Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   25.79   0   19.11   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   44.72
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   32.5   48.01
Tytusa Chałubińskiego   33   48.63
Zofii i Witolda Paryskich   34.94   55.14
Kuźnice   33.4   50.44
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.69   6.8
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 19:00
Śnieg
-4° / -7° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja to dosłownie przywrócenie do życia, ożywienie obszaru będącego w stanie kryzysu wynikającego z niekorzystnych czynników społeczno - ekonomicznych. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym w odniesieniu do miast lub zespołu obiektów budowlanych, które utraciły swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie.

Głównym celem rewitalizacji jest :

  • Ożywienie społeczno-gospodarcze, polepszenie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego
  • Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego.
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
  • Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

Podstawowym narzędziem do prowadzenia rewitalizacji jest Gminny Program Rewitalizacji – dokument, który zawiera ścieżkę dla całego obszaru rewitalizacji. Pokazuje on jak w perspektywie kilku lat rozwiązać problemy obszaru i społeczności lokalnej.

Podstawą prawną do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która porządkuje zagadnienia związane z rewitalizacją, a także pozwala na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego i ugruntowanie rewitalizacji jako ważnego elementu procesu rozwoju lokalnego.