Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   26.97   0   21.03   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   32.79
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.4   26.6
Józefa Piłsudskiego   8.22   10.43
Tytusa Chałubińskiego   5.99   7.67
Zofii i Witolda Paryskich   16.21   22.24
Kuźnice   7.17   9.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.35   0.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 26.05 23:00
Zachmurzenie
11° / 11° zachmurzenie duże
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

ZARZĄDZENIE NR 3/2008

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 7 stycznia 2008r

W sprawie: regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem

Na podstawie art.4 1 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz.U z 2007r. Dz.U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm) zarządza się co następuje:

§1.

Wprowadza się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Zakopane nr 118/04 z dnia 27.10.2004 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Regulamin dostępny tutaj: