Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.34   0   29.85   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.66
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   7.59   10.14
Tytusa Chałubińskiego   6.45   8.5
Zofii i Witolda Paryskich   5.68   7.77
Kuźnice   8   10.51
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.85   13.3
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 01.10 08:00
Zachmurzenie
8° / 9° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
16°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Słonecznie
15°
Czw. 14:00
Słonecznie
17°
Pt. 05:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

XLVIII Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 15 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Zakopane,ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza;
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady;
 5. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach;
 6. Wolne wnioski;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników sądów powszechnych;
 8. Debata nad Raportem o Stanie Miasta za rok 2022 – głosy Radnych, głosy Mieszkańców;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zakopane wotum zaufania;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zakopane za rok 2022;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zakopane za 2022 rok;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego poprzez wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w km 16+829 oraz w km 17+408 odcinka 080 drogi wojewódzkiej nr 958 w m. Zakopane;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w granicach Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy pomieszczeń użytkowych;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2023:
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Zakopane na lata 2023-2035;
 21. Oświadczenia i komunikaty;
 22. Zamknięcie obrad.


Jan Gluc

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane

(APM)