Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Zła
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   38.65   0   4.13   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   131.13
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   90.65   121.5
Tytusa Chałubińskiego   80.32   105.57
Zofii i Witolda Paryskich   64.74   94.65
Kuźnice   55.04   74.7
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   8.69   10.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 08.12 01:00
Zachmurzenie
-5° / -5° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
-0°
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

ZARZĄDZENIE NR 3/2008

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 7 stycznia 2008r

W sprawie: regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem

Na podstawie art.4 1 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz.U z 2007r. Dz.U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm) zarządza się co następuje:

§1.

Wprowadza się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Zakopane nr 118/04 z dnia 27.10.2004 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Regulamin dostępny tutaj: