Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.19   0   14.24   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.74
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   37.31   54.42
Tytusa Chałubińskiego   36.98   53.62
Zofii i Witolda Paryskich   44.14   65.89
Kuźnice   32.88   49.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.87   5.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 19:00
Śnieg
-4° / -7° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

OBSZAR ZDEGRADOWANY

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie gminy Zakopane w pierwszym etapie wykonano analizę zjawisk kryzysowych odnoszących się do sfery społecznej, takich jak:

  • bezrobocie,
  • przestępczość,
  • ubóstwo,
  • niski poziom edukacji lub kapitału społecznego
  • niewystarczający udział mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.

Dodatkowo, aby teren mógł być uznany z obszar zdegradowany, musi na nim występować przynajmniej jedno z negatywnych zjawisk:

  • gospodarczych (np. niski poziom przedsiębiorczości),
  • środowiskowych (np. obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),
  • przestrzenno-funkcjonalnych (np. braku dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość),
  • technicznych (np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym).

Pozyskane dane analizowano w obrębie całego miasta, odnosząc je do średniej odnotowanej w Zakopanem. Opracowane na podstawie uzyskanych danych wskaźniki odniesione zostały do obszarów ulic, tak by możliwe było w miarę precyzyjne wskazanie obszarów o największym nasileniu zjawisk.

OBSZAR REWITALIZACJI

Drugim etapem planowania rewitalizacji w mieście było wyznaczenie obszaru rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji to wyznaczony uchwałą Rady Gminy obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju gminy, przygotowywana lub prowadzona jest rewitalizacja. Z uwagi na charakter zdiagnozowanych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i technicznych obszarem rewitalizacji objęto te same tereny, które wcześniej wskazano jako zdegradowane. Uznano bowiem, że tylko taka formuła przyczyni się do wprowadzenia kompleksowych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, połączonego z rozwojem gospodarczym oraz infrastrukturalno- przestrzennym, przy aktywnym udziale wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

Granice obu obszarów, zdegradowanego i rewitalizacji zgodnie z „Gminnym programem rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023”:

Podobszar A zajmuje 99,15 ha, co stanowi 1,17% powierzchni gminy. Teren ten zamieszkuje 3 003 mieszkańców, co stanowi 9,44% mieszkańców gminy.

Do podobszaru A należą następujące ulice: Sienkiewicza, Aleje 3-go maja, Krupówki, Staszica, Weteranów Wojny, Zborowskiego, Łukaszówki, Jana Pawła II, Kościeliska do nr  7, Kasprusie, Ogrodowa, Zaruskiego, Nowotarska (od ul. Sienkiewicza do Krupówek), Kościuszki (od ul. Sienkiewicza do Krupówek)

Podobszar B zajmuje 127,59 ha, co stanowi 1,51% powierzchni gminy. Teren ten zamieszkuje 4 647 mieszkańców, co stanowi 14,6% mieszkańców gminy.

Do podobszaru B należą następujące ulice: : Bachledy, Spyrkówka, Kasprowicza, Chyców Potok, Do Samków, Szymony, Oś. Szymony, Chramcówki, Gimnazjalna, Jagiellońska, Piaseckiego, Kościuszki(od ronda Armii Krajowej  do ul Sienkiewicza), Kamieniec, Nowotarska (od ul Sienkiewicza do ronda Dra Andrzeja Chramca).

Mapa obszaru rewitalizacji