Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.41   298.85   101.11   4.56
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   14.13
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.52   7.07
Józefa Piłsudskiego   5.86   7.54
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.89   6.51
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 10.07 23:00
Słonecznie
19° / 17° bezchmurnie
Sob. 14:00
Deszczowo
18°
Nd. 14:00
Deszczowo
14°
Pon. 14:00
Deszczowo
15°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jaka weszła w życie z dniem 12 marca 2010 roku, wprowadza nowy sposób współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi, a mianowicie umożliwia powołanie gminnych i powiatowych rad pożytku publicznego. Jest to przeniesienie modelu krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na poziom regionalny i lokalny.
W Zakopanem w dniu 15 czerwca 2011r. na wniosek organizacji pozarządowych, Burmistrz Miasta Zakopane powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem na podstawie Uchwały nr V/67/2011 Rady Miasta z dnia 24 lutego 2011r.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Burmistrza. W jej skład wchodzą przedstawiciele Burmistrza, Rady Miasta oraz organizacji pozarządowych. Członkowie Rady działają społecznie na postawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do w/w uchwały.
Posiedzenia Rady wg uchwały powinny odbywać się przynajmniej raz na kwartał, co tworzy warunki do stałej pracy na rzecz rozwoju trzeciego sektora oraz gminy.
Do zadań Gminnej Rady należy w szczególności:
- opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Zakopane,
- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr. 96 z późn. zm),
, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z tymi organizacjami;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami gminy, a organizacjami pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem przyczyni się w szczególności do:
- nawiązania stałego dialogu między sferą społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli 12 (nie jednej) organizacji pozarządowych oraz Radnych Rady Miasta i przedstawicielami Burmistrza Zakopanego,
- rzetelnego wypracowania programu współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Zakopane przez organizacje pozarządowe na kolejne lata,
- usprawnienia obowiązkowego procesu konsultacji projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz.U. z 2003r. Nr. 96 z późn. zm), oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z tymi organizacjami.