Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   10.58   794.76   60.16   9.63
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   4.67
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.46   9.97
Józefa Piłsudskiego   19.63   27.03
Tytusa Chałubińskiego   7.38   10.33
Kuźnice   2.21   3.08
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   9.15   13.22
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Sob. 05.12 19:00
Zachmurzenie
5° / 5° pochmurno z przejaśnieniami
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

ZARZĄDZENIE NR 3/2008

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 7 stycznia 2008r

W sprawie: regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem

Na podstawie art.4 1 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz.U z 2007r. Dz.U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm) zarządza się co następuje:

§1.

Wprowadza się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Zakopane nr 118/04 z dnia 27.10.2004 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Regulamin dostępny tutaj: