Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.4   0   -   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.35   28.12
Józefa Piłsudskiego   17.47   23.94
Tytusa Chałubińskiego   15.21   20.43
Zofii i Witolda Paryskich   18.39   28.37
Kuźnice   10.98   14.5
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.02   1.31
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 22.04 02:00
Śnieg
1° / -3° słabe opady śniegu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

VI Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta informuje, że w dniu 13 marca 2019r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się VI Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zakopane oraz planów pracy stałych komisji Rady Miasta Zakopane na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Zakopane
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Zakopane.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopanem rzecz jej użytkownika wieczystego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskie nieruchomości gruntowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej udzielania pomocy finansowej dla Gminy Poronin z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Suche – Rafaczówki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na wykonaniu remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane.
 21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego : RÓWIEŃ KRUPOWA.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego : NOSAL.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne zmienionej uchwalą Rady Miasta Zakopane nr XLVI/669/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających n zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XI/156/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie powierzenia spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i koszeniu terenów zieleni miejskiej na terytorium gminy Miasto Zakopane.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa – pomnika przyrody i prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na obszarze pomnika przyrody „Las Chałubińskich”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Zakopane.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2019.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2019-2030.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zakopane na lata 2019-2020.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 34. Wolne wnioski mieszkańców.
 35. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
 36. Oświadczenia i komunikaty.
 37. Zamkniecie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan GLUC


(APM)