Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   28.51   842.28   1.58   5.1
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   33.62
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   43.25   56.76
Józefa Piłsudskiego   7.45   9.83
Tytusa Chałubińskiego   11.25   15.78
Zofii i Witolda Paryskich   18.12   25.77
Kuźnice   5.48   7.08
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.52   0.63
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 07.10 02:00
Zachmurzenie
12° / 10° zachmurzenie małe
Sob. 14:00
Zachmurzenie
17°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
15°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja to dosłownie przywrócenie do życia, ożywienie obszaru będącego w stanie kryzysu wynikającego z niekorzystnych czynników społeczno - ekonomicznych. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym w odniesieniu do miast lub zespołu obiektów budowlanych, które utraciły swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie.

Głównym celem rewitalizacji jest :

  • Ożywienie społeczno-gospodarcze, polepszenie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego
  • Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego.
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
  • Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

Podstawowym narzędziem do prowadzenia rewitalizacji jest Gminny Program Rewitalizacji – dokument, który zawiera ścieżkę dla całego obszaru rewitalizacji. Pokazuje on jak w perspektywie kilku lat rozwiązać problemy obszaru i społeczności lokalnej.

Podstawą prawną do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która porządkuje zagadnienia związane z rewitalizacją, a także pozwala na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego i ugruntowanie rewitalizacji jako ważnego elementu procesu rozwoju lokalnego.