Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.81   402.02   44.39   8.24
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   29.05
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   11.23   14.1
Józefa Piłsudskiego   12.86   16.6
Tytusa Chałubińskiego   11.51   14.96
Zofii i Witolda Paryskich   24.47   36.11
Kuźnice   7.59   9.66
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.24   1.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 25.09 14:00
Deszczowo
15° / 9° słabe opady deszczu
Pon. 14:00
Deszczowo
12°
Wt. 14:00
Deszczowo
13°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
13°
Czw. 14:00
Zachmurzenie
10°
Pt. 11:00
Zachmurzenie
12°
Zdjęcie promujące Zakopane

Stypendia na rok szkolny 2020/2021

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021. Zainteresowanych otrzymaniem stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (którzy spełniają kryterium dochodowe nieprzekraczające 528 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony), prosimy o składanie czytelnie wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami od 1.09.2020 r. do 15.09.2020 r.


Wnioski proszę składać przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Zakopane do wyznaczonej skrzynki; za wyjątkiem:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – wniosek składa się do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – wniosek składa się do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta (www.zakopane.eu) z zakładki „Załatw sprawę” Wydział Oświaty lub otrzymać w siedzibie urzędu od dnia 01.09.2020 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO:

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a w tym również: wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, np. kursy językowe, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, realizowane poza szkołą, w szczególności koszty zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych. Warunkiem wypłaty stypendium jest poniesienie przez rodzica (pełnoletniego ucznia) udokumentowanych kosztów, np. na podstawie faktur, rachunków, itp.

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych. Ten rodzaj pomocy nie jest refundacją poniesionych kosztów przez wnioskodawcę tzn. polega na „fizycznym” przekazaniu za pokwitowaniem wnioskodawcy wskazanych przez niego w niniejszym wniosku zakupionych przedmiotów.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów t. j. kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie, dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

4. W szczególnych wypadkach możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe – decyzja należy do burmistrza.

Przy dokonywaniu niezbędnych wydatków na rok szkolny, 2020/2021 – czyli tych, które Wnioskodawca poniesie bez względu na fakt przyznania stypendium oraz jego wysokości – prosimy o pobieranie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, które mogą być wykorzystane przy realizacji stypendium. Faktury lub rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej i mają być zapłacone gotówką lub w przypadku płatności przelewem dodatkowo powinno zostać dołączone potwierdzenie wykonania zapłaty z konta wnioskodawcy lub innego członka rodziny należącego do gospodarstwa domowego!.

Stypendium może być przyznane na okres jednego miesiąca w roku szkolnym do maksymalnie dziesięciu miesięcy, co jest uzależnione od sytuacji rodzinnej ucznia i wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Zakopane.

Decyzje o przyznaniu stypendium wydawane będą po otrzymaniu przez Miasto dotacji i będą dotyczyły okresu miedzy wrześniem a grudniem 2020r. W przyszłym roku kalendarzowym, gdy będzie znana wysokość dotacji zostanie wydana decyzja zmieniająca dla ucznia (u którego nadal będzie utrzymywać się trudna sytuacja materialna), przyznająca stypendium na dalszą część roku szkolnego w okresie styczeń –czerwiec 2021 roku.

Świadczenie wychowawcze „500 +” oraz „Dobry Start 300+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Powyższe ogłoszenie dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zakopane (pozostali uczniowie zobowiązani są do pobrania i złożenia dokumentów w siedzibie macierzystego urzędu gminy, zgodnie z określonymi tam warunkami).

Ponadto przypominamy o możliwości uzyskania ZASIŁKU SZKOLNEGO dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zakopane znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. np.:

- pożaru lub zalania mieszkania,

- nagłej choroby w rodzinie ucznia,

- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

- nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

- kradzieży w mieszkaniu ucznia itp.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym, niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wszelkie informacje na temat stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane Wydział Oświaty pod numerem telefonu 18 20 20 419.

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
  • Uchwała Nr XXIII/275/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zakopane (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020r. poz. 5031 z późn. zm.),
  • ZARZĄDZENIE Nr 161/2020 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego, szczegółowych zasad wypłaty stypendium oraz warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  • ZARZĄDZENIE Nr 151/2020 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia28 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

    (APM)