Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.52   0   81.01   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.11   7.61
Józefa Piłsudskiego   6.67   8.69
Tytusa Chałubińskiego   5.73   7.32
Zofii i Witolda Paryskich   5.92   7.6
Kuźnice   6.2   7.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.01   2.47
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 24.07 23:00
Deszczowo
14° / 13° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
25°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
29°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Zapraszamy na warsztaty fotograficzne

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach fotograficznych podczas 7 Festiwalu Inspirowane Górami, które odbędą się w dniach 18-20.10.2018 r. 

Cele warsztatów

- Edukacja w zakresie wykonywania fotografii górskich oraz miejskich
- pozyskanie zdjęć promocyjnych dla miasta Zakopane
- stworzenie reportażu z warsztatów i zrobienie pod kierunkiem znawców tematu fotografii górskiej lub miejskiej

Organizator
Burmistrz Miasta Zakopane
Zakopane, ul. Kościuszki 13

Adresaci warsztatów

Warsztaty skierowane są do osób powyżej 15 roku życia amatorsko zajmujących się fotografią, lubiących uwieczniać swoje zakopiańskie oraz tatrzańskie wędrówki za pomocą wrażeń fotograficznych.

Przewidziane są dwie grupy warsztatowe do 10 osób każda:

- grupa początkująca, aczkolwiek posiadająca własny sprzęt fotograficzny - aparat (najlepiej lustrzanka cyfrowa bądź kompakt awansowany czyli posiadający co najmniej jeden z trybów: M, AV lub TV)

- grupa zaawansowana, biegła w obsłudze i menu aparatu, korzystająca z różnorodnych efektów przy obróbce cyfrowej zdjęć

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie własnego sprzętu fotograficznego: aparatu (najlepiej lustrzanki cyfrowej bądź kompaktu awansowanego czyli posiadającego co najmniej jeden z trybów: M, AV lub TV); w ramach możliwości różne obiektywy i filtry, zalecany statyw i wężyk spustowy, zapasowe baterie lub akumulatory do aparatu, własny laptop wraz z oprogramowaniem

IV. Warunki uczestnictwa:

Zapisy na adres: kultura3@zakopane.eu od 25.09 do dnia17.10.2018r. - ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty odbywać się będą w trakcie trwania 7 Festiwalu Inspirowane Górami- 18-20.10 br. według następującego programu:

18.10 – godz. 16.30 w Czerwonym Dworze, ul. Kasprusie 27 - wykład na temat fotografii górskiej jej rodzajów, sposobów wykonania zdjęć krajobrazowych, połączony z pokazem prac Julity Chudko i Adama Brzozy.

Po wykładzie ok. 17.30 I spotkanie warsztatowe w Czerwonym Dworze.

Każdy uczestnik warsztatów powinien zaprezentować w formie elektronicznej cztery swoje najlepsze zdjęcia (niekoniecznie o tematyce górskiej), do merytorycznej oceny prowadzących i innych uczestników.

Na podstawie prezentowanych zdjęć wyjaśnione zostaną zasady trójpodziału, mocnych punktów,posługiwania się perspektywą oraz inne kwestie. Nastąpi przygotowanie aparatów do pleneru, sprawdzenie ich ustawień.

19.10 w godzinach porannych trzygodzinny plener fotograficzny (uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu i konkretnej godzinie dzień wcześniej- w zależności od warunków atmosferycznych)w dwu grupach. Plener odbędzie się niezależnie od pogody!W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych plener będzie krótki a wydłużony zostanie czas na konsultacje indywidualne i zajecia przy komputerze.

19.10 ok. godz. 16.00- spotkanie warsztatowe w sali Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 13 ( 2-3 h)– przegląd i obróbka wykonanych zdjęć. Rozmowa na temat podstawowych pojęć w fotografii, praca przy komputerach oraz rozmowy o wyborach miejsc do zrobienia fotografii, rodzajach obiektywów, tematyce zdjęć .

Proponowane tematy dyskusji:

- specyfika fotografii górskiej i jej różnorodne aspekty, jaki sprzęt fotograficzny wybrać, jak fotografować w zależności od pór roku,

- zasady trójpodziału, mocnych punktów, posługiwania się perspektywą itd.;

- jak katalogować i archiwizować swoje zdjęcia;

- rodzaje programów graficznych do obróbki zdjęć;

-podstawy korzystania z programu graficznego Lightroom;

- indywidualne konsultacje w zakresie oceny wykonanych przez uczestników zdjęć.

Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie minimum 1 zdjęcia wykonanego podczas warsztatów do dyspozycji Gminy Miasta Zakopane, po zakończeniu konsultacji 19.10 lub 20.10 do godz. 12.00 (drogą elektroniczną na adres kultura2@zakopane.eu)

We własnym zakresie uczestnik zapewnia – prowiant na spotkanie w dniu 19.10.(konieczny termos z herbatą) , wygodny strój (ciepły polar, kurtka nieprzemakalna), obuwie turystyczne, czołówka lub latarka, polecane mini karimaty do siedzenia. Organizator nie zapewnia zakwaterowania,wyżywienia oraz nie zwraca kosztów podróży Uczestnikom warsztatów.

Informacje inne

Niepełnoletni uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przedstawienia zgody na udział podpisanej przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu

Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką fotograficzną podczas warsztatów twórczych , opisanymi w pkt IV,dla celów promocyjnych związanych z Miastem. Uczestnik warsztatów akceptując regulamin, wyraża zgodę na wykorzystywanie tych materiałów.

Uczestnik oświadcza, że dobrowolnie i bezpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, polegających w szczególności na:

- wydania dzieła drukiem w formie publikacji książkowej lub prasowej w całości lub częściowo*

- utrwalaniu i zwielokrotnianiu dowolną techniką, w tym techniką komputerową, *

- wprowadzania do obrotu,*

- wprowadzania do pamięci komputera*

- wprowadzania do sieci komputerowych , w szczególności Internetu*

- publicznego wystawiania, wyświetlania w szczególności za pośrednictwem TV, kaset video, DVD*

-najmie , dzierżawie, nadawaniu za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych, *

-eksploatację polegająca na wykorzystywaniu części lub całości dzieła dla celów reklamowych, niezależnie od formy materiałów reklamowych i ich wielkości*

- wszelką eksploatację części lub całości dzieła polegająca na utrwalaniu na dokonywanym w ramach ekspozycji reklamowych albo zwielokrotniania i wprowadzenia do obrotu wszelkiego rodzaju publikacji i innych materiałów reklamowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z dziełem lub kampanią reklamowa *

-wszelkich innych dostępnych polach eksploatacji wynikających z treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych *

Uczestnik wyraża zgodę na przenoszenie praw, o których mowa w ust. 1, na osoby trzecie.*

Autorstwo wykonawcy fotografii będzie w wydaniach ujawniane

Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z dzieła w całości, jak również w postaci dowolnego fragmentu.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie bezpłatnie swojego wizerunku w akcjach promocyjnych Zamawiającego i jednostek podległych związanych z Festiwalem. (w formie plakatów, fotografii, prasowych lub telewizyjnych, przekazów internetowych)

Przystępując do warsztatów Uczestnik oświadcza iż jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Zakopane – Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych urzędu jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iod@zakopane.eu, telefon: 18 20 20 470.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit. a, b i c Rozporządzenia 2016/679.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia: 
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są wymogi ustawowe. Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilo wane.

(RKW)