Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.22   0   83.34   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.59
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.21   26.32
Józefa Piłsudskiego   13   16.91
Tytusa Chałubińskiego   12.43   16.04
Zofii i Witolda Paryskich   11.84   15.5
Kuźnice   12.21   15.61
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.81   0.98
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 29.05 23:00
Deszczowo
13° / 11° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
16°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Komunikat o sprzedaży końcowej ekogroszku po preferencyjnej cenie

Gmina Miasto Zakopane informuje, że zgodnie z art.11. ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych staw ( Dz. U. 2023, poz. 877) od dnia 10.05.2023r. przystąpiła do sprzedaży końcowej paliwa stałego po preferencyjnej cenie.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, na dzienniku podawczym lub w pokoju nr 10, a także za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (wymagany podpis zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny) do wyczerpania zapasów lub najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023r.

Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi: 95 ton.

Cena za 1 tonę wynosi 1890zł.

Dostępny rodzaj frakcji paliwa stałego: groszek/ekogroszek.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Dz. U. poz. 1692 i 1967 ze zm.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Wniosek o zakup złożony przed pierwszym dniem składania wniosków o zakup wskazanym w informacji, o przystąpieniu do sprzedaży końcowej, pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 8 ust. 1, może złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 13, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Po weryfikacji wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o konieczności wniesienia opłaty w kasie Urzędu Miasta Zakopane lub na rachunek bankowy nr 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147 Bank PEKAO S.A. z dopiskiem:opłata za węgiel i dane wnioskodawcy, którą należy uiścić do 7 dni od powiadomienia. Następnie pracownik firmy zajmującej się dystrybucją węgla na terenie gminy skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie celem ustalenia dogodnego terminu dostawy.

UWAGA!

Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie spowoduje wykreślenie wnioskodawcy z listy osób uprawnionych do dokonania zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie.

Wzór wniosku.

Źródło: WEP

(APM)