Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   56.08   0   10.54   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   41.27
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   35.16   50.21
Tytusa Chałubińskiego   33.51   47.66
Zofii i Witolda Paryskich   46.88   68.41
Kuźnice   15.38   21.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 05.12 19:00
Zachmurzenie
-7° / -5° zachmurzenie małe
Śr. 13:00
Śnieg
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7

                                                                                                           


Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Nr wniosku o dofinansowanie 01/2021/7507/PolskiLad

Wartość: 6 993 804,77 PLN
Wartość dofinansowania: 4 999 997,50 PLN
Okres realizacji: 2022 – 2023

Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku na cele utworzenia Centrum Wsparcia „Nasz Dom” w Zakopanem. Obiekt będzie pełnił funkcje społeczne związane z dzienną opieką medyczną, poprawą komfortu życia osób z nieuleczalnymi chorobami, w tym również zmagających się z negatywnymi konsekwencjami COVID-19.

Świadczenia Centrum będą obejmować: porady i konsultacje lekarskie, wsparcie rodziny chorego, integrację społeczną, wypożyczanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, zapewniając godne życie i godne umieranie osobom nieuleczalnie chorym.

Działania Centrum będą ukierunkowane na zapobieganie cierpieniu, niesienie ulgi, leczenie bólu oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem rodziny pacjenta. Pomoc umierającemu, ciężko i nieuleczalnie choremu oraz jego rodzinie zapewni wielodyscyplinarny zespół osób, tj. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, pracownik socjalny oraz wolontariusze, zmierzający do zaspokajania potrzeb: somatycznych, psychosocjalnych i duchowych. Wsparcie rodzin koncentrować się będzie na udzielaniu im specjalistycznej pomocy oraz szkoleniu w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby, pozostającymi w domach i hospitalizowanymi. Ma to na celu odciążenie opiekunów osób chorych od codziennego trudu sprawowanej opieki i przywrócenie im możliwości aktywności społecznej i/lub zawodowej. Do zadań Centrum należeć też będzie edukowanie społeczności lokalnej oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla życia.

Projekt zakłada modernizację budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej. Zaprojektowane zostaną nowe przestrzenie funkcjonalne, przebudowane klatki schodowe, a obiekt zostanie wyposażony w windę do transportu łóżek oraz osób niepełnosprawnych na wózkach. Dzięki realizacji projektu nastąpi modernizacja ok. 300m2 powierzchni użytkowej, a obiekt zostanie zaadaptowany na cele pełnienia nowych funkcji poprzez utworzenie gabinetów rehabilitacyjnych, lekarskich, diagnostyczno-zabiegowych, pomieszczeń grup wsparcia, magazynu sprzętu rehabilitacyjnego, toalet oraz pomieszczeń porządkowych i administracyjnych.

(MC)