Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Zła
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   68.08   2658.96   10.23   23.74
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   124.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   180.65   263.46
Józefa Piłsudskiego   0   0
Tytusa Chałubińskiego   3.66   5.26
Kuźnice   0.36   0.6
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   64.15   100.28
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 02.12 22:00
Słonecznie
-3° / -3° bezchmurnie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment

Zakopiańskie Centrum Kultury

Zakopiańskie centrum kultury

Z dniem 1 marca 2016 r. z połączenia Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego w Zakopanem i Biura Promocji Zakopanego powstało Zakopiańskie Centrum Kultury. Statut ZCK utrzymuje autonomię Galerii Miejskiej oraz jej dotychczasowej struktury. 

ZCK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora. Organizatorem ZCK jest Gmina Miasta Zakopane. Siedzibą jest Miasto Zakopane, a terenem działania obszar Miasta Zakopane. Nadzór merytoryczny nad działalnością ZCK sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane. 

Celem działalności ZCK jest: 
a) wychowywanie i edukacja kulturalna aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej poprzez prezentacje i propagowanie współczesnej twórczości plastycznej, fotograficznej oraz inne działania wizualne i multimedialne,
b) prowadzenie działań promujących walory turystyczne, kulturowe, przyrodnicze i gospodarcze Zakopanego i Podtatrza, działanie na rzecz budowy pozytywnego wizerunku miasta i regionu, upowszechniania i ochrona dóbr kultury Podhala. 

ZCK upowszechniając osiągnięcia szeroko rozumianych sztuk plastycznych współdziała z państwowymi, samorządowymi oraz społecznymi jednostkami, organizacjami, a także z osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy. 

Do podstawowych zadań ZCK należy: 
- Organizowanie wystaw sztuk plastycznych,
- Udzielanie pomocy w organizowaniu działalności upowszechniającej osiągnięcia sztuk plastycznych,
- Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie wiedzy o sztuce we współpracy z władzami oświatowymi i szkołami,
- Współpraca z indywidualnymi artystami plastykami oraz związkami i stowarzyszeniami twórczymi, pomoc w upowszechnianiu działalności artystycznej ich członków,
- Publikowanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem osiągnięć sztuk plastycznych,
- Popularyzowanie sztuki poprzez organizację odczytów, konkursów i imprez towarzyszących wystawom (filmów, koncertów, recytacji, spotkań autorskich itp.),
- Organizowanie plenerów artystycznych,
- Gromadzenie, inwentaryzowanie, zarządzanie i użytkowanie dzieł sztuki współczesnej, stanowiących własność ZCK oraz przekazanych jej w depozyt,
- Dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw dla celów działalności upowszechniającej i dokumentującej sztuki plastyczne, a także pośredniczenie w sprzedaży dzieł sztuki eksponowanych na wystawach organizowanych przez ZCK,
- Gromadzenie i publikowanie dokumentacji na temat wydarzeń odbywających się w ZCK.
ZCK może, obok swojej działalności podstawowej, prowadzić także działalność komercyjną (kiermasze, usługi plastyczne, gastronomiczne, itp.), z której dochód w całości przeznaczony będzie na podstawową działalność statutową ZCK.
Do zadań ZCK należy także:
- Prowadzenie wielokierunkowej działalności promocyjnej w oparciu o opracowaną i przyjętą strategię promocji i działań marketingowych,
- Organizowanie imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, turystycznym, rekreacyjnym i gospodarczym w Zakopanem,
- Prowadzenie miejskich punktów informacji turystycznej,
- Tworzenie bazy danych w zakresie turystyki, gospodarki i kultury,
- Przeprowadzenie badań rynku wśród turystów i mieszkańców miasta,
- Działalność wydawnicza w zakresie publikatorów związanych z zadaniami statutowymi ZCK,
- Działalność impresaryjna, Współpraca z samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie budowy marki Zakopane,
- Prowadzenie działalności gospodarczej w granicach określonych prawem,
- Podejmowanie przedsięwzięć w procesach integracji europejskiej w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta Zakopane,
- Działalność inwestycyjna w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta Zakopane. 

Statut >>


Skład Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury:
1. Urszula Dubowska – scenarzysta, reżyser, dziennikarz TVP Kultura
2. Zofia Gołubiew – historyk sztuki, była dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
3. Dorota Grubba-Thiede – doktor nauk humanistycznych w zakres nauk o sztuce, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie 
4. Marek Król Józaga – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, artysta plastyk
5. Agnieszka Nowak-Gąsienica – Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane
6. Prof. Adam Myjak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
7. Jan Kanty Pawluśkiewicz – kompozytor 
8. Lidia Rosińska-Podleśny - Z-ca Dyrektora do spraw artystycznych Zakopiańskiego Centrum Kultury, artysta plastyk
9. Joanna Staszak – Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego w UM Zakopane
10. Marek Szala – artysta plastyk
11. Dorota Ząbkowska – Departament Narodowych Instytucji Kultury MKiDN 

Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego

Prezentujemy Państwu bogatą historię Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem, jednej z najstarszych galerii sztuki w Polsce. Jej początki sięgają 1911 roku. W lipcu 1911 r. w dopiero co otwartym i jeszcze niewykończonym Bazarze Polskim przy Krupówkach otwarta została wystawa grafiki. Miała ona charakter konkursu, a jej organizatorem był łódzki przemysłowiec i mecenas sztuki Henryk Grohman, współtwórca działającego od trzech lat Stowarzyszenia „Sztuka Podhalańska”.   Swoje prace wystawiło blisko trzydziestu artystów. Tak swoją historię rozpoczęła jedna z najstarszych galerii sztuki w Polsce, tym szczególniejsza, że właściwie działająca w małej wsi liczącej wówczas niespełna dziesięć tysięcy mieszkańców. Sala nad Bazarem Polskim wzniesionym staraniem założonej przez Władysława hr. Zamoyskiego Fundacji Kórnickiej od razu stała się centrum artystycznym. Tutaj swoje prace pokazywali m.in. Władysław Skoczylas, Wojciech Brzega, Eugeniusz Skotnicki, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Teodor Axentowicz, Xawery Dunikowski, Julian Fałat, Vlastimil Hoffman, Rafał Malczewski, bracia Pronaszkowie, August Zamoyski. Tutaj działał słynny Teatr Formistyczny Witkacego. Po II wojnie światowej wznowiono działalność wystawienniczą, kierownikiem sali w 1945 r. został artysta malarz Wojciech Fleck. Od 1951 roku salą zarządza Biuro Wystaw Artystycznych (filia CBWA w Warszawie), następnie delegatura BWA w Krakowie. W roku 1977 zostaje powołane Rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu GALERIA w Zakopanem pod dyr. mgr Krzysztofa Kulisia, a Uchwałą Urzędu Marszałkowskiego z dnia 4 listopada 1999 r. utworzono Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu GALERIA w Zakopanem. W roku 1968 szefową BWA zostaje Anna Waloch i prowadzi galerię do roku 2007, a latach 2007-2016 dyrektorem galerii była Anna Zadziorko. Galeria od razu włączyła się w nurt życia artystycznego Polski i szybko stała centrum ówczesnej awangardy. Do historii przeszły słynne Salony Marcowe, które zapoczątkowały w sztuce odwrót od okresu realizmu socjalistycznego. Szczególne znaczenie miały pierwsze z nich. Prezentowali się wówczas m.in. Maria Jarema, Tadeusz Brzozowski, Jan Lebenstein, Kazimierz Mikulski, Jonasz Stern, Jerzy Tchórzewski, Wacław Taranczewski, Aleksander Kobzdej, Jerzy Nowosielski, Teresa Pągowska, Jan Tarasin, Piotr Potworowski, Jan Cybis, Tadeusz Kantor, Henryk Stażewski. Tutaj też przez lata odbywały się Przeglądy Filmów o Sztuce, jedyny w Polsce festiwal filmów traktujących o artystach i ich dziełach. Galeria stała się ważnym centrum ekspozycyjnym na mapie Polski. Gościli w niej z wystawami indywidualnymi Jerzy Duda Gracz, Zdzisław Beksiński, Władysław Hasior, Jerzy Nowosielski, Zdzisław Beksiński, Jacek Waltoś, Stanisław Rodziński, Jerzy Bereś. Stałymi gośćmi są artyści zakopiańscy. Galeria prezentuje przede wszystkim współczesną sztukę polską.  Tu odbywają się spotkania autorskie, pokazy filmów o sztuce, wieczory poezji oraz już od roku 1977 koncerty kameralne i okolicznościowe. Galeria organizuje również targi sztuki współczesnej.  1 stycznia 2001 roku utworzono Miejską Galerię Sztuki z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 41, która została objęta Rejestrem Instytucji Kultury Miasta Zakopane i wpisana do Księgi rej. RIK 2/2001 prowadzonych przez Samorząd Miasta Zakopane. 31 lipca 2002 roku Rada Miasta Zakopanego uchwałą nr. XLIII/436/2002 nadała imię Galerii im. Władysława hr. Zamoyskiego. Z dniem 01.03.2016 r. zgodnie z Uchwałą nr XVI/252/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015 r. nastąpiło połączenie samorządowych instytucji kultury - Biura Promocji Zakopanego oraz Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem i utworzenie Zakopiańskiego Centrum Kultury. Dyrektorem Zakopiańskiego Centrum Kultury została Beata Majcher, natomiast Zastępcą Dyrektora ZCK ds. Artystycznych została Lidia Rosińska-Podleśny.

Dowiedz się wiecejStrzałka
Czerwony Dwór

„Czerwony Dwór”, znajdujący się w samym sercu Zakopanego, przy ul. Kasprusie, wiodącej w stronę Doliny Strążyskiej, to jedna z najpiękniejszych, a także najważniejszych willi Zakopanego. Wybudowana została w latach 1901-1902 przez Wojciecha Roja, bliskiego współpracownika Stanisława Witkiewicza, w stylu zakopiańskim dla Oktawii Lewandowskiej, siostry Zygmunta Gnatowskiego, właściciela projektowanej przez Stanisława Witkiewicza „Koliby”. Dom nosił początkowo nazwę „Władysławka” od imienia męża O. Lewandowskiej.

Dowiedz się wiecejStrzałka
Galeria Gazduś

W siedzibie ówczesnego Biura Promocji Zakopanego, a obecnie Zakopiańskiego Centrum Kultury, w roku 2010 powstał „Gazduś” - galeria, w której każdy może znaleźć coś i dla siebie, lub na prezenty dla bliskich. Regionalne pamiątki z Zakopanego, biżuteria, oryginalne przedmioty codziennego użytku są dziełem profesjonalnych artystów plastyków i podhalańskich twórców ludowych. Wysoki poziom artystyczny, duży wybór oferowanych przedmiotów i przystępne ceny sprawiają, że nasza galeria jest jedyna w swoim rodzaju. Zapraszamy i życzymy udanych zakupów!

Dowiedz się wiecejStrzałka
Kulturalny Plac Niepodległości

Centrum zakopiańskich Krupówek to miejsce magnetyczne, ściągające ludzi z nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Grom przyciągających uwagę atrakcji, lokali i ciekawostek z pewnością jest dobrym powodem, aby wybrać się na spacer po tym legendarnym trotuarze, ale warto mieć na względzie, że zaraz obok, również w samym centrum, ma miejsce Kulturalny Plac Niepodległości. Ten znany już miejski projekt, to nie tylko epicentrum spontanicznej kreatywności warsztatowej i animacyjnej, ale też wspaniałe miejsce spotkań kulturalnych w relaksującej, letniej atmosferze.

Dowiedz się wiecejStrzałka

Kontakt z nami

Zdjęcie promujące artykuł

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00


Kontakt
ul. Kościeliska 7
34-500 Zakopane
tel. +48 18 206 69 50
fax +48 18 206 66 56
office@promocja.zakopane.pl

YouTube  Bip

Ogólna klauzula informacyjna

wyszukiwanie zaawansowane Strzałka

Dodatkowe kategorie

Wybierz przedział czasowy