Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.48   637.82   51.52   9.58
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   32.18
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.08   5.51
Józefa Piłsudskiego   1.59   2.5
Tytusa Chałubińskiego   1.13   1.56
Zofii i Witolda Paryskich   11.43   18.93
Kuźnice   0.86   1.19
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.44   3.29
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 20.01 07:00
Deszczowo
1° / -0° słabe opady deszczu
Czw. 13:00
Śnieg
Pt. 13:00
Deszczowo
Sob. 13:00
Deszczowo
Nd. 13:00
Śnieg
-1°
Pon. 04:00
Zachmurzenie
-6°
Zdjęcie promujące Zakopane

Gminna Komisja Problemów Alkoholowych w Zakopanem realizuje zadania wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 26 października 1982) tekst jednolity z 2012 poz.1356. Zadania przyjmowane i zatwierdzane są corocznie przez Radę Gminy Zakopane w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014 – 2019. Komisja wykorzystuje środki finansowe będące w dyspozycji Burmistrza Miasta Zakopane uzyskane ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Zadania realizowane wspólnie przez Komisję:

1.Przygotowywanie planu pracy na kolejny rok

2. Przygotowywanie planu finansowego na kolejny rok

3. Dokonywanie bieżących zmian i korekt w planie pracy i budżecie Komisji

4. Opiniowanie wniosków o wydanie pozwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu dla podmiotów gospodarczych Zakopanego zgodnie z uchwałami Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/721/2009 z dnia 10.12.2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/466/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, uchwalonych na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 i 3 w/w ustawy.

5. Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

6. Uczestnictwo w szkoleniach, naradach, konsultacjach

7. Organizacja szkoleń dla podmiotów związanych z przedmiotową tematyką

8. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

9.Przekazywanie środków finansowych na prowadzenie nadzoru nad boiskami szkolnymi oraz na sprawowanie opieki nad dziećmi i osobami korzystającymi z boisk podczas letniego wypoczynku

10.Dofinansowanie placu zabaw i dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych w placówkach oświatowych zgodnie z gminnym programem

11.Prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowych (prowadzonych przez miasto Zakopane) programów profilaktycznych i zajęć socjoterapeutycznych

12.Dofinansowanie programów profilaktycznych między innymi Koncert, spektakle teatralne

13. Dofinansowanie zajęć profilaktycznych i wypoczynku świetlicy „Promyczkowo”

14.Przyjmowanie wniosków dot. osób nadużywających alkoholu, rozpatrywanie, przygotowanie dokumentacji i kierowanie do sądu

15.Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami z problemem alkoholowym i współuzależnionymi (członkami rodzin)

16. Kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia

17. Udział w kampaniach społecznych lub organizowanie własnych

18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

19.Współpraca z Policją, Kościołami, MOPS-em, Szkołami, innymi podmiotami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym

20.Sporządzenie analiz i diagnoz społecznych

Zadania Przewodniczącego Komisji:

1. Zwoływanie posiedzeń Komisji
2. Przygotowywanie porządku posiedzeń
3. Przygotowywanie materiałów na Komisje
4. Przewodniczenie posiedzeniom i ich prowadzenie
5. Zatwierdzanie protokołów z posiedzeń
6. Przygotowywanie sprawozdań, informacji oraz innych dokumentów dla Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Zadania Sekretarza Komisji

Sekretarz Komisji:

  1. Zawiadamia członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji w formie telefonicznej, listownej, ustnej lub innej,
  2. Przewodniczy posiedzeniu Komisji w razie nieobecności przewodniczącego,
  3. Zawiadamia osoby nadużywające alkoholu ujęte we wnioskach o terminie posiedzeń Komisji,
  4. Monitorowanie osób, które wyraziły zgodę na leczenie alkoholowe
  5. Przygotowuje dokumentację w zakresie kierowania na badania do zespołu biegłych osób nadużywających alkoholu, dostarcza i odbiera dokumentacje,
  6. Przygotowuje i wysyła dokumentacje do sądu w zakresie kierowania na badania i leczenia osób nadużywających alkoholu,
  7. Uczestniczy w rozprawach sądowych jako wnioskodawca – przedstawiciel Komisji,
  8. Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad

9.Zakup środków i materiałów niezbędnych do prowadzenia biura

10.Wykonywanie zadań związanych z promocją gkrpa,

11.Prowadzenie konsultacji i zadań związanych z artykułami umieszczanymi w Tygodniku Podhalańskim

12.Przygotowywanie umów związanych z zadaniami profilaktycznymi zgodnie z gminnym programem oraz ustawą o zamówieniach publicznych

13.Prowadzi i przechowuje dokumentację związaną z pracą Komisji

14.Prowadzi prace związane z przygotowywaniem i przekazywaniem dokumentów wytworzonych przez GKRPA do archiwum zakładowego.

W ramach Gminnej Komisji działają 3 Punkty Konsultacyjne

Każdy uzyska pomoc: prawną, psychologiczną, pomoc terapeuty instruktora ds. uzależnień.

telefon zaufania czynny codziennie w godz. 18.00 do 22.00

Tel. kom. 19288 / tel. stacjonarny: 18 19288/ skype: zakopiański_telefon_zaufania