Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.59   0   83.32   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   27
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.7   15.67
Józefa Piłsudskiego   12.69   16.06
Tytusa Chałubińskiego   17.4   23.31
Zofii i Witolda Paryskich   15.64   20.23
Kuźnice   16.47   20.98
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.02   1.34
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 12.07 17:00
Deszczowo
27° / 20° słabe opady deszczu
Sob. 14:00
Deszczowo
28°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
27°
Pon. 14:00
Deszczowo
26°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
24°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
22°
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment

Zakopiańskie Centrum Kultury

Zakopiańskie centrum kultury

Z dniem 1 marca 2016 r. z połączenia Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego w Zakopanem i Biura Promocji Zakopanego powstało Zakopiańskie Centrum Kultury. Statut ZCK utrzymuje autonomię Galerii Miejskiej oraz jej dotychczasowej struktury. 

ZCK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora. Organizatorem ZCK jest Gmina Miasta Zakopane. Siedzibą jest Miasto Zakopane, a terenem działania obszar Miasta Zakopane. Nadzór merytoryczny nad działalnością ZCK sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane. 

Celem działalności ZCK jest: 
a) wychowywanie i edukacja kulturalna aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej poprzez prezentacje i propagowanie współczesnej twórczości plastycznej, fotograficznej oraz inne działania wizualne i multimedialne,
b) prowadzenie działań promujących walory turystyczne, kulturowe, przyrodnicze i gospodarcze Zakopanego i Podtatrza, działanie na rzecz budowy pozytywnego wizerunku miasta i regionu, upowszechniania i ochrona dóbr kultury Podhala. 

ZCK upowszechniając osiągnięcia szeroko rozumianych sztuk plastycznych współdziała z państwowymi, samorządowymi oraz społecznymi jednostkami, organizacjami, a także z osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy. 

Do podstawowych zadań ZCK należy: 
- Organizowanie wystaw sztuk plastycznych,
- Udzielanie pomocy w organizowaniu działalności upowszechniającej osiągnięcia sztuk plastycznych,
- Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie wiedzy o sztuce we współpracy z władzami oświatowymi i szkołami,
- Współpraca z indywidualnymi artystami plastykami oraz związkami i stowarzyszeniami twórczymi, pomoc w upowszechnianiu działalności artystycznej ich członków,
- Publikowanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem osiągnięć sztuk plastycznych,
- Popularyzowanie sztuki poprzez organizację odczytów, konkursów i imprez towarzyszących wystawom (filmów, koncertów, recytacji, spotkań autorskich itp.),
- Organizowanie plenerów artystycznych,
- Gromadzenie, inwentaryzowanie, zarządzanie i użytkowanie dzieł sztuki współczesnej, stanowiących własność ZCK oraz przekazanych jej w depozyt,
- Dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw dla celów działalności upowszechniającej i dokumentującej sztuki plastyczne, a także pośredniczenie w sprzedaży dzieł sztuki eksponowanych na wystawach organizowanych przez ZCK,
- Gromadzenie i publikowanie dokumentacji na temat wydarzeń odbywających się w ZCK.
ZCK może, obok swojej działalności podstawowej, prowadzić także działalność komercyjną (kiermasze, usługi plastyczne, gastronomiczne, itp.), z której dochód w całości przeznaczony będzie na podstawową działalność statutową ZCK.
Do zadań ZCK należy także:
- Prowadzenie wielokierunkowej działalności promocyjnej w oparciu o opracowaną i przyjętą strategię promocji i działań marketingowych,
- Organizowanie imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, turystycznym, rekreacyjnym i gospodarczym w Zakopanem,
- Prowadzenie miejskich punktów informacji turystycznej,
- Tworzenie bazy danych w zakresie turystyki, gospodarki i kultury,
- Przeprowadzenie badań rynku wśród turystów i mieszkańców miasta,
- Działalność wydawnicza w zakresie publikatorów związanych z zadaniami statutowymi ZCK,
- Działalność impresaryjna, Współpraca z samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie budowy marki Zakopane,
- Prowadzenie działalności gospodarczej w granicach określonych prawem,
- Podejmowanie przedsięwzięć w procesach integracji europejskiej w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta Zakopane,
- Działalność inwestycyjna w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta Zakopane. 

1. Urszula Dubowska – scenarzysta, reżyser, dziennikarz TVP Kultura
2. Zofia Gołubiew – historyk sztuki, była dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
3. Dorota Grubba-Thiede – doktor nauk humanistycznych w zakres nauk o sztuce, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie 
4. Marek Król Józaga – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, artysta plastyk
5. Agnieszka Nowak-Gąsienica – Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane
6. Prof. Adam Myjak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
7. Jan Kanty Pawluśkiewicz – kompozytor 
8. Lidia Rosińska-Podleśny - Z-ca Dyrektora do spraw artystycznych Zakopiańskiego Centrum Kultury, artysta plastyk
9. Joanna Staszak – Naczelnik Wydziału Kultury w UM Zakopane
10. Marek Szala – artysta plastyk
11. Dorota Ząbkowska – Departament Narodowych Instytucji Kultury MKiDN 

Kontakt z nami

Zdjęcie promujące artykuł

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00


Kontakt
ul. Chramcówki 35
34-500 Zakopane
tel. +48 18 206 69 50
office@promocja.zakopane.pl

YouTube  Bip

Ogólna klauzula informacyjna

wyszukiwanie zaawansowane Strzałka

Dodatkowe kategorie

Dodatkowe kategorie

Wybierz przedział czasowy