Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.55   0   75.65   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   18.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.33   4.22
Józefa Piłsudskiego   4.72   6.42
Tytusa Chałubińskiego   4.54   5.84
Zofii i Witolda Paryskich   5.02   6.76
Kuźnice   4.18   5.38
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.4   0.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 25.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie umiarkowane
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 08:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Wracamy do rewitalizacji

W marcu 2023 miasto Zakopane przystąpiło do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030.  Obecnie w mieście obowiązuje Gminny Program Rewitalizacji przyjęty uchwałą Rady Miasta w Zakopanem w 2016 roku, dzięki któremu władzom miasta udało się skutecznie pozyskać środki na realizację kluczowych inwestycji rewitalizacyjnych m.in. rewitalizacja Czerwonego Dworu, budynków Dworca PKP, utworzenie Mediateki, rewaloryzacja miejskich terenów zielonych - Rówień Krupowa Dolna i Górna i wiele innych. Na kluczowe dla mieszkańców działania rewitalizacyjne udało się pozyskać 41 275 459,74 mln zł dofinasowania z Unii Europejskiej.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne i ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców miasta, szczególnie na obszarze rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne mają przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizacji zmian przestrzennych służących lokalnej społeczności.

Po 7 latach wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji powstała konieczność jego weryfikacji w stosunku do zmieniających się uwarunkowań rozwojowych miasta, niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej czy przestrzennej występujących na obszarze rewitalizacji, uruchomionych nowych potencjałów rozwojowych, aby na nowo zaprojektować i zaplanować adekwatne i efektywne działania rewitalizacyjne.

Zakres aktualizacji dokumentu zakłada przeprowadzenie pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji, weryfikację celów rewitalizacyjnych, identyfikację nowych zadań i projektów rewitalizacyjnych, a także dostosowanie do aktualnych uwarunkowań ram finansowych oraz zasad monitorowania i ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Prace nad dokumentem, koordynowane przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa zakładają włączenie do działań planistycznych mieszkańców miasta Zakopane oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych oraz gospodarczych. Dlatego też proces prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zakopane ma charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

W maju br. przeprowadzone zostaną spotkania warsztatowe z mieszkańcami miasta, przedstawicielami Urzędu Miasta, instytucji oraz zainteresowanych podmiotów, podczas których zebrane zostaną opinie w zakresie proponowanych nowych zadań i przedsięwzięć istotnych dla rozwoju obszaru rewitalizacji, jakie powinny zostać ujęte w aktualizowanym dokumencie. Swoją opinię mieszkańcy będą mogli wyrazić także poprzez wypełnienie formularza w wersji on-line czy też bezpośrednio przekazując swoje spostrzeżenia w siedzibie Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje o datach, miejscach spotkań oraz dostępie do formularza on-line zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Miasta www.zakopane.pl oraz na profilach społecznościowych. 

Zakończenie prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2023 – 2030 zaplanowane jest na koniec grudnia br., kiedy to uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie przedłożona do uchwalenia Radzie Miasta Zakopane.

Gminny Program Rewitalizacji będzie podstawą do ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.

Obszar rewitalizacji :

https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/inwest...

Źródło: WSR

(APM)