Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.22   0   95.02   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.48   16.98
Józefa Piłsudskiego   7.89   10.12
Tytusa Chałubińskiego   9.3   11.87
Zofii i Witolda Paryskich   10.74   14.05
Kuźnice   8.61   10.84
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.74   0.94
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 29.05 23:00
Deszczowo
13° / 12° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
16°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Gminna Komisja Problemów Alkoholowych w Zakopanem realizuje zadania wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 26 października 1982) tekst jednolity z 2012 poz.1356. Zadania przyjmowane i zatwierdzane są corocznie przez Radę Gminy Zakopane w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014 – 2019. Komisja wykorzystuje środki finansowe będące w dyspozycji Burmistrza Miasta Zakopane uzyskane ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Zadania realizowane wspólnie przez Komisję:

1.Przygotowywanie planu pracy na kolejny rok

2. Przygotowywanie planu finansowego na kolejny rok

3. Dokonywanie bieżących zmian i korekt w planie pracy i budżecie Komisji

4. Opiniowanie wniosków o wydanie pozwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu dla podmiotów gospodarczych Zakopanego zgodnie z uchwałami Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/721/2009 z dnia 10.12.2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/466/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, uchwalonych na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 i 3 w/w ustawy.

5. Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

6. Uczestnictwo w szkoleniach, naradach, konsultacjach

7. Organizacja szkoleń dla podmiotów związanych z przedmiotową tematyką

8. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

9.Przekazywanie środków finansowych na prowadzenie nadzoru nad boiskami szkolnymi oraz na sprawowanie opieki nad dziećmi i osobami korzystającymi z boisk podczas letniego wypoczynku

10.Dofinansowanie placu zabaw i dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych w placówkach oświatowych zgodnie z gminnym programem

11.Prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowych (prowadzonych przez miasto Zakopane) programów profilaktycznych i zajęć socjoterapeutycznych

12.Dofinansowanie programów profilaktycznych między innymi Koncert, spektakle teatralne

13. Dofinansowanie zajęć profilaktycznych i wypoczynku świetlicy „Promyczkowo”

14.Przyjmowanie wniosków dot. osób nadużywających alkoholu, rozpatrywanie, przygotowanie dokumentacji i kierowanie do sądu

15.Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami z problemem alkoholowym i współuzależnionymi (członkami rodzin)

16. Kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia

17. Udział w kampaniach społecznych lub organizowanie własnych

18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

19.Współpraca z Policją, Kościołami, MOPS-em, Szkołami, innymi podmiotami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym

20.Sporządzenie analiz i diagnoz społecznych

Zadania Przewodniczącego Komisji:

1. Zwoływanie posiedzeń Komisji
2. Przygotowywanie porządku posiedzeń
3. Przygotowywanie materiałów na Komisje
4. Przewodniczenie posiedzeniom i ich prowadzenie
5. Zatwierdzanie protokołów z posiedzeń
6. Przygotowywanie sprawozdań, informacji oraz innych dokumentów dla Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Zadania Sekretarza Komisji

Sekretarz Komisji:

  1. Zawiadamia członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji w formie telefonicznej, listownej, ustnej lub innej,
  2. Przewodniczy posiedzeniu Komisji w razie nieobecności przewodniczącego,
  3. Zawiadamia osoby nadużywające alkoholu ujęte we wnioskach o terminie posiedzeń Komisji,
  4. Monitorowanie osób, które wyraziły zgodę na leczenie alkoholowe
  5. Przygotowuje dokumentację w zakresie kierowania na badania do zespołu biegłych osób nadużywających alkoholu, dostarcza i odbiera dokumentacje,
  6. Przygotowuje i wysyła dokumentacje do sądu w zakresie kierowania na badania i leczenia osób nadużywających alkoholu,
  7. Uczestniczy w rozprawach sądowych jako wnioskodawca – przedstawiciel Komisji,
  8. Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad

9.Zakup środków i materiałów niezbędnych do prowadzenia biura

10.Wykonywanie zadań związanych z promocją gkrpa,

11.Prowadzenie konsultacji i zadań związanych z artykułami umieszczanymi w Tygodniku Podhalańskim

12.Przygotowywanie umów związanych z zadaniami profilaktycznymi zgodnie z gminnym programem oraz ustawą o zamówieniach publicznych

13.Prowadzi i przechowuje dokumentację związaną z pracą Komisji

14.Prowadzi prace związane z przygotowywaniem i przekazywaniem dokumentów wytworzonych przez GKRPA do archiwum zakładowego.

W ramach Gminnej Komisji działają 3 Punkty Konsultacyjne

Każdy uzyska pomoc: prawną, psychologiczną, pomoc terapeuty instruktora ds. uzależnień.

telefon zaufania czynny codziennie w godz. 18.00 do 22.00

Tel. kom. 19288 / tel. stacjonarny: 18 19288/ skype: zakopiański_telefon_zaufania