 14:00
Zachmurzenie
19°
Pt. 14:00
Deszczowo
19°
Sob. 14:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem - etap I


                                                              


Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych - edycja drugaNumer wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/7461/PolskiLad
Wartość: 25 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 23 750 000,00 PLN
Okres realizacji: 2023 – 2024 

Opis projektu


Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej gminy Zakopane i Kościelisko, która jest problemem palącym. Aktualnie funkcjonujące obiekty zostały zbudowane w latach 30-tych i 90-tych XX w. Z uwagi na rozwój miasta oraz napływ coraz większej liczby turystów, aktualne technologie i infrastruktura funkcjonują na granicy wydajności. Liczba mieszkańców to ok. 27 tys., a wg danych MOT w czasie najbardziej obleganych weekendów w mieście przebywa ok. 250 tys. turystów. Powstają nowe obiekty turystyczne, ścieków jest coraz więcej, a problem ich oczyszczania się pogłębia. Standard procesów przeróbki osadów oparty jest na technologii z początku XX w. (osadniki Imhoffa) powoduje słabą stabilizację osadów oraz uciążliwość zapachową i emisję niezorganizowaną gazów cieplarnianych. Rozwiązanie to nie odpowiada obecnym standardom. Wykonano projekt modernizacji oczyszczalni w części ściekowej oraz wykonania kompleksowej gospodarki osadowej (trwa uzyskanie pozwolenia na budowę). Z uwagi na koszt, inwestycję podzielono na etapy.Na etap I określony jako „węzeł gospodarki osadowobiogazowej” składa się modernizacja obiektów:


-zbiornik osadu przefermentowanego mały ZOPM (adaptacja zbiornika osadu zmieszanego ZBO.1)
-pompownia nadawy osadu PNO -stacja zagęszczania osadu SZO
-zbiornik osadów nadmiernych ZON (adaptacja zbiornika osadu zmieszanego ZBO.2)
- zagęszczacze grawitacyjne ZG -pompownia osadu wstępnego zagęszczonego POWZ
budowa nowych obiektów:
-zbiornik osadów surowych ZOS -zamknięte komory fermentacyjne ZKF
-klatka schodowa komór KSKF -maszynownia komór MKF
-zbiornik osadu przefermentowanego duży ZOPD
-zbiornik wyrównawczy odcieków ZWO
-odsiarczania biogazu OBG
-zbiornik biogazu ZBG
-stacja uzdatniania biogazu SUB
-pochodnia biogazu PBG -studnia kondensatu SK.
W ramach zadania należy również wykonać: filtr dezodoryzacyjny FDB, stację kogeneracji SKG, kontenerową stacja transformatorowa ST2.Cele inwestycji:


-zapewnienie właściwej przeróbki osadów ściekowych generowanych w procesie oczyszczania ścieków z aglomeracji Zakopane i Kościelisko,
-poprawa bilansu energetycznego oczyszczalni Łęgi i Spyrkówka dzięki wykorzystaniu biogazu, tj. zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną pokrywanych ze źródeł zewnętrznych i kosztów z tym związanych,
-poprawa efektów odwadniania osadu (lepszy stopień odwodnienia, mniejsze zużycie polielektrolitu) dzięki odwadnianiu osadów dobrze przefermentowanych,
-zmniejszenie końcowej ilości powstających osadów dzięki ich lepszej uprzedniej fermentacji jak i lepszego odwodnienia. 


                   

(MC)