Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   26.97   0   21.03   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   32.79
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.4   26.6
Józefa Piłsudskiego   8.22   10.43
Tytusa Chałubińskiego   5.99   7.67
Zofii i Witolda Paryskich   16.21   22.24
Kuźnice   7.17   9.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.35   0.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 26.05 23:00
Zachmurzenie
11° / 11° zachmurzenie duże
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Często zadawane pytania

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na często pojawiające się pytania odnośnie nowych zasad segregacji śmieci.

Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane https://www.zakopane.pl/segregacja-odpadow lub https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/miasto/zalatw-sprawe.

Wzór deklaracji można również pobrać ze stojaka znajdującego się przed filią Urzędu Miasta Zakopane na ul. Szymony 17A lub przed budynkiem Urzędu na ul. Kościuszki 13.

Deklaracje należy złożyć do fili Urzędu na ul. Szymony 17A do zamkniętego pojemnika znajdującego się przed wejściem ewentualnie do pojemnika znajdującego się przed wejściem do Urzędu Miasta Zakopane. Deklarację można wysłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Zakopane, ul. Szymony 17A, 34-500 Zakopane lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ePUAP (epuap.gov.pl) po wcześniejszym opatrzeniu deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Nowy wzór deklaracji obowiązuje od 1 sierpnia 2020r. Druk deklaracji DŚ-3.

Tak, deklaracja ds3 może zostać wysłana pocztą elektroniczna, jednakże oryginał deklaracji musi być dostarczony (pocztą tradycyjną, lub osobiście).

Dla części mieszkalnej wypełniamy w deklaracji część B,C,D,E,F,H,I.

Dla części działalności gospodarczej wypełniamy w deklaracji część B,C,D,E,G,H,I.

Segregację należy prowadzić z podziałem na frakcje określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z podziałem na:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości winni wyposażyć swoje nieruchomości w pojemniki do segregacji w odpowiedniej kolorystyce oraz z napisem.

W sprawie zakupu pojemnika lub ewentualnej dzierżawy pojemnika można kontaktować się ze spółka Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa tel. 18 20 25 620 (strona internetowa tesko.pl).

Gmina w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi dostarcza przez podmiot realizujący odbiór odpadów tylko worki w odpowiedniej kolorystyce do segregacji odpadów.

Nieruchomość winna być wyposażona w pojemniki do segregacji w odpowiedniej kolorystyce oraz z napisem, i tak:

-odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier",

-odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło",

-odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne",

-odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio".

-w pojemniku koloru czarnego należy gromadzić odpady nie nadające się do segregacji (pozostałe po segregacji).

Pojemniki niespełniające wymogów dostosowuje się do wymogów, lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2022.

Pojemniki stosowane wcześniej oznacza się napisami, o których wyżej mowa.

Worki do segregacji można pobrać w Firmie "TESKO" przy ul. Szymony 17a w Zakopanem w godzinach od 7:30 do 14:30.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych winno być prowadzone tak, aby odpady selektywnie zebrane stanowiły nie mniej niż 50% objętości wszystkich odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości.

Proporcje te dotyczą zarówno mieszkańców jak i działalności gospodarczych.

Prawidłowa segregacja polega na tym aby w pojemniku na odpady nie nadające się do segregacji nie znalazło się nic co nadaje się do segregacji.

Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi w przeliczeniu na jedna osobę na miesiąc: 0,18m3 zebranych wszystkich odpadów.

Właściciele nieruchomości otrzymają nowe informacje z naliczeniami wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 sierpnia 2020r obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Stawka opłaty od mieszkańca wynosi 20 zł na miesiąc
  • Stawka opłaty od mieszkańca przy zadeklarowanym kompostowniku wynosi 19 zł na miesiąc
  • Stawka opłaty od przedsiębiorców przedstawia tabela:

L.p.

Pojemność

Stawka

1.                   

60l.     

9,10 zł                 

2.

80l.

12,13 zł

3.

120l.

18,19 zł

4.

240l.

36,38 zł

5.

360l.

54,57 zł

6.

1100l.

166,74 zł

7.

5000l.

757,92 zł

8.

7000l.

1061,08 zł

9.

10000l.

1515,83 zł


Właściciele którzy pomimo obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nie dostosują się do w/w wymogu, po upływie okresu przejściowego zapłacą 3-krotność w/w opłaty za gospodarowanie odpadami.

W razie pytań lub wątpliwości w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, informacji udzielą pracownicy Urzędu Miasta Zakopane - tel. 182025638, 182025627, 182025634, 182020474.

Kody kreskowe po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym i weryfikacji zgłaszającego wysyłane są pocztą tradycyjną.

Tak. Kody kreskowe są identyfikacją osoby (firmy) oddającej odpady. Kod kreskowy należy nakleić na każdy pojemnik (aż do momentu zniszczenia) oraz każdorazowo na worek.

Kody zaczynające się na cyfrę 3xxxxx dotyczą części mieszkalnej, natomiast kody zaczynające się na cyfrę 4xxxxx dotyczą działalności gospodarczych, wspólnot.

Harmonogramu dostępne są na stronie internetowej tesko.pl w zakładce harmonogramy odbioru odpadów.